Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1646/47 Johan Pratanus Johannes Olai, Helsingus 552. * noin 1620. Kotoisin Hälsinglandista. Ylioppilas Uppsalassa 17.12.1634 Johannes Olai Helsingus. Ylioppilas Turussa 1646/47 Pratanus Joh. Helsing Prof. postea Past. et Præp. Kimit _ 27. Respondentti 31.3.1647 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 4.5.1647. Ylioppilas Leidenissa 14.10.1648 Johannes Pratanus Suecus. 26 [ann.], J. — Västmanlandin ja Taalainmaan maakuntien inspehtori 1653. — Turun kaupunginsihteeri 1650. Turun akatemian logiikan ja metafysiikan professori s.v. Turun tuomiokapitulin jäsen 1652–56. Paraisten kirkkoherra 1655, Kemiön 1661. Rovasti (1674). Valtiopäivämies 1660 ja 1672. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1667. † Kemiössä 4.7.1676.

Pso: 1650 Maria Isaksdotter Rothovius (jäi leskeksi).

Lanko: ylioppilas Birger Rothovius U10.

Vävy: Viipurin piispa, FM ja TT Petter Becchius, myöh. Laurbecchius 914 (yo 1652, † 1705).

Vävy: Kemiön kirkkoherra, FM Anders Pryss 1154 (yo 1656/57, † 1689).

Vävy: Jääsken kirkkoherra, FM Påhl Heintzius 1903 (yo 1667, † 1705).

Vävy: Turun hovioikeuden asianajaja Nils Höök 3333 (yo 1686, † 1693).

Vävy: Raahen ja Saloisten kappalainen Abraham Remahl 3469 (yo 1687, † 1728).

Vävy: luutnantti Suno Ramberg 3516 (yo 1688, † 1736).

Kaima: Johan (Johannes Olai) 94 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; Kemiön kirkonark. vol. 66 (KA mf. JK 621), Hiereuologia Kimitoensis s. 9; KA valtakunnanregistratuura 31.10.1650 f. 497 (Fullmacht för M. Johan Pratano att wara Professor logices uthi Åbo Academia), 4.11.1674 f. 375 (Rustnings confirmation för Probsten i Kijmito på hemmanet Kalle och dess tilliggiande vthiorder ... Hans Sahl. Swärfader, fordom Biskopen i Åbo Mag. Isacus Rothovius har erhållit H:es M:tt Dr. Christinæ Breff och confirmation på nogre hemman i Finnlandh uthi sin och sine barns liffstijdh, hwar aff ett uthi Pijkie h:dh och St. Karins Sochn belägit, Kalle be:dt, efter hans dödelige afgång honom är tillfallit), 19.8.1682 f. 561 (Till Carl Falckenbergh för Mag. Johannis Pratani Enkia Maria Isacsdotter Rothovia ... hennes Sahl. fader fordom biskopen i Åbo Mag. Isaac Rothovius, hade åhr 1635 och 1641 i contante penningar förstrekt een Summa af 1709 D. S. M:t à 7 pros:to interesse emoth någre hemman i Finlandh Pickie häradh och Pargas Sochn), 2.9.1682 f. 594 (Till Landzhöfd. Carl Falkenberg för Kyrkoherdens Enka i Kimitto hust. Maria Rothovia), 22.12.1685 f. 700; KA mf. ES 1756 (cc 27) Kemiön käräjät 29.–31.1.1700 s. 16 (Befallningzman Wälbet: Jochim Gardeling föredrogh huruledes han till dhetta Tingh låtit Citera sine medharfwingar om deras Sahl. Swärfaders Fordom Probstens Mag:r Johan Pratani qwarlåtenskap ... efter dhes Swärmoders Sahl. Mariæ Rothoviæ dödh ... Perillisinä luetellaan piispa Petrus Laurbeckius, vouti Sparman sekä tyttäret Katarina, Margareta, Elisabet, Sigrid ja Kristina Pratana, joista viimeksi mainittu oli perintöosuuttaan vaille jäänyt kruununvouti Joakim Gardelingin vaimo); KA mf. ES 1757 (cc 33) Kemiön käräjät 3.–6.2.1705 s. 24 (Sahl: Befallningzmans Jochim Gardelingz qwarlåtenskap ... Änkian hustru Christina Pratana); KA mf. ES 1759 (cc 36) Kemiön käräjät 27.–29.2.1708 f. 382v–384v (ang:de det på framledne Befallningzman Joachim Gardeling uthi denne Sochns Prästegårdh begången Mordet ... det omgänge, som framledne Befallningzmans Joachim Gardelingz hustro Christina Pratana medh för detta Kyrckioherden framledne Henrich Florin 3355 haft); KA mf. ES 1795 (gg 1) Kiteen käräjät 4.–5.9.1668 f. 636 (närwarnde S:r Jochim Gardlingh sittiandes uthj Cronones Befallningzmans well:t Niellss Ollssons (katso 2549) ställe), Räisälän käräjät 17.2.1665 f. 1007v (Blancken hagens (katso U1093) hustros, hustro Margretha Wagners Fullmechtige, Fältskaren Jochim Garling); KA mf. ES 1796 (gg 2) Sakkolan vuoden 1681 syyskäräjät 7.–9.1.1682 f. 681v (Uplästes wälb:g Robert Erich Clöfwerschiöldtz inlaga emoth Arrendatoren S:r Jochim Gardeling, hwar medh han begärar att restitueras dhe skiäncker och gåfwor som han gifwit under påstående frijeriet sin för detta inibination, men nu warande Inspectorens wälbe:de Leonhardt Casper Kustors käre hustru, dygdesame hust: Brita Törne, som bem:te Gardelingz Stiufdotter är); KA mf. ES 1797 (gg 6) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 7.–12.3.1687 f. 94v (Upbördz skrifwaren Joachim Gardling); KA mf. ES 1798 (gg 9) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 24.–29.3.1690 f. 73 (för detta Arendatoren på Sackula hoff Wälb:de Jochim Gardlingh). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 391; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 217, 239; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 251 passim; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 2 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 385; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 68; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 40 #44 (26.10.1655); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 57 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 41, 42; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 43, 89. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 96, 410; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 128 ("blef Student i Åbo 1640"); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #720D, 1324D, 2179D, 3702D, 3738D, 3754D, 3897D, 3977D, 3993D, 3994D, 4289R, 4330D; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 105; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 91; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #131D, 1040, 1077G, 1619R, 3394G, 3779.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pratanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=552>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Pratanus, Joh. Helsing. Prof. postea past. et præp. Kimit. p. 27 || Se i I.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34.

Pratanus, Joh... En Joh. Olai Helsingus student i Upsala 17.12.1634.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3.

Tallenna tiedot muistiin