Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

9.9.1708 Arvid Paulinus, myöhemmin Paulin Arvidus Johannis, Veckelaxensis 5048. * Virolahdella 8.3.1687. Vht: majoitusmestari Karjalan ratsuväkirykmentissä Johan Paulin († kaatui Narvassa 1701) ja hänen 2. puolisonsa Kristina Bertilsdotter Hundtman. Käkisalmen pedagogion oppilas. Ylioppilas Turussa 9.9.1708 [Paulinus] Arvid. Veckalaxens _ 271. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1708. d. 9. Septbr. Arvid Paulinus Vekelaxens. Everstiluutnantti Hans Johan Bäckin († 1701) lasten kotiopettajana Urjalan Nuutajärvellä. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.5.1712. — Urjalan kirkkoherran apulainen 1712. Halikon vt. kappalainen isonvihan aikana 1713, vakinainen kappalainen 1724, kirkkoherra 1735. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa isonvihan aikana 1721 sekä 1726 ja 1739. † Halikossa 30.1.1750.

Pso: (jo 1715) Maria Bäck (i Finland) († 1758).

Isän isä: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704).

Poika: kapteeni Arvid Paulin 6209 (yo 1735, † 1771).

Poika: Halikon kappalainen Abraham Paulin 6880 (yo 1742, † 1770).

Tyttärenpoika: tilanomistaja Sauvossa Karl Vilhelm Hufvudsköld 8576 (yo 1765, † 1823).

Lanko: luutnantti henkikaartissa Karl Gustaf Bäck 3481 (yo 1687/88, † 1700).

Sukulainen(?): Halikon kirkkoherra, FM Ingevald Nordling 7735 (yo 1753, † 1799).

/ Arvid Paulin kertoo Stefan Löfvingin päiväkirjan (1986 s. 67) mukaan olleensa Käkisalmen koulumestarina. Löfving on luultavasti kirjannut Paulinin lausahduksen epätarkasti, koska Gezeliuksen (1787) mukaan Paulin lähti köyhyydessä ja nälässä eläneiden äitinsä ja sisarustensa luota Käkisalmen kouluun, "här läste han med ogemen flit och fick et ganska vackert Testimonium därifrån om sin förkofran i bokvett, hvarmed han 1708 kom til Åbo Academie", eikä myöhemmästä oleskelusta Käkisalmella ole mainintaa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 147a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #434; KA mf. ES 1856 (kk 33) Ylim. käräjät Turun kaupungissa 9.6.1719 f. 95v (angående det Mandråp, som 1714 uti Halicko Sochn, af Klåckaren dersammastädes Christer Persson, Johan Greelsson, Henrich Erichsson och Jören Mattzson, på een Densik, 3/4 Mihl ifrån Halicko Kyrckian åht Åbo, skall wara begånge ... Prästen Arfwed Pauliin); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 5.–7.2.1692 s. 2 (Qwarttermäst: Johan Paulins drängh); KA mf. ES 1814 (ii 1) Virolahden käräjät 26.–27.9.1664 f. 460v (Ombudzmannen Bartold Hundteman på Pytterlax), 461 (Amptmannen Bardtold Hundteman); KA mf. ES 1814 (ii 2) Virolahden käräjät 26.8.1671 f. 293 (Sahl: Barthold Hundtman); KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 31.1.1674 f. 63 (Förekom Sahl: Bertold Huntmans Änkia Hustro Christina Skarbou (katso 3159) och på thet beklageligaste gaff till kenna sitt elendiga och ynkeliga tillståndh hennes Sahl: Man haf:r henne effterlemnat att hon uti stor fattigdom sitter medh 3 styckenn Omyndige barn och i stoor giäldh, dett hoon aldrig för sin fattigdom skull för mår betala); KA mf. ES 1814 (ii 4) Virolahden käräjät 1.–2.9.1682 f. 141 (Corporalen Johan Pavlin förekom och Rätten tillkänna gaf, att för 3 eller 4 wekor sedan, har han warit effter sin Ryttmäst: Commenderingh, hoos Ryttare bonden i Saiwikala by Simon Hendrichsson Hapanen att Uth exequera dhe Mundteringz penningar som af Öfwerheeten Ryttare bönder pålagt är, at Uthgiöra, då han medh Yxen sprungit Uppå honom och welat honom slå, kallandes hoom medh det rödha ordet och sagt kommer du hijt at taga Mundteringz peningar, hötte honom medh Yxen och sagt du skall rätt nu få dett du behöf:r, fast Ryttmest:n kommo skall han dhem inttet fåå och fast Fahnen kommo och Konungen sielf medh honom, han skulle ändå inttet fåå dhe penningarne ... afsades att han till nesta tingh måste gripas och då lagh föras), Virolahden käräjät 22.6.1683 f. 204 (Såssom Nembden intygade och bekändhe, att Eskel Perssons hemman om 1/4 Skatt effter gambla Jordebooken i Loifwoniemi by hwilket Kyrckioheerden i Widerlax widh Kongl: Commissionen uptagit, men sedan öfwergifwit, för tijden består af rätt elacka, förfallne, och nästan alldeles odugelige huus ... dy blef och detta Corpralen Mons:r Johan Paulin effter begiäran till Attestatum publicum meddelt, emedan han är sinnadt dhet på frijheet att fåå uptaga); KA mf. ES 1816 (ii 7) Elimäen ja Valkealan käräjät 18.–20.6.1691 f. 286, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 10.–13.6.1691 f. 418v; KA mf. ES 1816 (ii 9) Virolahden käräjät 15.10.1694 f. 216 (besökiaren Anton Huntman); KA mf. ES 1817 (ii 11) Virolahden käräjät 11.–12.11.1695 s. 333 (dheras Swåger Corporalen Paulin, katso 3159); KA mf. ES 1817 (ii 13) Virolahden käräjät 10.2.1696 s. 209 (att emottaga för detta Rusthåll:n Anton Huntmans Rustningz hem:n om 2/3 Skatt i Räinikalaby); KA mf. ES 1819 (ii 18) Virolahden käräjät 3.11.1699 s. 420; KA mf. ES 1833 (jj 4) Lappeen käräjät 13.5.1647 f. 145v (Hendrich Skarbou den äldre); KA mf. ES 1833 (jj 5) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.11.1645 f. 5 (Jakob Freses Enkias Mågh Henrich Skarbou), Viipurin pitäjän käräjät 7.–8.12.1648 f. 63v (Henrich Skarbou den yngre ... den tijdh han tiäntte S: Jochim Freeses Enckia); KA mf. ES 1836 (jj 13) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 17.–18.5.1666 s. 75 (Hindrich Scharbos Swersson Tönnis Bruun fordrade af Hindrich Blötz Enckia h:o Carin Skalm 70 D:r K: m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 342 (LXIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 60; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #490. — G. Gezelius, Försök til et biographiskt lexikon IV (1787) s. 402; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 420, 421; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 144; A. R. Cederberg, Reunamuistutuksia Vilhelm Laguksen Turun yliopiston ylioppilasluetteloon. Genos 15 (1944) s. 8; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1559D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Halikko; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 150, 220; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 46; F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 65–70.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 26.9.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Paulin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5048>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Paulinus, Arvid. Veckalaxens. p. 271 || Vib. 434: Vekelaxens. 9.9.1708. Född i Vederlax. Son af qvartermästare († 1700 i slaget vid Narva). Pvgd 1712. Kpl 1724 och kh 1736 i Halikko. Död 1750.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 342.

Tallenna tiedot muistiin