Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1646/47 Henrik Jonicus Henricus Johannis, Finlandus 553. Vht: Loimaan Majanojan Juonikkaan ratsutilallinen, kirkonisäntä Johan Sigfridsson ja Malin Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1646/47 Majovius Henr. Joh:is Finl _ 27. — Loimaan kirkkoherran apulainen (1656), pitäjänapulainen 1676. † Loimaalla 1682.

Pso: 1:o Beata (elossa 1667); 2:o 1669 Brita Påhlsdotter († 1721).

Sukulainen: ylioppilas Sigfrid Jonicus 4724 (yo 1703, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA mf. ES 1922 (mm 6) Loimaan käräjät 30.–31[!].6.1647 f. 286v (Kyrckioheerden H:r Johan framhadhe Ghertrudh Thomas dotter i Majanåja en Löösskona för lönskelego, hwilcken ähr blifwen belägradh aff een Student Henrico Johannis för Halfander Åhr sedhan och föödt barn det hon till ståår, Så emedhan Studenten war inthet tillstädhes, derföre skiutes hans saak wnder Const: Eccles: och konan wnder Kyrckiones plicht. Myös 19.–21.3.1649 f. 537); KA mf. ES 1922 (mm 7) Loimaan käräjät 18.–20.3.1651 f. 158v (Framstegh Henricus Johannis, och fordrade af Sigfred Jacobzson i Ingilä 2 T:or Span:ll som ... af Henrici fader broder, det Caplas S. H:r Jörens bewijs af Dato den 8 Maij 1625 Utwijster), Loimaan käräjät 3.–5.7.1651 f. 221v, 222, Loimaan käräjät 15.–17.11.1652 f. 499v (hwilken Kona [Gertrud Thomasdotter i Callio, belägrat aff een ogifft Soldatt Jören Jörensson i Wesicoski] befinnes första gången för 6 åhrs sedhann ägt barn mz een student Henricus Johannis, och derföre lagh fördt warit, andra gången söllat sigh i samma Last medh förb: student Ett åhr der effter, och därföre studenten warit Relegatus, det Kyrkiohärden Wällärd H: Johan berättade, och nu åther igen Tridie gångon samma Exces begångit); KA mf. ES 1923 (mm 9) Loimaan käräjät 9.–11.5.1657 f. 488v (Upsteg Amptman Wällförståndig Johan Grimsten rätten tilkenna gaff, sig hafwa förleden Februarij månadh tillijka medh Lendzmannen Erich Henrichzson ... kommit till Majanåjaby till Johan Juonickass, der hafuer Johans Son, her Henrich Juonikas ibland annat förfrågat hwadh ährende dhee skulle hafwa ... ibland annat taal skulle her Henrich hafwa förwijdt Erich Henrichzson till Een Skelm och Tiuff ... beskylt Amptmannen wara och så samma Carl som Erich Henderss:; Altförty skulle her Henrich hafua sanckat Steenar och laddat byssan och dem Undsagt ... der Emoth her Henrich stadelige neekar ... förebärandes att Amptmannen skulle hafua honom först kallat till Näsewijss och till Sacramentske Präst, der till Amptman stadeligen neekar ... hemstelles saken först til det Högwördige Consistorij gunstige betenckiande); KA mf. ES 1923 (mm 10) Loimaan käräjät 29.–31.7.1658 f. 168 (Saken emillan Amptmannen Johan Grimsten och Läntzman Erich Henrichzson kärande, och her Henrich Johannis Juonikas, om några ährerörige ordh); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 25.–27.10.1669 (saken emellan H:r Matz [Cappellanen H:r Mathias Fabricius] och H:r Henrik Jonicum medhhielparen i Loijmijokj); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 7.–9.8.1666 f. 60v (Comminister Wällerde H:r Henrich Jonicus), 61, 62, Loimaan käräjät 8.–10.7.1676 f. 117, Loimaan käräjät 30.–31.8.1677 f. 194 (katso 1635); KA mf. ES 1925 (mm 12) Loimaan käräjät 28.–31.5.1681 s. 186 (Coadjutorens wällärde H:r Henrici Johannis attest af d: 15 Febr: 1680), Loimaan käräjät 23.–26.9.1681 s. 521 (uthaf Coadjutoren Wällärde H:r Henrich Jonico intygat); KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Loimaan käräjät 23.–27.2.1686 f. 276; KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 15.–17.9.1686 f. 841 (Walborgh Mattzdotter i Karsatti pålades nu at betala till Coadjutoris Sahl: H:r Henrici Jonici Änckia hustru Brita Påhlsdotter Otta Kap:r Sp:l emot någon Giödning hon af henne åthnutit, hwar med dhe detta angående äre åthskilde); KA mf. ES 1926 (mm 14) Loimaan käräjät 1.–5.2.1687 s. 79 (Sahl: Coadjutoris H:r Henrici Jonici Änckia hust: Brita Påhlsdotter i Harois). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33 (VII), 36 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 324 (9.2.1648, Henricus Joh. Juonikas haf:r belägradt en pijgha i Loimjoki), 544 (21.1.1653, Henricus Johannis Majonius); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 163 (28.4.1658, W. Johan Grimsten klagar öfver Hr Henrich Juonikass); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 222 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita); Y. Blomstedt (julk.), Eräs professori Erik Justanderin kirje v. 1660. Genos 26 (1955) s. 18. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 235; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2564D (1669, Henricus Jonicus); V. P. Toropainen, Loimaalaisten sukulaisuussuhteita 1600-luvun tuomiokirjoissa. Genos 81 (2010) s. 116 (Loimaan käräjät 20.11.1646: 204v–205), 117 (7.2.1651[1650]: 1), 117 (23.4.1652: 399[389v]), 117 (17.11.1658: 185v); V. P. Toropainen, Rynkä–Rynkö–Rungius. Genos 83 (2012) s. 13.

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Jonicus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=553>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Majovius [Majonius?], Henr. Joh:is Finl. p. 27 || Nämd i prot. 21.1.1653.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 33.

Juonikas, Henr. Joh:is. – Från Loimijoki. Nämd i prot. 9.2.1648.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 36.

Tallenna tiedot muistiin