Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1645/46 Matias Hedemoraeus Matthias Benedicti, Vestmannus 498. Kotoisin Västmanlandista. Ylioppilas Turussa 1645/46 [Benedicti] Matth. Hedemor _ 25. — Ahvenanmaan pedagogion rehtori Saltvikissa (mainitaan 1646 ja 1655). Lemlandin kirkkoherra 1655, erotettu 1674. † noin 1686. Naimisissa (1663).

Vävy(?): Paraisten kappalainen Markus Aurelius 2470 (yo 1676, † 1695).

Vävy(?): Ekerön kirkkoherra Anders Gylling 3840 (yo 1692, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 19a; KA mf. ES 3234 (Åland 6) Ahvenanmaan käräjät 22.3.1659 f. 187v (Kyrkioherden i Lemmeland Wyrd: H: Matthias Hedemoræus), Lemlandin käräjät 15.5.1661 f. 34, Lemlandin käräjät 22.9.1662 f. 124 (Kyrkioheerden H: Matthias Hedemoræus, medh samptlige Grannarne j Norby, gaf tilkenna, hurusom dhe, sedan alle hemmanen uthi Norby, effter dhen Jorderansakning och Mantals taxering, som i Kongl: Maij:tz wägnar skedde Anno 1661 äre giorde til ägornen lijka, hafwa til Kyrkio Rådets godha Nöge, afwittradt dhe 38 m:r Jord, som lydha til Biörkelund, och til Klåckarebool förordnadhe äre, således: at under Biörkelund eller Klåckareboolet af dhem i Norby sampt dheres Effterkommande oklandrat, ewärdeligen ligga och lydha skal 1. Åcker ... 2. Eng ... 3. Ett Nootewarp ... Elliest skal ock Klåckaren 4. owägerligen niuta sin Brännewedh, Gårdefång och Mulebeete samfällt medh Norby), Lemlandin käräjät 3.6.1663 f. 162 (Mårten Erikzson j Westerengia, framkalladhes, at afläggia sigh Eedh, at H: Mathias hadhe druckit dhen Söndagz natten, som Klåckaren dagen effter moste taga j Kalk medh honom ... H: Matthias Sköt sigh till H: Larses Witne ... H: Lars sadhe, at han war hoos H: Matz een Natt A:o 1657 ... Kyrkioheerdens hustru), 163 (katso 1541), 163v; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Föglön ja Kökarin käräjät 20.–21.1.1670 f. 2, Jomalan ja Lemlandin käräjät 23.7.1672 s. 98 (Oansedt at Kyrkioheerden uthj Lemmeland, Wyrdige H: Matthias Hedemoræus, hadhe uthj förleeden Winters, då Kyrkiotijonden intogz j Prästegården, Ährerörigt angripit Befallningzmannen, Wälbe:de Erland Törn), Jomalan ja Lemlandin käräjät 24.4.1673 s. 38–41 (Inkom för sittiande Rätten Kyrkioheerden j Lemmeland, Wyrd: H: Matthias Hedemoræus, eskandes Syyn emellan Prestebolet och dhess Någrannar. Och emedan Häradzhöfdingen badh honom patientera något lijthet, til dhess expedierat wore, hwad då allareeda til Ransakningz uptagit war, satte han sigh nidh på Bänken, jämpte Ammiralen, Edle och Wälmanhaftigh H: Johann Olofzson Berg (katso U76). Och ehuruwäl H: Ammiralen då hadhe een Skrift at igenomläsa, och icke ens tänkte på någon Wederwilja, läth H: Pastoren honom doch inthet til fridz, uthan med trägit och oftast itererat tilfrågande impertunerade, säijandes: Skal jagh inthet få Syyn, eller huru H: Ammiral? Och då H: Ammiralen omsijdor swarade, at han hadhe inthet dhermedh at beställa, uthan Pastor finge fullan Swar dherpå uthaf Rätten, regererade Pastor: Jo, Söderbyggarne göra migh Intrång på Skogen och skiuta på Majoren. H: Ammiralen dheremoot badh honom åthskillige Reesor, för Gudz Skuld hafwa sigh medh så oförmodat Tiltaal förskont, Tilladhe ock omsijdor huru dhet warit Pastori tienligere komma nyckter til Tinget, då han hadhe dher något at uthrätta. Dherpå upstegh Pastor af Bänken, ropandes öfwerliudt: Är jagh drucken eller een Fyllbytta, dhet lögstu som en lättfärdig Skelm, Ästu Ammiral, då skal du weeta at jagh är Kyrkioheerde, Acrerandes som oftast: du skal hafwa lugit som en Skelm, at jagh är någen Fyllebytta, Jämwäl ock 2 åthskillige Reesor Skakade Knyttenäfwan för Munnen å H: Ammiralen, säijande: Sestu, huru myckit jagh acktar digh och då H: Ammiralen swarade: Wore wij på annat Ställe skulle jagh fullan