Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1646/47 Klemet Röök Clemens Martini, Ostrobotniensis 566. Talollisen poika Isonkyrön Ala-Ritaalan kylästä (Strandberg). Ylioppilas Turussa 1646/47 Reuck‹¿› Clemens Martini _ 28. — Isonkyrön Ylistaron kappalaisen (appensa) apulainen, sitten kappalainen siellä 1660. † 1679.

Pso: Ingeborg Larsdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; Matti Lehtiön tiedonanto 19.4.2005 (kappalaisen nimi on Röök, lähteenä Etelä-Pohjanmaan historia sekä Isonkyrön manttaaliluettelo v. 1676); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 14.–18.2.1659 (Framstegå dee samptlige Ylistarå boors af Stoor Kyrå Sochn fullmechtige Hendrich Olofssån Kåppar och Matz Simonsson Kelkåj, Tillfrågandes dee Ytterbyggiare i samma Sochn om dee hafwa höördt af dee Högh Wördige framledne Biskopar gifwa dem tillståndh opsättia der op utj Socknen någån Huus el:r Cappell der Gudztienst under stundom för dem förkunnas och Predijkas skolle ... Hwar till Eldste Tålfman Simon Anderssån medh några andra Swarade och utj Edhstadh wittnade at fordom Biskopen Sahl: hoos Gudj Högw: H:r M:r Isacus Rothovius, wedh sin Visitation her i Sochnen låfwat bem:te Ylistaråboar opsättia Ett huus der Gudz tienst för dem hållas och celebereras Skolle), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 17.–20.6.1661 (Gambla Caplan H:r Lars Petrj [Isonkyrön Ylistaron kappalainen Laurentius Petri, † 1678/79] giorde inspråck mot dedt arfskiffte som är hållen i Wälmälä nästförleden den 22 Aprilis åhr Innewarande, förmenandes der wthinnan wara opfört owiss geldh, Såssåm och at åboon skolle hafwa Undandålt een deel af Löössörerna, Jemwähl giorde inspråck på någåt testament; Hwilka ährender han wtj nästa ting låfwade wthföra på sin Swär Modhers wägna), Isonkyrön käräjät 13.–16.10.1662 (Jacob Jobbelmans anfordran hoos H:r Larss för någån arbetz Löön som är skeet för een Rum tijdh sedhan), Isonkyrön käräjät 23.–27.2.1663 (H:r Clemetz attest af åhr Innewarande den 14 Januarij), Isonkyrön käräjät 17.–19.10.1664 (Caplan H:r Clemet gaf klageliga tillkenna huru såssom förmedelst igenom een Skadelig wådheldh nästförleden trijdiedagh Påska om Middagz tijdh mist sin Fäägårdh heel och hållin medh een Rijeradh); KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 22.–27.9.1679 s. 326 (Sal: H:r Larsas arf:r), 327 (Effter Sal: H:r Clemethz Enkias, Hust: Ingeborgh Lars d:rs skälige begäran, tillsades tolfmennerne Erich Markusson och Bertill Jacobsson, att hennes giorde arbete wedh Capplans tompten, op wedh Yllistarå Cappellet, Opmäta och werdera, så att Hon till sin rett komma måtte), Isonkyrön käräjät 29.3.–3.4.1680 s. 177 (Framträdde Cappellans Sal: H:r Clemetz Enckia Sussanna Larss dotter, Jämpte Sonen Isaach, Kärandes till sin Swåger och yngre Systerman Hendrich Staphansson j Pernula, om dess Sal: Faders skatte hemmans a 2/3 Mtl:s besittiande. Anhållandes der till, förmedelst först födzle Rätten förhulpen blifwa, och honom sin Swåger wth lösa, effter som och han Hendrich eij skall rätt kunna hemmanet förswara, wthan dageligen det förwerra och j Ödhe falla Låta. Hendrich tillstodh sig wäl yngre dotters man wara, dåch af Sal: H:r Larss eller Swärfadren, ähr känder det närmast att beboo, effter Sal: H:r Clemet med sin hust: sig derifrån skildt, och sin Sal: Fader oförsårgt, emot hans willia der Lämbnat ...), Isonkyrön käräjät 6.–12.10.1680 s. 353 (Jacob Andersson Smedh företrädde, och Rätten tillkänna gaf, huruledes hans Sal: Moder Faders H:r Michells (katso 72) Enkia utj Barnsens omyndige åhr sedan hon j annat giffte gångit sitt Börde hemman Ikoila inom främmande Grells Bengtsson wid nampn uplåtit hafwer ... Opskötz till näste ting), 354 (Såsom fordom Cappellans Sal: H:r Larsses arf:r Nämbl: H:r Clemetz Enkia Sussanna, och andra Systran Anna Larsdot:r förledne Wåras för Pinges helgen i een wänlig förlijkning ingåth hafwa om deres arf effter dess Sal: Fader och Moder, Löst och fast, Men Sal: H:r Clemetz Son Isaach sin Moders disposition nu till inttet giöra wille), Isonkyrön käräjät 3.