Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1645/46 Johan Klöfverblad, vuodesta 1653 Klöfverskjöld Johannes Aronis 515. Vht: Turun hovioikeuden asessori Aron Johansson Klöfverblad (aateloituna 1653 Klöfverskjöld, † 1666) ja Anna Isaksdotter Rothovius. Ylioppilas Turussa 1645/46 [Klöfverblad] Joh. Arnt _ 26. ‡ ehkä Viipurissa 24.2.1658. Naimaton?

Eno: ylioppilas Birger Rothovius U10.

Serkku: kamarineuvos Johan Klöfverblad, v:sta 1653 Klöfverskjöld 224 (yo 1641/42, † 1694).

Lanko: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Jakob Wallenius, myöh. Walstenius 266 (yo (1642), † 1694).

Lanko: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1646 f. 618 (Donation för Slåtshoppmannen oppå Wijborgh Aron Johansson på godz uthi Finlandh i Stranda häradh och Wijborgz Socken, att niuta effter Norköpingz besluth), 16.12.1646 f. 650 (Confirmation för Aron Johansson att wara Slotz Hopman på Wijborgh), 20.11.1651 f. 303 (Fullmacht för Aron Johansson att wara Slotzhåpman på Wijborg ... för detta wahrande Hopman på Ny Slått, Ehrligh och Manhafftig Aron Johansson Clöfwerbladh), 14.1.1653 f. 1 (Sköldebref för Erich och Aron Johanssöner), 5.9.1671 f. 160 (Till Cammaren för Arend Johan Clöverskiöldz Barn och arfwing:r om dheras fordringh); KA mf. ES 1833 (jj 5) Viipurin pitäjän käräjät 2.–3.4.1647 f. 56 (Kåm för Rätten Ståthållaren E:e och Manhafftighe Aron Johansson Klöfw:rbladh och inladhe He:es K:ge Maij:ttz wår allernådhigeste Dråttningz Donations bref Dat: 31 Octobris 1646 Upå någre godz i denne Sochn ... Taladhe och så nu till fordom laghläsaren Bärttill Hansson (katso U248), huarföre han will förwägra honom att sättia een boonde Henrich Henrichsson Tapio be:nd upå thet godzet [i Wändälä] som Bärttill Hansson hafwer ödhelagt för 5 eller 6 åhr sedhan), Viipurin pitäjän käräjät 30.6.1647 f. 60, Viipurin pitäjän käräjät 22.–23.11.1647 f. 61v, Viipurin pitäjän käräjät 3.–4.4.1649 f. 78v; KA mf. ES 1835 (jj 8) Viipurin pitäjän käräjät 29.11.–1.12.1661 s. 102; KA mf. ES 1835 (jj 9) Ruokolahden käräjät 26.–28.5.1662 s. 92 (Ståtthållaren Wälb: Aron Johansson proponerade Kungl: Maij:ttz nådige breff om Wijborgz Broo bygningh ... detta Jäskis Häredh hafwer till 6000 fambnar broer öfwer strömar och stoora watn i detta Lähnet, för uthan 160 famb: in i Nyslotz Lähn. Och dess föruthan 3:ne stoora Färior på åthskillige orther i strömar, föruthan dhe små båtar der hoos wara böre, att försöria och widh macht hålla); KA mf. ES 1836 (jj 13) Viipurin pitäjän käräjät 2.–3.11.1666 s. 85 (Då lätt Notarien uti den Högl: Kongl: Hoff Rätten i Åbo wälförståndigh Jacob Walstenius genom Fullmechtige Lagläsaren wäl:t Elias Zachariesson andraga, huruledes ber:de Notarien befinner sigh beswärat öf:r det Inventarium som är upprättat oppå sin Swärfaders fordom Ståthållarens Sahl: Aron Johanssons Clöf:rskiöldz och hans Sahl: Hustrus qwarlåtne ägendom, hafwandes sin Swåger Postmästaren Wäl:t Erich Diurman misstänckt, som skulle han hafwa annorledes än honom borde medh samma qwarlåtenskap omgåt ... Emot Syskonens Aron Aronsons Clöf:rskiöldz och J: Kirstin Clöf:rskiödz attest protesterade Fullmechtigen, säijandes dem wara omyndige och till ewentyrs sielfwe hafwa mehra nutit af den qwarlembnade ägendom än dem medh rätta tillkom. Diurman swarade: Sonen är sine 20 och dottren 18 åhr. Han håller sigh widh sin oskyldigheet och deres rättmätige attest); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–5.11.1690 s. 55. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 125 (24.2.1658, Ståthållarens Wälb. Aaron Johanssons Klöfwerskiöldz, En Son och twå döttrar begr. i kyrckian). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 235 (Klöfversköld Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 199 (Klöfverskjöld Tab. 15); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3306.

Päivitetty 22.12.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Klöfverskjöld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=515>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Klöfverblad, Joh. Arnt. p. 26 || Son af ass. i Åbo hofr. Arndt Klebladt, vanl. kallad Aron Klöfverblad, adlad jemte sin äldre bror Erik (se p. 12): Klöfversköld 1653. Försvann i okända öden.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29.

Tallenna tiedot muistiin