Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

2.3.1713 Erik Lacman Ericus Erici, Viburgensis 5236. * Ilomantsissa noin 1695. Vht: Ilomantsin kappalainen Erik Lacman (Ericus, † 1727) ja Beata Wendalius. Ylioppilas Turussa 2.3.1713 Lachman Eric. Vib _ 286. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1713 d. 2. Mart.] Ericus Lachman. Rovasti Anders Heinriciuksen papiksi vihkimä 1718. — Pielisjärven vt. kirkkoherra isonvihan aikana 1718. Istui venäläisten vankina Käkisalmen linnassa. Pielisjärven vt. kappalainen 1720, vakinainen 1723. Varapastori 1738. † Pielisjärvellä 9.1.1769.

Pso: 1721 Katarina Leistenius († 1769).

Poika: Samuel Lacman U751.

Poika: Pielisjärven kappalainen Johan Lacman U752 († 1803).

Poika: tarkastaja Anders Lacman U756 († 1789).

Sisarenpoika(?): Gottfrid Wermuth 7736 (yo 1753).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #456; KA mf. ES 1797 (gg 4) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 23.3.–1.4.1685 f. 102v (Förehadhes Hans Inginen i Reisale, hwilken haar här å Tingzgården sagt, då han effter Rättens befahlningh i Ståcken blef fördt, för dett han här för Rätta stoor oliudh giorde och fuller och drucken förekom; Neml:n Fahnen taga och annamma dens Kråp och Siähl, som haar satt migh här i Ståcken, men Gudh skall annamma min Siähl, som Simon Cnutzson Puickoin från Miglis, och Joseph Sigfredzson Safwolain i Kåpsala jempte Gymnasisten Erico Lacman effter aflagd Edh betygade sigh detta påhördt hafwa); KA mf. ES 1797 (gg 6) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 17.–19.2.1687 f. 36v (Kyrckioheerden Wyrdige och Wällärde her Samuel Kettunius i Ilomans förehölt Nembden och Närwarande Allmoge om icke dett behöfdes een särdeles Präst wed Eno Cappel och om dhe icke wela der till vocera, D:num Ericum Lacmannum, som nu hadhe giordt sitt prof här? R:de dhe, att wed Eno Cappel som ligger 10 Mijhl ifrån Ilomans Kyrckia, hwar emellan och Strömmar och Siögar äre, så att om höst och wåhr dhe omöijeligen kunna komma deremellan, fördenskull behöfwes een särdeles Prest, som der alltijd kan wara wed Cappellet, och göra tienst, warandes Församblingen ingalunda dett emot, om hans högwyrdigheet her Biskopen och dett wyrdige Consistorium behagar honom D:num Ericum der till förordna, hemställandes och i ödmiukheet mehr Wälb:te her Biskop och Consistorio sedhan dispositioner om bägge Caplanernes underhåld i dett och Arrendatoren Wälb:de Johan Stolpe, såssom herskapz Fullmechtige, sadhe sig wara till fredz och åthnöigd med, att han D:nus Ericus Lacmannus af hans högwyrdigheet her Biskopen och dett Venerando Consistorio blifwer till Caplan der wed Cappellet förordnadt och tillsatt, hwilket således är annoterat wordet och detta der å till laga bewijss meddeelt); KA mf. ES 1798 (gg 8) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 15.–19.10.1689 f. 217v (... druckit och köpt brenwijn hoos Coadjutoren H:r Erich Lachman); KA mf. ES 1798 (gg 10) Ilomantsin, Suojärven ja Pälkjärven käräjät 23.–28.2.1691 f. 53v (Fordom Capplans Sahl: H:r Jören Harlenii Enckia Hustro Maria Biörn Man från Ilomans Sochn), 61 (Capplanen från Ilomans Sochn H:r Erich Lacman förekom och föredrogh Rätten, att emedan han förnummit det för detta Capplans Sahl: H:r Jören Harlenii Enckia är sinnad att begära dett hemmanet, som till Capplans bohl i bem:te Ilomans by skall anslagit wara, sigh till Lägenheet att skatta före och boo opå, och att andra hemman ib:m skulle till Capplans bohlet igen anslås ...); KA mf. ES 1800 (gg 17) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 1.–5.3.1698 f. 109v (Capellanen Wällärde H:r Erich Laakman gaaf Rätten tillkienna det Ryska Kyrckioherdens Sonn Onisma Ifwanof haar haar förledne Wintter bårtstulet een teen flaska á 8 d:rs wärde och sedermehra till sin broder i Olonitz bårtfört); KA mf. ES 1802 (gg 27) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 15.–20.3.1709 f. 64v (Opbördz Skrifwaren å Kijdes Håff Johan Lacman), Ilomantsin ja Suojärven käräjät 14.–19.3.1710 f. 263v (Såssom Nembdemännerne och samptel: Närwarande allmoge af Ilomantz Sochn hoopel: beklagade sig der uthinnan alz klaga wara, att deras Capellan H:r Erich Lackman, nu på andra åhret warit medh en swår siukdomb behäfftadh, och är eij heller nu någon apparancie till hans restitution; warandes Kyrckioheerden H:r Samuel Kettunius (katso 4224) sambwähl till en hög ålder kommen ... önskandes fördenskull att dee med någon annan skickel: Präst uthi H:r Erichs ställe kunde blifwa behugnadh, der till dee aldrahälst Coadjutoren Wälhlärde H:r Anders Posenius U545 för hans för sporde nychtra och wacksamma lefwerne åstunda). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 353 (LXXIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 63. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 179; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 123, 124; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 133.

Päivitetty 10.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Lacman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=5236>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lachman, Eric. Vib. p. 286 || Vib. 456: 2.3.1713. Född 1693. Kpl i Pielisjärvi 1723. Död 1769.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 353.

Tallenna tiedot muistiin