–8.2.1681 s. 59 (Såssom wedh sidste Ordinarie Häradz Höst Ting, Jacob Andersson Smedh, Kärdt till Grels Bengtsson i Ikola om hemmanetz besittiande a ½ M:l Skatt ... [Grels] Insinuerandes Häradz faste breff aff A:o 1636 den 12 Augustj aff innehåldh at Kyrkioherden Sahl: H:r Jöran [Isonkyrön kirkkoherra Georgius Thomæ Patur, † 1644], uthaff Sahl: H:r Michels arf:r bem:te Hemman för 220 D:r Kåp:r M:t inlöst och til sigh handlat Haffwer, der på Sedan Lagmans Rättens Confirmation A:o 1637 den 25 Januarij är fallen. Sedan effter alt dedta inlade Grels Ett ödhes bewijss, uthaff åhr 1620 den 11 Maij, aff Förre Landzhöfdingen Wälb: H:r Erich Hare gifwen Hwar uthinnan förmäles, att dedta hemman Fullkombligen ödhe warit, och enär bem:te Sahl: H:r Michel dedt kommit först at beboo, der å 3 åhrs Frijheet nutit, warandes Således dedta, icke något arfwehemman ... Grelsas Swärfader Sahl: Larss Eskelsson, Hwilkens Hustro, berörde Sahl: H:r Jörens Hustro Syster dåtter är, igenom Sytningh och boolagh aff be:te H:r Jören dedta Hemman inbekommit hafwer, som Trowerdige mäns bewijss aff den 15 Decemb: A:o 1653 Klarligen uthtrycker, Jem wähl och een annan Attest aff Caplan H:r Hendrich den 3 Maij A:o 1665 gifwen vijsar, Huruledes Sahl: Larss denne sin Mågh tillsagdt och låfwat Hafwer, Emot Hwilke gode och giltige skähl Jacob eller dess modher alz intz Hade at seija, wijdare än at Jacobz Modher Sahl: H:r Michels yngre dåtter är som alz ingen arfz eller börde Rätt till åfftabem:te hemman ägde ...), 62 (Den förlijkningh som aff Cappellans Sahl: H:r Laurentij Petrj arfwinger Nämbl: Sahl: H:r Clemetz Enkia Hustro Ingebårg och Systren Anna Hendrich Staphanssons hustro Nästförledne den 24 Januarij utj Lagkallade mäns Närwaru skeet är ... nu yttermera in för rätta medh Handstreckningh aff wedherböranderne Confirmerades), 71 (Dee 34 Dal:r 16 öre Kåp:r M:t som aff fremmande män för Sahl: H:r Clemetz giorde arbete och reparation på Ylistaro Cappell bool äre Synte till bem:te Sahl: Mansens arfwinger att gått giöras, Pålades dem forderligest betala och fullgiöra), Isonkyrön käräjät 18.–24.2.1682 s. 73 (För detta gamble Häradz Dommaren Mathias Påhlsson 148, opwijste Sal: Cappellanens H:r Clemet Marthini obligation Daterat Raunistola d: 6 Febru: 1654 Oppå 16 D: K: m:t ... H:r Clemetz Enckia hustru Ingebor Larss dotter seger och swarar sig af denne sin Sal: mans gieldh ingen wetskap hafwa), 92; KA mf. ES 2081 (ss 5) Isonkyrön käräjät 23.–27.3.1683 s. 199; KA mf. ES 2081 (ss 6) Isonkyrön käräjät 11.–12.2.1684 s. 105, Isonkyrön käräjät 1.–5.8.1684 s. 54 (Effter Henrich Påfwelssons skälige Anhållan förordnades Anders Tårkoj och Cnuth Caustinen, att Werdera, dett Skatte Hemman Som Sal: H:r Clemetz änckia Hustro Susanna åboot, och Sonen Abraham bemelte Henrichz Mågh nu hafwer tillträdd att besittia); KA mf. ES 2081 (ss 7) Isonkyrön käräjät 3.–7.2.1685 s. 86 (Sal: H:r Clemetz Änckia, hustru Ingeborg Larss dåtter), 88; KA mf. ES 2082 (ss 8) Isonkyrön käräjät 14.–15.6.1686 s. 85 (Hustru Ingeborg Larss dåtter i Pahlå Sal: H:r Clemetz Änckia, Kierde till Jacob Jacobsson i Kaukola om een Cammar som Hoon warande på Hans Hemman opbygdt hade); KA mf. ES 2082 (ss 10) Isonkyrön talvikäräjät 1688 f. 115 (Företredde Samuel Frantzson i Riddarla tillijka medh sin Hustrus brodher Son Jacob Clemetson, insinuerandes utj Rätten ett boolagz Contract); KA mf. ES 2030 (rr 9) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 6.–9.10.1656 f. 355 (Her Clemet Marthinj angaff Matz Larsson i Lauråla för dedt han honom utj ett Gestebodh hoos Matz Johanson i Lauråla kallat till een skäählm); KA mf. ES 2031 (rr 11) Isonkyrön käräjät 18.–19.1.1661 f. 60v, Isonkyrön käräjät 18.8.1664 f. 576 (Wällärde H: Clemeth kiärde till Lars Sigfredsson Toppari om een Eng Mikinnäfwa), 577v (Cappelannen H:r Clemeth); KA mf. ES 2032 (rr 12) Isonkyrön käräjät 1.–3.3.1671 f. 606 (Cappellanen wähl:de H:r Clemens Martini); KA mf. ES 2032 (rr 13) Isonkyrön käräjät 11.–13.1.1672 f. 15 (Cappellan här i Ylistaro Cappel Wehl:de H:r Clemens Martini Röök förekom och beswärade sig öfwer Simon Matson och Mats Philipson i Topparla som skohla dhe wehla förwägra honom at byggia sigh Lax Pata uthi Lahden fårs, medh begäran at dem påläggias måtte tillåta honom der obehindrat fiskia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 68, 68.

Päivitetty 7.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Klemet Röök. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=566>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reuck, Clemens Martini. p. 28.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34.

Tallenna tiedot muistiin