Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.1645 Matias Alhemius Matthias Jonæ, Calmariensis 487. Vht todennäköisesti: Ålemin kirkkoherra Jonas (Jonas Simonis, yo Rostockissa 1598, † 1652) ja hänen 1. puolisonsa Karin Danielsdotter. Ylioppilas Turussa 11.1645 Alhemius Matth. Jonæ _ 25. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1645] in Novembr. Matthias Jonæ Alhemius. — Kuninkaallisen kanslian kopisti (1648), ero 1650. Käkisalmen läänin käsikirjuri (lääninsihteeri) 1657. Sortavalan kreivikunnan inspehtori 1659–67, samalla Käkisalmen läänin pohjoisen kihlakunnan kruununvouti (1660–62). Kamariviskaali (1671). Lääninviskaali (1671), ero noin 1680. Elossa 1692. — Naimisissa.

Tyttärenpoika: Sysmän kirkkoherra, FK August Hoppenstong U514 († 1717).

Tyttärenpoika(?): Sakkolan kappalainen Teodor Johan Rickneck 4877 (yo 1705, † 1745).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 6b; HYK ms., Smål. osak. matr. #40; KA mf. ES 1794 (gg 1) Jaakkiman käräjät 19.–20.1.1672 f. 192 (Anngaf Landt Fiscalen Wäl:tt Matthias Alhemius, som skulle Capitein Manhafftig Lars Örn nästförledne winter ifrån några Ryssar ett partie Spanmåhl och penningar wåldsambligen afhändt hafwa, och såssom dett emot Sweriges Lag och Konungens Eedh löper ... Capiteins Swär Fadher Welb: Granatenborg), Kiteen käräjät 31.1.–1.2.1671 f. 280v (Begärade Cammar Fiscalen Wäl:t Matthias Alhemius, Nembden och Allmogen tillfrågas måtte, om här uthj Kijdhes Sochn någor Rysk pastorat eller Diackz hemman wore till finnandes ...), Pälkjärven, Ilomantsin ja Suojärven käräjät 6.–7.2.1671 f. 283v, Sakkolan käräjät 17.–18.8.1671 f. 333v (Framsteegh Landz Fiscalen Wäl:tt Matthias Alhemius), Pyhäjärven käräjät 21.–22.8.1671 f. 339v (fälttes bem:te Thomas Kaasoin effter Cammar Fiscalens Wäl:tt Matthiæ Alhemij angifwande, för dett han Landzkiöp drijfwit), Ilomantsin ja Suojärven käräjät 11.–12.9.1671 f. 350 (Effter Landz Fiscalens Wäl:tt Matthiæ Alhemij begäran tillspordes Hans Karjalain eller Ketoin, hwarföre han Landzkiöp medh Klädhe och andra Cramwahror här i orten drifwit), 351v, Salmin ja Suistamon käräjät 18.–19.9.1671 f. 365v (Landz Fiscalens Wäl:t Matthiæ Alhemij ... Swär Sons S:r Simon Hoppenstångz uthskickade bönder ifrån Pelgi Jerfwj); KA mf. ES 1795 (gg 1) Räisälän käräjät 14.–15.3.1670 f. 412v (Borgaren Jeremias Michielsson nu här för Rätta jämpte Arrendatoren öfwer Södre sijdhan Ladugården wäll:t Matthia Alhæmio), Räisälän käräjät 15.–16.3.1669 f. 518v (Arrendat:n Well:t Matthias Alhemius), Sortavalan käräjät 26.–28.10.1663 f. 1111v (Inspectoren Wäl:t Matthias Alhemius), Pyhäjärven käräjät 4.–6.6.1663 f. 1122v (förre Befalningzman Matthias Alhemius); KA mf. ES 1795 (gg 2) Salmin ja Suistamon käräjät 17.–19.9.1683 f. 165 (Framtedde Inspectoren S:r Olef Bergh, Fiscalens W:t Matthiæ Alhemij åthskillige Obligationer); KA mf. ES 1796 (gg 2) Salmin ja Suistamon käräjät 19.–20.9.1682 f. 409v (Angaf Brofougden Reinholdt Jacobsson, huruledes hans bror Sahl: her Johan Glumerus [Tohmajärven kirkkoherra Johannes Jacobi Glumerus], jempte för detta Cronones Befahlningzman Sahl: Niels Ollsson (katso 2549), haar för W:t Matthia Alhemio Caverat, då han några Diac och Ryske Preste hemman i Pelgi Järfwj Sochn, uthaf Cronan för några Åhr sedhan Arrenderat), 409v (för detta Landt Fiscal Matthias Alhemius), Salmin ja Suistamon käräjät 23.