Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1645/46 Gabriel Limingius Gabriel Isaaci 516. * noin 1627. Vht: Limingan kirkkoherra Isak Limingius (Isaacus Josephi, † 1652) ja hänen 1. puolisonsa Dorothea Claesdotter Groth. Ylioppilas Turussa 1645/46 Lemingius Gabr. Isaaci _ 26. — Limingan kappalainen 1648. † 1660/61.

Pso: Karin Eskilsdotter Keukonen tämän 1. avioliitossa († 1697).

Setä: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Serkku: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

Veli: ylioppilas Isak Limingius U245 († 1657).

Veli: Limingan kappalainen Johan Limingius U270 († 1673).

Veli: Oulun kappalainen Karl Lithovius 2145 (yo 1671, † 1681).

Veli: Oulun pedagogion kollega Henrik Lithovius 2146 (yo 1671, † 1678).

Pson poika: Kemin ent. kappalainen Lars Limingius 3129 (yo 1684).

Sisarenpoika: Kemin kappalainen Isak Björnström U443 († ~1717).

Lanko: Oulun varapormestari Staffan Keukoinen U106 († 1682).

Lanko: Rantsilan kappalainen Johan Salonius 836 (yo 1651, † ~1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; KA mf. ES 2028 (rr 6) Limingan käräjät 18.3.1645 f. 11v (Her Isach Sacelan kärade till Ländzmannen sijn brodher Carll Josephson det han hade förwijdt honom at hafua stämplat medh almogen at dee på honom klaga skulle), Limingan käräjät 11.–12.2.1646 f. 89 (Carl Kamaron, Henrich Kauhainen, och Anders Thomason ifron Uhlå käradhe till Lentzman Carl Josephson om noghon gäld Uthflutne ifron hans Antecessore Sal: Gabriel Olson hwilkens effterlefwerska han till Echta ägar Såsom och inhändighatt medh henne bådhe löst och fast som hon då ägha kunde effter ett richtigh Inventarij innehåld der emoot inladhe Carl Josephson Lagmans M: Johan Olufsons doom breef dat: 1637 den 14 Februarij), Limingan käräjät 24.–25.7.1646 f. 120 (Företrädde Läntzman Carl Josephson Uplyste och witterlighitt giorde sigh hafwa bytt sigh hemman om mantal i Hirfwasniemi belägett medh Nils Matzson uthj Limingo), Limingan käräjät 19.–20.2.1648 f. 303 (Zacharias Ficke Ländzman i Ulå Fullmechtigat aff Jöran Erickzsson Capitein, käradhe till her Isaak om Jöran Erickzssons moormodhers Saligh Margeta Hans dotters arff, huilken barnlöss[!] ähr här i Prestegården dödh blifuen, Huilket arff Zacharias Ficke ähr fullmechtigat at Uthfordra effter som samma Skrifft wedhlöfftigare i bookstaffwen förmäler Sub Dato den 20 Decembris 1647, der emoot inladhe her Isaak een witnes skrifft af godhe män Underschrifwit och gifuit Anno 1646 den 23 Julij lydhandes at Hon Saligh H: Margetha Hansdotter hafuer i sijn lijffztijdh Testementerat all sijn äghendoom åt sijn man Saligh Kyrkioheerden her Joseph och hans Barn till huilka hon tillijtat hafuer, och icke ärfdt till det ringaste effter sijna föräldrar ... Ficken begärte dilation), Limingan käräjät 22.–23.7.1648 f. 354, Limingan käräjät 21.7.1649 f. 454v (Kyrkioherden her Isaach gaf retten till kenna att i fiordh 1648 den 15 Januarij tå han medh sine medharfwingar haf:r hållit arfz skiffte effter deres Salighe Fadher och Stijfmodhren); KA mf. ES 2028 (rr 7) Limingan käräjät 22.–23.3.1650 f. 24v (Jöran Hanson ifron Ulå kärade till H:r Gabriel Isaaci om 17 D:rs gieldh K: M:t dem han H:r Joseph (katso 887) Pastori i KalaJoki är skyldigh blefuen); KA mf. ES 2029 (rr 7) Limingan käräjät 24.2.1651 f. 227v (Joseph Isackson klandradhe på dett Arfskifftett som hans Fadher Kyrkioherdhen H:r Isack hadhe hållitt sedhan han begaff sigh i annatt giffte), Limingan käräjät 26.7.1651 f. 311 (Efft:r som Wördige Wällärde Dn: Isaacus Josephi Pastor och Præpositus här i Sochnen sigh besuärar öf:r några the der tilegna sigh och wthan hans Låff och minne bärga några Justila hemmans engiar), 311v (Isack Gabrielson Ländzmans stiufson), 313v (Dn: Gabriel Isaaci Caplan kärade till Sigferd Tårnio det han häfdar och skärer med sitt stycke een deell af hans engh Kurkunsarka be:dh undan Fogdila Hemmanet huilcket H:r Gabriel köpt haff:r af Johan BockMöllar i Whlo), 316 (Wplystes Fogdila Hemmanet tridie gångon doch ingen moot klandrade), Limingan käräjät 1.