Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1704 Matias Riman Matthias Georgii, Neostadiensis 4830. Vht: uusikaupunkilainen porvari, kirkonisäntä Jöran Andersson Riman († 1723) ja Margeta Josefsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1704 Rigman Matth Neostad _ 253. Boreaalisen osakunnan jäsen 9.9.1704 Matthias Rijman Neostadiensis d. 9 Sept. 1704. | Pastor in Nyby. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.5.1708. — Apulaispappi Kokemäellä 1708. Luvian kappalainen 1716. Marttilan kirkkoherra 1721. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1730. † Marttilassa 1.11.1737.

Pso: 1709 Magdalena Paulinus († ~1732).

Appi: Kokemäen kirkkoherra Henrik Raumannus, myöh. Paulinus 1870 (yo 1666/67, † 1713).

Vävy: Säkylän kappalainen Simon Fonselius 5426 (yo 1724, † 1745).

Vävy: Kiikalan kirkkoherra, FM Mikael Wanonius 5600 (yo 1728, † 1743).

Vävy: Auran kappalainen Johan Zelonius 6020 (yo 1733, † 1773).

Vävy: Säkylän kappalainen Tomas Lindqvist 6725 (yo 1740, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; HYK ms., Bor. osak. matr. #275; KA K. A. Cajanderin kok. 1; KA valtakunnanregistratuura 13.12.1721 f. 156 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Matthias Riman på Pastoratet St. Mårtens Försambl. i Åbo Stifft ... medelst Kyrkioherdens Sakyllensis 2690 dödelige frånfälle Pastoratet S:t Mårtens försambl. i Åbo Stifft är ledig worden, , Och till des besättiande hoos Oss i nådig åtanka kommer Comministern i Cumå församblingar Oss älskelig Mathias Riman); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 5.2.1687 (Effter Johan Kylänhidis (katso 4932) och Jöran Rijmans inlagde och her i Rätten noga öfwersedde och skiärskådade rächningar, sampt mundteligen giorde bekennelsse, blif:r Jöran Rijman skyldigh til Johan Kylänhidis 25 d:r 17 ö: k:m:t), Uudenkaupungin RO 23.4.1688 (Effterskrefne af Bårgerskapet blefwo förordnade til at bryggia, bränna, Baka och slachta, nembl: Til Bryggiare Joseph Faberman, Johan Birckholm och Jöran Laijska. Till att bränna brenwijn Johan Burssman, Mårten Lappi och Henrich Kirri. Til Bagare Jöran Rijman, Johan Surickala, Nils Lök och Gustaf Andersson. Till att Slachta Erich Uta, Matz Hirfwi och Johan Kylänhidis, hwilka förmantes lagh och Kongl: ordningar lijkmätigt, deras Embete wäl förestå); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 3.11.1694 (Borgarens Jöran Rijmans hustru Margeta Josephz dotter föredroogh Rätten, dett för henne skola om Natten moth d: 27 Augustj förl:e uhr Wisthuset wara bortkombne några Peng:r); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 13.3.1699 (Borgaren Jören Rijman præsenterade sin Systers och Stadz Påstens Erich Hautis hustrus Margeta Anders dotters, nu äfwen wähl närwarandes, idagh, meddelte och daterade Fullmacht, att uthföra Saken angående Slagzmåhl och någon grof Beskyllningh, hon af Borgarens Johan Surikalas hustru Lijsa Mattz dotter, som därföre är citeradh, för någon tijdh blef:n angrijpen medh); KA mf. ES 1370 (p 10) Uudenkaupungin RO 12.2.1700 (Såsom Borgaren Jöran Rijman wedh senaste af Probsten Ehrewyrdige H:r Magister Christian Walstenius utj denna Stadzens Församblingh d: 8 hujus håldne Visitation blefwen förordnadh Kyrckiowärdh, Så förbehölt han Rijman sigh nu dett han för den Oxhöfden Kyrckio-Wijn han af sin antecessor Rådman Johan Bursman (katso 4672) bekommandes wore, wille giöra en Richtigh Rächning), Uudenkaupungin RO 12.2.1700 (Borgaren Jöran Rijman begärte att för sin Swågers Sahl: Erich Clemetson Paulächtis Enckia och Barn få lösa till sigh bem:te Paulächtis gårdh af Erich Jöranson ifrån Paulächtis by och Nykyrckie Sochn, hwilken den samma för des prætension hoos besagde Sahl: Erich Clemetson d: 27 Januarij 1697 af denna Rätten tillehrkändt blefwen), Uudenkaupungin RO 29.3.1702 (förra Kyrckiowärden Johan Danielson ... den till Succession effter honom förordnade Borgaren Gustaf Hallu); KA mf. ES 1370 (p 12) Uudenkaupungin RO 15.4.1703 (Stadz-Captens Jöran Rimans anhållan); KA mf. ES 1370 (p 13) Uudenkaupungin RO 1.6.1704 (Borgarens Jöran Rimans Son Johan); KA mf. ES 1371 (p 17) Uudenkaupungin RO 11.3.1708 (Borgaren Johan Jöranson Riman); KA mf. ES 1371 (p 19) Uudenkaupungin RO 24.1.1710. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 327 (LXV); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #403. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 220, 432; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1370D, 1387D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Marttila; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 148.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Riman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4830>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rigman [Riman], Matth. Neostad. p. 253 || Bor. 275: Rijman, 9.9.1704. Pvgd 1708. Kpl i Luvia under Euraåminne 1716. Kh i Nyby 1723. Död 1737.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 327.

Tallenna tiedot muistiin