–26.2.1680 f. 720v, 732 (Landz Fiscalen Mathias Alhemius anklagade ratione officij en Sordawala Borgare Matz Pulckinen för Landzkiöp), Suistamon käräjät 12.–13.12.1679 f. 973 (Landz Fiscalen Mathias Alhemius gaf tilkänna huruledes han besitter förmedelst H:r Gen: Gouvern:s Excel:s sampt H:r Revis: och Reductions Commissariens H:r Daniel Tilases bref och skrifftelige tillåtelse 2:ne Crono hemman här i Suistama Pogost och Imbilax by, hwarå en Rysk Präst och Diack för detta bodt hafwa), Suistamon käräjät 31.1.–1.2.1678 f. 1022v (Landz Fiscalen Matthias Alhemius angaf å sitt Embetes wägnar Caplanen Ericum Laurentij, att hafwa den 29 nästleedne Januarij begådt Eedzöre och hemgång her i Suistama Prästegård opå Kyrckieheerdens sahl: H:r Sigfridi Hollingij Enckia hustru Elisabet Simons dotter), 1025v (Opstegh Cronones Befalningzman wälbe:de Gabriel Hinnel 1364 och gaf an Fiscalen Matthiam Alhemium för det han hade beskylt honom medan dhe taaltz wedh, sin tienst icke rätt förwaltat hafwa); KA mf. ES 1797 (gg 3) Salmin ja Suistamon käräjät 13.–15.3.1684 f. 99, 101, Suistamon, Salmin ja Sortavalan käräjät 22.–25.9.1684 f. 188v (Framtedde Fullmechtigen S:r Swen Hielmbärgh 2411, Fiscalens Wäll:t Matthiæ Alhemij obligation de Dato den 10 Octob:s 1669, lydande på etthundrade D:r K:r m:t, som han uthaff een Skeppare i Biörköö Jören Ollson haar tilläns tagit), 189 (Effter Fiscalens Wäll:t Matthiæ Alhemij egen bekennelse och hans uthgifne obligation de Dato den 28 Febr: 1683 afsadhes att han bettalar till fordom Kyrckieheerdes Sahl: her Johan Glumerj Son Henrich Glumerum 48 D:r 12 öre K:r m:t här flytande af Caution som bem:te Sahl: Kyrckieherde haar för denne Alhemio gådt); KA mf. ES 1797 (gg 6) Sortavalan, Suistamon ja Salmin käräjät 21.–28.2.1687 f. 40 (Fälttes Sahl: Rötker Böissmans Enckia Brijta Anders dotter i Sumeria till 3 m:r för swars löse, emot Fiscalen Matthiam Alhemium, om dett hon haar låtit wijga hans dotter Sara ben:dh med een Rysse Parphej wed Nampn i Imbilax, uthj sitt egit huus, honom Fadren Owitterligen), 56 (... seijandes och Fiscalens Matthiæ Alhenij dotter från Imbilax antingen Sigre el:r Sara, ty han wiste eij wähl nampn på dem, warit ochså der), 61v, Salmin, Suistamon ja Sortavalan käräjät 16.–20.9.1687 f. 171v; KA mf. ES 1799 (gg 11) Sortavalan, Salmin ja Suistamon käräjät 29.2.–5.3.1692 f. 154v (Ryssens Parfeijs här i Imbilax hustru, Sara Alhemia som är Fiscalens Matthiæ Alhemij dotter, Swensk och Finsk och af wår Religion betygade ochså effter aflagd edh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 28 (VI), 30 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 233–234; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #40. — M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat II. HTutk 48:2 (1960) s. 292.

Päivitetty 14.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Alhemius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=487>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Matthias Calmarensis. – Nämd i prot. 6.7.1646; möjligen ej student.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30.

Alhemius, Matth. Jonæ. p. 25 || Sm. 40: in Novemb.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 28.

Tallenna tiedot muistiin