wijsa digh annat, än sättia Näfwan för Näsan på migh, regererade Pastor: Ja, wackta H: Måns (katso 1541) tordes inthet fördenskuld knäppa för Näsan på digh: du kan taga honom medh digh. Och när H: Ammiralen frågade; hwadh Pastor meente dhermedh? swaradhe han, dhet westu fullan sielf ... När ock Häradzhöfdingen warnade honom, at sådant Öfwermodh in för Rätten inthet förswarligen stödh til at tåla, swarade H: Pastor: I skulle inthet heller göra så dher. Och då Häradzhöfdingen frågadhe, hwadh? swarade Pastor: dhet som inthet är förswarligit: Opponera inthet på migh, Skal inthet Presten töras tala medh tigh också? Omsijdor blef heela Tingzlaghet af H: Pastoris Öfwerdådigheet förarga, så at man nödgades enteligen låtha leeda uth honom. Doch kom han een Stund dherefter åter inn, något beskedeligare ... Sedan H: Pastor afträdde, berättades, huru han jämwäl uthom Rätten med otienlige och deels oföörnuftige Ord hadhe bemödt Jägmestaren Jon Nilsson (katso 1734) och Befallningzmannens Skrifware Peter Scharin, hwilket doch för höfligheets skuld, här blifwer förteegat), Tutkinta ja tuomio Lemlandissa 20.8.1673 s. 69–97 (Wyrdige Pastor H: Matthias Hedemoræus lät opläsa dhe testimonia och recommendationer, honom meddeelte wore, förr än han kom til dhetta Pastorat, gifne A:o 1654 och 1655, Jämwäl ock sielfwe Confirmationen på Gäldet, gifwen af Ven: Consistorio d: 27 Julij A:o 1655. Wardt ock dhernäst opläsit, hwadh som opå Tinget d: 24 Aprilis nästförledne passerade ... Men H: Pastor föregaf, at altsammans war honom uthur Minnet förfallit. ... Studenten Gabriel Sundius 1804, som præceptorerar hoos Pastorem. Kihlakunnanoikeus tuomitsi kirkkoherra Hedemoræuksen sakkoihin, amiraali aikoo valittaa tuomiosta laamanninoikeuteen); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Lemlandin käräjät 5.3.1674, Jomalan ja Lemlandin käräjät 15.3.1676 (Fordom Kyrkioheerden j Lemmeland H: Matthias Hedemoræus kärade til sin Successorem Wyrd: H: Per Ringium 1024, at dhenne nu Andrager sigh at Contentera honom för dhe huus som som han medh sin Bekostnadh hafwer upsatt, inläggandes Högwyrd: H: Biskopens recommendation til Häradzrätten af d: 29 Octobris 1675; Medh Begäran han måtte til sijn Rätt förhielpas. Jutussa luetellaan Hedemoraeuksen pappilassa tekemät rakennustyöt); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Lemlandin käräjät 2.11.1681, Lemlandin käräjät 8.9.1682 (at wärdera H: Matthiæ Hedemoræi huus), Lemlandin käräjät 13.3.1684 s. 41; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Lemlandin käräjät 21.1.1685 s. 47 (H:r Matthiæ Hedmoræi hemman Röstorp), Lemlandin käräjät 16.3.1687 (Läth Kyrkioherden H: Per Ringius framwijsa Sahl: H:r Mathiæ Hedmoræj Obligation på 30 D: lånte af Arfwingarne til hans begrafningh, dessuthan at han hade at fordra för opsång och lijkpredijkan för honom och hustrun 4 RD: Emedan emoth så klar förskrifningh och gäld intet jäf af Mågen Hans Larsson i Nåtöö göras kunde eller giordes, ty dömbdess Kyrkioherden betalningen til). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30 (VI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 393; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 110. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 15; C. Ramsdahl, »Landsens skola.» Åländsk odling (1943) s. 31; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2917D, 4301D.

Päivitetty 21.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Hedemoraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=498>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Matthias Benedicti Hedemor. p. 25 || Äfven kallad Hedemoræus. Skolrektor i Saltvik 1655. Kh i Lemland 1657; afsatt 1674. Lefde ännu 1682.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30.

Tallenna tiedot muistiin