Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.2.1713 Johan Arckenholtz Johannes Johannis, Nylandus 5234. * Helsingissä 5.2.1695. Vht: Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri Johan Arckenholtz († 1729) ja hänen 1. puolisonsa Helena Forsenius. Ylioppilas Turussa 23.2.1713 Arkenholtz Joh. Nyland _ 286. Ylioppilas Uppsalassa 5.12.1716 Johan Arckenhotz Helsingfors Nylandus \ I Symbola för denne antecknadt: 'Vj armorum hostilium profagus' och siffran 0 i afgiftskolumnen. Svean hovioikeuden auskultantti 10.11.1718. Ylioppilas Marburgissa 12.7.1727 Joh. Arckenholtz Nylando-Suecus. — Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Teki kaksi Euroopan-matkaa 1720–32. Kansliakollegion ylim. kanslisti 1725, kanslisti 1731, kirjaaja 1735, presidentinsihteeri, erotettu 1738. Tuomittu 1741 elinkautiseen vankeuteen syytettynä valtiollisen häväistyskirjoituksen laatimisesta ja vehkeilystä Venäjän kanssa, mutta vapautettu 1743. Uudestaan mukana politiikassa. Kasselin maakreivin kirjastonhoitaja 1746. Hovineuvos s.v. Palasi Tukholmaan 1766. Tunnettu historiantutkija. † Tukholmassa 12.7.1777. Naimaton.

Isän isä: Porvoon kappalainen Henrik Arckenholt 770 (yo 1650, † 1667).

Äidin isä: Lohjan kirkkoherra, FM Johan Forsenius 275 (yo 1642, † 1675).

Velipuolen poika: kihlakunnantuomari Abraham Erik Arckenholtz 9379 (yo 1776, † 1818).

Sisarpuolen poika: kirjuri Erik Silander 9117 (yo 1773, † 1797).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1717–1740 f. 24; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1777/4:455 (Arckenholtz, Johan, hovråd; helsyster: avl. Arckenholtz, Anna, g.m. Winge, ?, fältkassör, son: Winge, Carl; halvsyskon: 1) avl. Arckenholtz, Erik, hovsekter, g.m. Röring, Hedvig, son: Arckenholtz, Abraham Erik, 19 år, stud. vid Åbo akademi; 2) Arckenholtz, Helena, änka efter Silander, Israel, kommissarie; närv. de sistn. son: Silander, Israel, kronobefallningsman); KA valtakunnanregistratuura 8.6.1703 f. 251 (Landssecreterare fullmacht för Johan Archenholtz ... medelst Pär Stolpes dödelige frånfälle Landssecreterare beställningen uti Nyland och Tafwastehus lähn är kommen at blifwa ledig, och hos Oss till dess besättiande underdånigst föreslås Stads Secreteraren och Tullnehren i Helsingfors Oss ällskelig Johan Arckenholts); KA mf. ES 1725 (bb 18) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.8.1697 s. 206 (I ljka måtto Inprotocolleres wederböranderne till efterrättelsse Jordekiöpet emellan Stadz Secreteraren i Helssingfors Wehlbet:de Johan Arckenholt, och Foreren Welb: Carl Hendrich Möller d: 2 Augusti nästledne öfwer Lillsattiala Ryttarehemman oprättat, så att Secreteraren det samma för 600 D:r Kopp:r m:t till honom försåldt, kunnandes här öfwer icke oplysningh bewillias, emedan å hemmanet icke bördzrätt är); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 30.7.1689 (Widh samma tillfälle blef och talt om Stadz Secret: tiensten som nu Jämbwähl är Vacant, då blef Häradzskrif:n Johan Arckenholtz af sampt: Bårgmästare och Rådh uppå Baron och Landzhöfdingens Höghwelb:ne H: Carl Bondhes Recommendation af d: 3 Junij 1689 der till vocerat hwilcken tienst han så snardt han hem kommer haf:r at förträda), Helsingin RO 25.9.1689 (Häredzskrif:n Johan Arckenholtz som uppå Baron och Landzhöfdingens Höghwelb:ne H: Carl Bondhes Recommendation d: 3 Nästleden Julij blef vocerat till Stadz Secreterare, aflade sin Eedh effter den wahnliga Edz Formen); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 12.10.1703 (Emedan för detta Stadz Secreteraren har avancerat till Landz Secreterare i Sahl: Pehr Stållpes (katso 3187) ställe); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 23.1.1697, Helsingin KämnO 24.3.1697; KA mf. ES 1265 (g 110) Helsingin KämnO 13.12.1701 s. 63; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 15.5.1693 (H:r Secreterarens och Tullnärens i Helsingfors H: Johan Archenholtz skrifftelige begäran). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 352 (LXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 123, 204; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 238, 256, 294; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #333; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 108. — A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 8 passim; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #236D; Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 583 (Arckenholtz Tab. 3); Suomen kansallisbiografia. Hakemisto (2008) s. 24; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 35.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Arckenholtz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5234>. Luettu 24.1.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Arckenholtz, Joh. Nyland. p. 286 || Son af stadssyndikus i Helsingfors, sist landssekreteraren i Nylands och T:hus län Joh. Arckenholtz (1703, ännu 1707). Född i Helsingfors 1695. Student 2.1713. Flyktade. Student i Upsala 5.12.1716. Inskrifven i Svea hofrätt 1718. Reste utomlands 1720–32. Kanslist i hofkansliet 1735. Förföljd af Hattarne för en politisk skrift. Afsatt (och för någon tid fängslad?). Egnade sig åt hist. forskningar, synnerligast rörande drottn. Kristina (hvaraf frukten hans på franska skrifna, i Amsterdam 1751–60 i 4 tomer utgifna stora arbete). Bibliotekarie och hofråd hos sin gamla gynnare landtgrefven af Hessen Kassel (kon. Fredrik I i Sverige) 1746. Lefde sina senare år i Sverige. Död 1777. Donator till akademin i Åbo. Skrifter, se bl. a. Elmgr. I, 121.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 352.

Tallenna tiedot muistiin