Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1645/46 Mårten Törmannus Martinus Simonis, Rändämäkensis 509. Vht: talollinen Paattisten Törmäisten kylässä Simon Tomasson ja Gertrud Klemetsdotter. Ylioppilas Turussa 1645/46. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1645/46] Martinus Simonis, Rendemecensis. — Apulaispappi Maariassa (coadjutor, 1656), kappalainen 1666. † Maariassa 7.7.1683.

Pso: (jo 1663) Anna Finckenberg.

Vävy: Maarian kappalainen Mikael Gebhardt 2593 (yo 1677/78, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #33; KA mf. ES 1844 (kk 4) Pöytyän käräjät 25.–26.9.1660 f. 85 (H:r Mårten i Törmäis kärde till sin fader broders sån Bärtill Andersson i Karfwiais, om 8 D:r S: M:t som honom skulle efter lagläsarens W:t Matz Pållssons dooms innehåld dat: åhr 1650 för gammalt arff ähnnu Rästera. Jatkuu Raision ja Maarian käräjät 1.–2.10.1660 f. 94v); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 27.–28.6.1679 f. 13v (Kyrkioherdens i Wårfrukyrkia Sochn Doctor Peer Bångs uthskickadhe Nicolaus Felander opwijste H:r Mårten Tormanni, Cappellanens i Rändämäki Caution skrifft af d: 6 Martij 1679 på 300 D:r Kopp: m:t, för sin Swåger Gustaf Finkenberg uthgifwen, som till Suomela hemmanetz i Wesilax Sochn inlöse, tagne, och Rådhman Albrecht Roskamp betalte äre, dher uthinnan H:r Mårten i wedherpart sätter sitt Ryttarhemman Cårla igen till dhess ber:de 300 D:r blifwa mehrbemelte H:r Doctor Bång igen restituerade begäradhe förthenskull denne H:r Mårthens Caution måtte H:r Doctoren till större säkerheet inprotocollerat blifwa, hwilkett sålundhe skedde, och ad notum taget blef.), Raision ja Maarian käräjät 13.–16.7.1683 f. 67v (Wällärde Nicolaus Felander præsenterade uthi Rätten Capellanens uthi Wårfru Kyrckie S:n Sahl. Her Martini Simonis Törmanni d: 6 Martij 1679 cautions skrifft, hwar uthinnan förmähles att hans her Mårthens Swåger Gustaf Finckelbergh å sin Moders wägnar wågat att inlösa Samela Ryttare H:n uthi Wesilax Sochn af H:s Högwyrdighet her Biskopen Doctor Petro Bång); KA mf. ES 1846 (kk 7) Pöytyän käräjät 17.–18.10.1656 (Företräddhe D:us Mart: Simonis Coadjutor i Wårfrukyrkio Sochn och giordhe wetterliget, dhet Johan Matzson i Thörmäis haf:r för Thu åhr sedhan kommit medh hans och hans Modhers Consens och samtyckio på hans Erffliga hemman be:te Thörmäis och gifwit sigh i Echtenskap medh hans Sahl: Broderss Hindhrich Simonsons Hustru Walborgh Andherssdåtter, medh sådhan Condition, att han Johan sijn Hustrus Swärmodher Gertrudh Clemetzdåtter, skulle gifwa Åhrligen 2 T:r Spanmåhl så länge hon leffdhe, dhet han inth: effterkommit hafwr. Pöytäkirjasta on kopio niteessä kk 4 f. 37); KA mf. ES 2000 (nn 62) Vesilahden käräjät 18.–19.6.1666 f. 989v (Sal: Welb: Jacob Finckenbärgz Son Arfwedh Jacobssonn j Suomela). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30 (VI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 375, 401. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 123; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 54; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4397H (‡, Martinus S. Törmannus).

Päivitetty 20.12.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Törmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=509>. Luettu 30.3.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Martinus Simonis Rendemecensis [l. Aboens.]. Bor. 33 || Nämd i prot. 25.2.1646.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30.

Tallenna tiedot muistiin