–2.4.1652 f. 466v, 469v, Limingan käräjät 2.–3.8.1652 f. 515v, 519v (Dom:us Gabrill Isaacj inlade en Räkningh der hans Swärfader Eskijll Kaukoinen gör Hindrich Haloinen Skyldigh 134 D:K:M: Fodrandes nu af Haloinen des Betalningh; han förebär sigh något Lefuererat der opå till Käukoinens Son Stephen U106), 519v (Fogtila hemmanet), 520v (Jöns Jönsson Mickoila inlade een Arfz Skiftningz Lengdh Dat: 1651 dhen 24 Decemb: Af Ouildoge gode män N: Sahl: Kyrkoherden Her Isaaco Josephi sampt Hindrich Matzon och Isaak Ollsson Nembdemän i Limingå wnderskrifuen); KA mf. ES 2029 (rr 8) Limingan käräjät 15.–16.2.1653 f. 25v, Limingan käräjät 20.–21.7.1653 f. 114, Limingan käräjät 8.–10.2.1654 f. 207v, Limingan käräjät 8.–10.2.1654 f. 211 (Företrädde för Rätta å satte Tingh Ehrborn och Wäl:tt Anders Jöranson och inlade fordom Pastoris i Limingo Sahl: her Isaach Josephj Enckias Gudhfruchtige och Dygerjke Hustro Margeta Johans dåtters bref honom tillskrifwit, huarutinnan hon begiärar att wälb:te Anders Jörenson wille å hennes wägna Laghligen wthföra saaken emellan henne och hennes styfbarn, angående Oja Cauppis torp ställe i Ketunmaa om 1/4, och der å fölliande Testamente om huilckett Partterna nu ähre strijdiga. Först inlade welb:te Anders Jörenson een Testamentz Skrifft aff Dato de 26 Aprilis 1652, aff Kyrckioheerden Sahl: Her Isach, hans broder wördigh och wällärde her Larss och Isach Olsson, sosom witne wnderskrifuit, Huilcket Testamente Sahl: Kyrckioheerden på sitt ytterste sin käre Hustro och barnom till effterrättelsse wtj arfwingarnes præsens wprättadh haffuer, förmälandes att hans förrige Hustros barn skole besittia Christiärnilä och Akoises Hemman om 1 3/4 Skatt och hans käre hustro, hustro Margeta Johansd:r medh den senare kullen beholla Juustila, Clamala och Kärppälä, och emedan wnder samma hemman skall wara inga Engiar, haf:r Sahl: Kyrckioheerden till förbättringh lagt der till hans aflinge jordh Cauppis Torpställe i Ketunmaa om 1/4 Skatt, huilcka hemman giöra tillhopa 1 3/4 Skat så att arfwingarna på alla sijdor hafua fått fullt geen fällo. Dn: Gabriel Isaacj och hans broder protesterade emot detta jorde Skiffte, och sade att dhe intet hafua Conserteradt all sin Sahl: Faders giorda Testamente ehuru wäl dhe woro tillstädes; Kyrckioheerden her Laurentius Josephj bekiände och tillbödh sigh att affläggia sin Eedh wtj denne saak, och sade att enär Sahl: her Isach wprättade detta Testamente, haffuer han tillspordt sine söner Her Gabriel och Joseph Isachson och sin dåtter Dårde Isachzdåtter, huilcke wore komne till sine Myndige åhr, om dhe hade någott här emoot att säija, Huar till her Gabriel sampt Joseph och dheras syster Dårdi så på dherass som samptlige arfwingarnas wägna hafua gifuitt sitt goda ja och samtyckio till, dett her Gabriel nu näärwarande in för Rätta sielf bekiände, att han wäl i för stonne wtj sin Faders præsens hafuer samtycht till Testamente, och eij welat sin Fader wtj hans siukdoom bedröffua, men sedan han har begyntt dher emoot protestera, säijandes dher hooss att dher dhen 1/4 Skatten skulle komma ifron Christiärnilä och Akoises hemmanet, skulle han eij tillbörligen kunna derföre skatta, dher ljkawist her Gabriel och hans medharfwingar dess förutan emoot sin Styfmoder hafua ljka högh Skatt neml: 1 3/4 Mantal wtj