Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1646 Anders Fant Andreas Michaelis, Ostrobotniensis 518. Vht: vaasalainen kauppias, raatimies Michel Eriksson Fant († 1658) ja Anna Eriksdotter Frosterus. Ylioppilas Turussa kl. 1646 Fante Andr. Michaelis Botn _ 26. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1646] Andreas Michaelis Fante. | Sacellanus Wasensis 1655. Pastor in Lillkyrå 1669. Obiit 1691. Ylioppilas Uppsalassa 7.1650 Andreas Michaelis Fant Ostrobothniensis. Ex Abogensi Acad. — Vaasan kappalainen 1655. Vähänkyrön kirkkoherra 1669. Puhuja pappeinkokouksessa Vaasassa 1670. † Vähässäkyrössä 10.7.1691.

Pso: Karin Gabrielsdotter Gammal.

Serkku: Oulun kirkkoherra Jakob Frosterus 1062 (yo 1654/55, † 1710).

Veli: ylioppilas Isak Fantius 1463 (yo 1661, † 1664).

Poika: Vaasan kappalainen Mikael Fant U427 († 1714).

Veljenpoika: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Erik Fant 3958 (yo 1693, † 1729).

Lanko: Vaasan kappalainen Petter Jesenhaus 353 (yo (1643), † 1668).

Lanko: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Vävy: Kemin kappalainen Isak Björnström U443 († ~1717).

