Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1704 Abraham Dahlman Abrahamus Johannis, Töfsalensis 4807. Kastettu Taivassalossa 12.2.1687. Vht: Taivassalon Onnikmaan Isotalon rusthollari, nimismies Johan Nilsson Dahlman ja Karin Johansdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 18.6.1700 (in cl. rect. circ. infer., Abrahamus Johannis Töfsalens.). Ylioppilas Turussa kl. 1704 [Daalman] Joh.‹¿› Johannis. Boreal _ 251. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.6.1704 Mag. | Abrahamus Dahlman Töfsalensis [d: 17 Junii 1704.] | Sacell. Eccl. Fenn. Holm. dein Pastor ibidem ‹pastor-tieto on virheellinen› et obiit. Ylioppilas Pärnussa 21.9.1706. Respondentti Pärnussa 6.6.1708 pro exercitio, pr. kreikan ja itäm. kielten prof. Erik Fahlenius. FK 20.9.1709. Respondentti Pärnussa 23.10.1709 pro gradu, pr. teor. filos. prof. Elof Holstenius. FM Pärnussa 16.11.1709. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1711. — Apulaispappi (komministeri) Taivassalossa 1711. Pakeni sotaa Tukholmaan 1713. Tukholman suom. seurak. komministeri 1719. † Tukholmassa (suom. seurak.) 1.1723.

Pso: 1:o 1710 Anna Bergius (Berg, † 1714); 2:o Hedvig Sofia Telenius tämän 1. avioliitossa (elossa 1735).

Appi: Taivassalon kirkkoherra, FM Anders Bergius 2091 (yo 1670/71, † 1724).

Veli(?): luutnantti Henrik Dahlman 5138 (yo 1710, † 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; HYK ms., Bor. osak. matr. #272; KA mf. ES 1927 (mm 15) Taivassalon käräjät 21.–23.2.1687 s. 92 (Johan Nillsson Dahlman begiärade att Onnikma Ryttare H:n i Töfssala S:n nu förste gångon måtte Lagl:n opbiudas, hwilket Hemman af Studenten Claudio Holstio 2822 d: 15 Martij 1686 till dygdesamme Hustro Karin Johansd:r för 700 D:r Kopp:r M:t är försålt); KA mf. ES 1847 (kk 10) Vehmaan käräjät 9.–10.9.1692 s. 342 (Upbördz Skrifwaren Johan Dalman upwiste en förlijkning uprettat den 6: Julii 1690: emellan honom och des Swåger Johan Johansson i Tarfwola, ... des medelst Johan Johansson sig förplichttat, att betala till Dalman för des hustrus wedh den tijden återstående Arf efter dheras Sahl. fader Johan Arfwedsson uti en Summa för löst och fast Trehundrade Femtijo D:r K:mt), Taivassalon käräjät 13.–14.9.1692 s. 354 (Förekom Upbördz Skrifwaren Johan Dalman i Onikma och inlade i Rätten ett Kiöpebref uprättat den 3: Junii A:o 1689 af Johan Abrahamsson, des medelst bem:te Johan Abrahamsson i fullkombligit Kiöp uplåtit Dalman, medh sin hustrus Slächt och förwanters Samtycke sitt gambla börde och Rustningz Hemman i Onikma by och Töfzala Sochen, bestående af 1: Hemman 18 öres Skatt och 1½ mantahl medh Huus, Jord och Mundering som dett då war för ett wist betingat wärde Nembl:n Sex Hundrade D:r K:m:t, hwilka penningar richttigt äro lefwererade som Kiöpebrefwet i Bokstafwen förmähler och innehåller, och som Johan Abramsons Swågrar Hindrich Erichsson i Lemmijtis och Clemet Staffansson i Wehax medh sina Nampn och Bomercken samma Kiöpebref bekreftat); KA mf. ES 1931 (mm 33) Taivassalon käräjät 23.–26.2.1698 f. 80 (Ombudzmans på Fagernääs Gårdh Wählbet:de Johan Dahlmans begiäran); KA mf. ES 1931 (mm 35) Taivassalon käräjät 22.–23.5.1699 s. 281 (Det anklagade Rusthållaren Mons:r Johan Dahlman ifrån Ånikma sin granne Rusthållaren Johan Ruotzalin ib:m); KA mf. ES 1932 (mm 36) Taivassalon käräjät 19.–20.10.1700 s. 1054 (Mons:r Johan Dahlman, som Kyrkiowärdskapet wid Töfssala Försambling förestår); KA mf. ES 1932 (mm 37) Taivassalon käräjät 12.–13.2.1701 s. 31 (Opbördzskrijfwaren Mons: Johan Dahlman ... dess Stiufsson Johan Bergh); KA mf. ES 1935 (mm 45) Taivassalon käräjät 26.–28.5.1706 f. 255 (Arrrendatoren å Kaustio Rusthåld Wälbet:de Johan Dahlman); KA mf. ES 1936 (mm 46) Taivassalon käräjät 25.–26.10.1707 f. 582v (Arrendatoren och Lendzman Johan Dahlman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 321 (LXIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 51; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #470; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1638. — K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #213; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 117 (mainitaan Taivassalon nimismies Johan Dahlman, jonka lanko oli kirjuri Abraham Istman. Istman oli puolestaan Maskun kirkkoherran Erik Isthmeniuksen veli, ks. Genos 65 (1994) s. 83); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 96; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 109; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2635G; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 65.

Päivitetty 25.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Dahlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4807>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Daalman, [Dahlman], Joh. Johannis Boreal. p. 251 || Bor. 272: Dahlman Töfsalensis, 17.6.1704. Kallas i matr. magister. Kpl och sist kh vid finska församl. i Stockholm.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 321.

Tallenna tiedot muistiin