Christiernilä och Akoises, Tilbiudandes sigh wilia inlösa samma 1/4 aff sin Moder för 200 Dr: K: M:t eller gifua henne een Engh igen om 20 Lodh; Tolfmännerne samptlige witnade och intygade att dher Caupises Torpställe j Ketunma skulle komma wndan Juustila hemmanet, då skulle Enckian aldrigh kunna ehrläggia skatten, säjandes der hooss att Christiernilä och Akoises Hemmanet, huilcket her Gabriel medh sina medh arfwingar nu besitter haf:r wäl och förr ähn den 1/4 Skatt blef lagdh der till kunnat stå för Skatten, der till medh ähr Cauppis hemmanet een särdeles skatt och sosom een whrfieldh för sigh sielft kringh stängd, och tillförende warit särdeles skatt Lagt; Och emedan sosom Partterna å både sijdor eij nogot mehra moot huar andra hade att inläggia, du slötz effter föliande sententz ... altfördy för ofuanskrefne skiäl ehrkiänner Rätten att Margeta Johans dåtter Sahl: Pastoris Her Isaaci qvarblefne Enckia niuter och beholler Cauppis Hemmanet i Ketunmaa om 1/4 Skatt såsom sin wälfångne egendoom, och Confirmeres Här medh hennes Sahl: Mans giorde Testamente i alla sina Clausuler), 214 (Förekom Jören Jörenson och kiärde till Her Gabriel Isaaci, att han haffuer soldt bårt hans tridie deel wtj Mondan Luoto Laxfiskie), Limingan käräjät 24.–25.7.1654 f. 253 (Besuärade sigh Joseph Isachson fordom Sahl: Her Isakz Kyrckioheerdens son, så på arfwingars, som sine wägna, dett hooss een Partt ähre hans Sahl. Faders gieldh inne ståendes), 256 (Affsades aff Rätten att Her Gabriel Isaaci aldeles niuter och behåller sine Enges tegar ... effter Laghmans Johan Jacobsons doom 1629 den 26 Februarj wthgifuen); KA mf. ES 2029 (rr 9) Limingan käräjät 9.–10.2.1655 f. 22 (Förekom H:r Gabriel på sin Stiuffmoders wägna, och kärde till Jacob Trumbell om een Engh), 23, Limingan käräjät 23.–24.7.1655 f. 62v (Företrädde för Rätta å satte Tingh, Hedherligh och wällärde, H:r Gabriel Isaacj, gifwandes Retten tillkenna, att enär hans Sal: fadher framledne Kyrckioherden H: Isacus Limmingius hafwer legat på sitt yttersta och sothe sängh, då hafwer han Antwardat honom alla barnen uthj Hender, och gifwit dom samfällt Åkoisses hemman om 1 Mantal skatt, och på dett den eene brodren Joseph hwillcken och genom döden afgången ähr, Någorlunda skolle komma sigh före, då hafwer H:r Gabriel så på sin, som sijne omyndige Syskons wägna af broderligh affection förundt honom til een behageligh tijdh att bruuka samma Hemman, nu befruchtandes, effter sin broders dödh, att Hemmanet skulle blifwa Ödhe, emedhan Enckian Brijta Thomas d:r ringa medh legofållck är förseddh, och Hemmanet således igenom hennes förwållande falla ifrå Arfwingarne, och komme uthj fremmande Mäns Hender. Begerandes tillträda Hemmanet, och så frampt Han eij kunde Åkåisses hemmanet Uppehålda, att Han då måtte hafwa tillståndh dett att bårt selia, och der han något kunde prosperera uthom Inventarij Lydellsse på Hemmanet Då försäkrar H:r Gabriel sådant att Anwända, till sine bröders Studiers fortsättiande, men dett öfrige samsysken så af Åkåises som Christiärnilä Hemmanet, effter Laga wärderningh som i Inventario förmähles effterderes quota Uthlöösa, Hwilcket uthj sigh sielff skäligit finnes. Här emoth Exiperade Sochneskrifwaren Anders Matzon, såledhes Hwillcken war Enckians Brijtha Thomas d:rs Fullmechtige, Att Sal: H:r Isaac skole uthj sin Lijfztijdh Hafwa Loffwat Josepho Allena dett eene Mantalet Okåisses om hwillcket dee nu twista, och dett Andra Nämbl:n Christiärnilä skulle han hafwa gifwit åt H:r Gabriel och dee Andre Syskone. H:r Gabriel Upptogh Anderses klagan således, att hans fader uthj hans första siukdoom hafwer kallat H:r Gabriel till sigh föresloendes honom huru han