Vävy: Vaasan pitäjänapulainen Matias Sonck 3769 (yo 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #34; KA valtakunnanregistratuura 15.8.1691 f. 375 (Kyrkioheerde Fullmacht för H. Johan Saarman 2298 på Lillkyrå Pastorat i Österbotten ... såsom förmedelst H. Anders Fants dödelige frånfälle, Lillkyrå Pastorat i Österbotten, är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 25.–28.6.1661 (Anders Thåmassån oppå Sahl: Michel Fandtz Enckias H: Anna Erichzdåtters wägna giorde inspråck på Ett Engh stycke Paitis hagan i Weikars under 13 Skrinder höö, som Sahl: Fanten på åhr 1649 på kiöp af Jacob Mööll för penninger 44 D:r emot tagit), (Niels Fandt i Stafwers byn), Mustasaaren käräjät 22.–25.6.1663 (Caplanarna H:r i Sochnen H:r Anders Fandt medh H:r Johan Hamnio ... Biörnhålmen); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 8.–10.3.1669 s. 54 (om skogzhuggande), 64 (Samptlige Sochnemän tillstodhå at Kyrkioherderna hwar effter andra hafft rättigheet till Skogzhuggande Ehwarest skolle finnas på denne Sochns ägor till deres nödhtårffer), 64 (Kyrkioherden H:r Anders tilltaalte Sochnemän om Prestegårdz byggiande, medh anmodhan om hielp effter han nu Nyss här Kyrkioherde blifwit), Vähänkyrön käräjät 14.–16.10.1669 s. 164, Vöyrin käräjät 26.–27.2.1669 s. 54 (Handelssmannen j Waza Wel:tt Nills Måågnson Kalm (katso 2068) ... Hans Sal: Swäger Fadher, Michel Fant), Vähänkyrön käräjät 9.–10.6.1670 s. 111, 119; KA mf. ES 2079 (ss 3) Vähänkyrön käräjät 6.–8.11.1673 s. 175; KA mf. ES 2080 (ss 4) Vähänkyrön käräjät 26.–30.9.1681 s. 257, Vähänkyrön käräjät 27.2.–1.3.1682 s. 113; KA mf. ES 2081 (ss 5) Närpiön käräjät 8.–10.2.1683 s. 20 (Fordom Handellssmans, Sal: Nielss Eliassons j Waassa, Sohn, Michell Gavelius, bewijste med sin K: Moderss, Sal: Faders, Michell Fantz rest längdh ... sin Moders Faders book), Vähänkyrön käräjät 12.–14.9.1683 s. 206 (Deth hemmans Kiöp, Kyrckioherden H:r Anderss Fandt, medh Erich Johansson j Haro och dess Syskon, ingåth hafwer, opbödz första gångon); KA mf. ES 2081 (ss 6) Vähänkyrön käräjät 15.–17.3.1684 s. 239 (Dett Hemmans Kiöp Kyrckioherden Ehrewördige H:r Anders Fant den 7 Aprilis 1683 medh Erich Johansson dess broder och Swåger Ingådt, om des Finnilä 2/3 Mantals Hemmans inbördande, emot Tree Hundrade Fembtijo Dahl:r Koppar myndt Oplystes Andra gången, då Simon Tårckoj nu som wedh första opbodh till des inbördande giorde Inspråk), Vähänkyrön käräjät 11.–13.8.1684 s. 78 (Finnelä Hemman i Haro ... Opbödz nu 3:die gången); KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin ylim. käräjät 8.11.1686 s. 272 (Dhå iblandh annat som förrättat blef, framstegh Kyrkioherden i Lille Kyrå Sochen Ehrewördigh och wällärde H:r Andreas Fanth föredragandes huruledes i gåår effter Predikan utj Sochnestugun hafwa Samptel: då tillstädes warande Sochne Männerne, Voterat gamble Cappellanen här i Sochnen wördige och wellerde H:r Johan Ruuth 570 till att Succedera fordom Kyrckeherde här i församblingen Sal: ährewördige och wällärde H:r Gustavum Gammal ... will han [Ruuth] cedera samma Votum till honom [Fanth] på dedt han och således Kunde få hielp af H:r Andreæ Fantz Sohn som ähr hans hustrus Syster Sohn); KA mf. ES 2083 (ss 11) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 29.–31.8.1689 s. 178; KA mf. ES 2083 (ss 13) Vähänkyrön käräjät 28.8.1691 s. 284 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Andreæ Fantz änckia, dygdesamme hustru Carin Gammall), 295 (i Haarå ett Hemman á 2/3 Mantahl Skatt); KA mf. ES 2084 (ss 15) Laihian käräjät 12.1.1693 s. 47, Ilmajoen käräjät 17.–18.1.1693 s. 65, Vöyrin käräjät 6.2.1693 s. 245; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 13.8.1695 s. 178 (Finnilä Hemman som Johan Knutzson Maijro ifrån Kyrkioherdens Sahl: H:r Anders Fantz änckia Dygdesamme Matrona Hustru Maria Gammal för 300 D:r K: m: sigh tillhandlat blef nu 1:a gången Lagl: och Klanderlööst Opbudet, hwilket her medh ad notam togs); KA mf. ES 2087 (ss 21) Isonkyrön käräjät 13.–14.1.1699 s. 56 (Michel Nilsson Fant ifrån Wasa begiärte gode Män att uthskiffta sitt Möderne hoos Samuel Sompi i Heikola, effter den afledne Walborg Erichz dåtter; Men Sompi upwijste i Rätten ett Testamentz Instrument, lagl: Verificerat wid Häredzrätten d: 12 Augusti 1693 der uthi hans Stiuffmoder bemelte Walborg berettar det hennes egen Sohn Michell Fanth intet förmår henne syta och försöria, hwarföre i anseende till den trogna wårdnad och sytning som hennes Stiufsohn merbemelte Samuel Sompi emoot henne påskina låtet, till honom Testamentera welat den egendom som hoon då för tijden ägde; Aldenstund Hennes Sohn redan sitt Fäderne då uthbekommet hade ... hennes egendom och gifftorätt effter Sahl: Erich Sompi bestood allenast uti löössören). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 28 (VI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 216; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 125; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 372; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #34; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 141 (4.5.1653, Andreas Fant skall blifwa in arresto till tess Johan Anderson har stått sitt straff, och kan få reconvention på honom), 162 (saken medh Johan Anderson upskiutes till een annan gångh), 289 (3.7.1655, Bewiljades Israeli Thelao, Andreæ Fant och Gudmundo Georgii att bekomma testimonia). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 30, 71; H. Fant och K. Hedman, Släkten Fant i Finland och Sverige. SSV 10 (1926) s. 71; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 215; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1319D, 4401D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2017D; K. Kemppainen, Mickel Erikinpoika Fantin vaimon syntyperä. Eteläpohjalaiset Juuret 1/2011 (lähteenä Digitaaliarkisto Hailuodon kirkontilit 1702 Effter Kyrckioboken optages effterfölliande som brukat Kyrckiones båår kläde som ähr förärt af Sahl. Pastoris i Carlöö D: Erici Henrici Frosteri dåtter Host: Anna Frostera Fordoom Handelssman Michel Fanthz Hostro i Wasa och skal effter order betalas 12 ö: Kop: M:t huar gång det brukas).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Fant. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=518>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Fante [Fant], Andr. Michaelis Botn. p. 26 || Ob. 34: 1646. – Student i Upsala 1650. Kpl i Vasa 1655. Kh i Lillkyro 1669. Död 1691. Hans bror p. 67? Fadren rådman i Vasa.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 28.

Tallenna tiedot muistiin