medh sine omyndige syskon skulle komma fordt, och underwijst honom således, att han och hans broder Isacus skolle besittia Christiärnilä, och Johannes sampt Josephus Okoises hemmanet. Men enär Han uthj den Andra Hans Siukdom och på Hans ytttersta war, Hafwer han Committerat H:r Gabriel alla barnen och bedt Honom försöria barnen på dett beste sättet ... Bleff fördenskull beslutit at H:r Gabriel på sin och sine Omyndige bröders wägnar, träder i Höst till Hemmanet och Enckian såår Halffwa Rogh säde och plöijer hälfften, Och H:r Gabriel Såår dett Andra Hälfften och plöijer; Och Enckia nwara belåten medh den eene 1/4 af Hemmanet som henne tillkommer, effter dett prijss medh Uthlösandet som uthj Inventario förmäles; och skall Enckian effter hon i detta åhr Niuther skiörden betala Uthlagorne, och sedhan Sal: H:r Isachz barn samfällt Anwända Occoises Hemmanet sigh till godo); KA mf. ES 2030 (rr 10) Limingan käräjät 30.1.1658 f. 399v, 402, Limingan käräjät 24.–27.7.1658 f. 433; KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 8.2.1661 f. 6, Limingan käräjät 10.–11.6.1661 f. 26 (Sahl: H:r Gabrielis Isaaci Enckia ... Karin Eskilsdåtter), Limingan käräjät 7.2.1661 f. 74 (Läntzmanen Carll Josephsson ... hans stiuffdåtter Susanna Gabriels dåtter), Limingan käräjät 7.–8.2.1662 f. 171, Limingan käräjät 12.–13.2.1663 f. 241 (Tedde sig för Rätta Anders Matzsson, gudhfruchtige hustru Margreta Johans dåtters fullmehtige, och fordrade af Michell Toresson Rajakårpi Eng å 5 Lodh höö som skulle den intet lyda under Joustila hemmanedt, uthan under det som hustro Margreta nu besitter), Limingan käräjät 16.–18.7.1663 f. 285 (Matz Olsson i Limmingoby framtedde ett kiöpe breff på Åckoises hemman som han af Sahl: H:r Gabriel Isaci A:o 1660 den 24 Martij till sig handlat hafwer iempte främmande mäns underskrifft för 500 D: Kopp: Mynt innan 5 åhrs tijdh att betala, Hwilket kiöp upplystes andre gångon, och war eij någon som klandradhe), 286 (Företrädde Hans Excell: Höghwällborne herres RichzRådetz H:r Gustaff Soopz Befallningzman Wäll:t Lars Peersson (katso 3129), gifwandes Rätten tillkiänna, at alldenstundh han utj annat gifftermåhl medh Sahl: Herr Gabrielis Isaci effterlåtne änkia, Gudhfruchtig hustru Karin Eskilsdåtter inträdt hafwer, altså begiärandes det hennes twenne Söners Isaaci och Johannis fäderne så wtj lösören som det fasta dem tilldelas och afwittras måtte ... Lars Peersson hafwer inga barn medh sin förre Saligh hustru Hust: Brijta Nilsd:r ... försäkrandes här iempte att han som een kärelskande fader wäll dem [Sahl: Herr Gabrielis Söner] upfostra och utj Studier hålla så att dee ingen orsak skola hafwa honom derföre i längden att beskylla; bekiänandes der hoos att han ifrån sin faders gårdh ähr baar och toom kommen och intet derifrån någodt till det ringaste ärfft, uthan dee andre hans Syskon och medh arfwingar sådant åthnutit, warandes och nu i den fullkomblige intention att dee icke heller något effter honom ärfwa skulle, der han i fall barnlöös dödde ... förmyndares Befal: Johan Bochmöllers sampt Kyrkioherdens H:r Laurentij Limingij Consens), Limingan käräjät 6.2.1664 f. 398, Limingan käräjät 14.–18.7.1664 f. 444v; KA mf. ES 2031 (rr 12) Limingan käräjät 7.–9.2.1667 f. 20 (Företrädde Länssman Carll Josephsson, och Insinuerade uti Rätten een Jöran Jönssons Lagmans doom, Dat: 1607 den 23 Februarij, förmällandes det Carll Josephsson skulle niuta Eng wedh Törnäwäå bredh under 3 Lass); KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 10.–13.2.1669 f. 276 (Tuorila hemmanedt, som han förmedellst kiöp af Sal: H:r Isaaco Limmingio tillträdt), 281v (Sammaledes fordrade Knuth Johansson [ifrå Uhlo] af dess Swähr fader Carll Josephsson 600 D:r K: m:t som han för dess hemmans uthlagor ehrlagdt hafwer), Limingan vapaaherrakunnan käräjät 22.2.1670 f. 401 (Befal: Wäl:t Lars Peersson (katso 3129) föregaf som skall Cronones Länsman Carl Josephsson beswärat sigh för Landzbokhållaren Wälb:de Sigfredh Morthensson, öfuer det han Befal: hafuer nu een tidh hafft tingz giestningz hållet ... ... [Carll Josephsson] som utj 32 åhr widh samma tienst skall warit), 403 (Staffan Eskellsson ... sin Swåger Sahl: H:r Gabriel), Limingan käräjät 16.–18.7.1670 f. 454, Limingan käräjät 16.–18.3.1671 f. 671; KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 197; KA mf. ES 2033 (rr 13) Limingan käräjät 7.–8.7.1673 f. 422 (Lensmans Carl Josephsons Enkia hust: Britha Mats dotter); KA mf. ES 2033 (rr 14) Limingan käräjät 23.–27.2.1675 f. 68 (Emedan Hendrich Haloinen framlade den höglofl: Kongl: Rätts resolutio afsagdt d: 1 Junij 1659 Emellan sigh och Sal: H:r Gabrielis Isaaci fullmechtige Johan Plagh Man, Item een annan Resolutio Dat: 18 Maij 1674 Angående Nisiuxen Wajnio, som honom innom wissa råår ähr till dömbdt, men sedhermehra effter Kongl: Placat af d: 2 Maij 1673 under Fougdila hemman det Befall: M:n Larss Persson nu besitter åther kallat, der öfwer Haloinen sigh beswärade); KA mf. ES 2034 (rr 17) Limingan käräjät 22.–26.3.1680 f. 132v (Mattz Larsson i Limingo kärdhe till Johan Johansson i Temmes om 2 Lodh Engh wedh Temmes Åbredd, Opwijsandes dheropå Een Laghmans doom af d: 26 Februarij 1629 hwaruthj iblandh andre Jordhägor ber:de 2 Lodh Engh dömes Undher H:r Isac Josephj dhå warande Caplan i Limingo Sochn ½ Ml:s Hemman som han af Sahl: H:r Christian Hinrici [Limingan kappalainen Christianus Henrici] Arfwingar kiöpt hafwer hwilket Hemman Mattz Larsson nu besitter ... Mattz producerade een gammal Man, Mattz Thomasson Haloinen öfwer sine 60 åhr, hwilken medh tillbudhen Eedh refererade sigh noghsambt och wähl kunna minnas, Enähr H:r Christiern bodde på Hemmanet som Larsson nu besitter, dhå dhenne twistige Engen warit dherundher, hwilken Engh H:r Isac sedhermehra såldt till Erich Jöransson Rijkola, och han sedhan till Johanssons Fadher dhen); KA mf. ES 2034 (rr 18) Limingan käräjät 28.2.–4.3.1681 s. 258 (Pastoris Josephi Henrici Wittnes skrifft A:o 1603); KA mf. ES 2035 (rr 18) Limingan käräjät 1.–4.8.1681 s. 786 (Foudila hemman); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–27.7.1692 s. 41 (Wäl:t Lendzman Carl Kranck (katso U404) proponerade för Rätta huru honom wore af hans Sahl: Swärfader Cnut Johansson öfwerdragit Nickarila 11/12 Mant: hemman här i Limingå effer ehrwundne doomar, för dess fordran 320 D:r Km:t ... förre Åbon Clemet Clemetsson ... hans Swärfadhers Sahl: Carl Josepssons Swepning och begrafning, den för 18 Åhr wore aflijden); KA mf. ES 2039 (rr 34) Limingan käräjät 30.8.–2.9.1697 s. 165. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 240 (13.1.1647, Gabriel Isaaci Bothniensis); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 240. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 188; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 809 (Lithovius Taulu 42); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3303; L. Nyholm, Keukoinen. Genos 68 (1997) s. 43.

Päivitetty 3.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Limingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=516>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lemingius [Limingius], Gabr. Isaaci. p. 26 || Bothn. Antagligen son af Is. Josephi Lithovius, kh i Limingo († 1652). Nämd i prot. 13.1.1647. Kpl i Limingo 1648.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29.

Tallenna tiedot muistiin