Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1647 Paul Jeronius (myös Iheronius) Paulus Sigfridi, Ostrobotniensis 567. Vht: Pyhäjoen kappalainen Sigfrid Jeronius (Sigfridus Pauli) ja Margareta. Ylioppilas Turussa kl. 1647 Hieronimus Paulus Sigfridi _ 28. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Paulus Sigfridi Hininimus‹¿›. Respondentti 12.1655, pr. Nils Nycopensis U20. Respondentti 7.5.1656 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 5.6.1656. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun alempi kollega 1649. Leskirouva Kristina Hornin kotisaarnaaja Sauvon Ruonassa 1654. Kumlingen kirkkoherra 1659. Valtiopäivämies 1660. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1665. † Kumlingessa 1686.

Pso: ~1659 Anna Danielsdotter tämän 2. avioliitossa.

Veli: Pyhäjärven Ol. kappalainen Johan Kittelius, myöh. Jeronius 439 (yo 1644, † 1664).

Poikapuoli: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 87b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #39; KA valtakunnanregistratuura 4.8.1662 f. 317 (Öppet breff för Prästen i Kumblinge Sochn H:r Paulus Iheronius på 16 D:r S. M. åhrligen), 4.11.1669 f. 290 (Till General Gouverneuren h:r Herman Fleming, för M. Paul Iheronio om någre Allmenningar), 14.12.1672 f. 559 (Confirmation för Mag. Paul Ihronii på heela Tijonden och någre Hollmar), 11.11.1693 f. 668v (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och Förklaringh öfwer dhe beswär och desiderier, hwilka i Prästerkapetz wägnar uti Åbo Stifft wid denne nu påstående Rijkzdagh äre blefne insinuerade), 11.11.1693 f. 671 (Till Cammar Collegium för frambl:ne Pastoris Erfwingar i Kumblinge Sochn på Åhland); KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 23.–24.7.1679 s. 63 (Tijond fisk); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Kumlingen käräjät 1.3.1659 f. 181v (Bekendhe och betygadhe Meenige Sochnens nu församblade almoge, At d: Mag: Paulus Iheronius inthet bequemmadhe sig at ächta framledne Kyrkioheerdens Enkia, dygdesamme h: Anna Danielsd:r, så wore deras eenhellige åstundan att Sacellanus Wyrd: H: Martinus Olaj [Kumlingen Brändön kappalainen Martinus Olai Hulterstadius, † 1681] blifuer deras Kyrkioherde, dordet elliest medh höga Öf:rhetens och det Ehrewurd: Doom Capitles samptykio skee kundhe, huar opå gafs Rett:s Attest), Kumlingen talvikäräjät 1661 f. 1v (Kyrkheerden M: Paulus), Kumlingen käräjät 17.4.1662 f. 101v (Framkom H: Henricus Eekeroot (vertaa 198), klagandes til Kyrkioheerdens Mag: Pauli Hieronij Brodher, Anders Sigfridzson /: hwilken föregaf, sigh til förene hafwa seglat för Båtzman på een Wälborne H: Carl Sparres Skutha, som hösten förr förgicks under Refwel, och nu öfwer Winteren hållit sigh oppe här hoos sin Brodher :/ at han hadhe begådt Nidingzwärk på H: Henrici och hans Syskons Skutha, slagit sönder dhen öfwersta Twärbalken ackter j Skuthan, sampt ett Brädhe ofwan opå), Kumlingen käräjät 29.5.1663 f. 153v, 155v; KA mf. ES 3234 (Åland 7) Kumlingen käräjät 2.6.1664 f. 256 (Kyrkioheerden Wyrdige Mag: Paulus Iheronius, framtedde twenne Vice Præpositi Clariss: Dn: Mag: Liliewaans remissorial skriffter, dateradhe på Visita:onen j Kumblinge och Brändö nästförwekne d: 8 och 20 Maji, förmälande om Soknemännens Tredsko til at fullgöra sin Prästegårdz byggnadt), Kumlingen käräjät 25.8.1664 f. 268v, Kumlingen käräjät 20.9.1666 f. 63v; KA mf. ES 3235 (Åland 7) Föglön käräjät 18.7.1668 f. 255v (katso 144), Kumlingen käräjät 2.9.1670 s. 146, Kumlingen käräjät 14.2.1672 s. 56; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Kumlingen käräjät 22.2.1686 s. 3 (Klagade Prosten Magister Paul Jehronius, at Prästegårdz husen aldeles förfalla), Kumlingen käräjät 17.9.1686 s. 64 (Läto Prosten Sal: Mag: Paul Jehronij arfwingar opbiuda något Sölfwer, som de i Sterbhuset funnit wara pantsat), Kumlingen käräjät 7.2.1688 (Låto Sahl: Mag: Paul Jehronij arfwingar H: Hindrich Hassel 949, H:r Daniel, H: Isaac och Samuel Mansneri intäkna, at de sins emillan numehra woro wäl sins lijkte uthi de dem emillan warande Arfz prætensioner), Jomalan käräjät 14.3.1692 (Beswerade sigh Comminister Wyrdige H: Hindrich Hassel, at Inspectorn Rusch låtit afmycket hoos honom uthmäta, den giäld som han effter Kongl: Cammar Rättens domb, kommo tillijka med sine medarfwa at häffta och till honom Rusch återbetala för de gravationer som giorde äro, på deras respective Stiuf- och Swärfader, fordom Pastorem uthj Kumblinge Sahl: Mag: Jehronium). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 234 (7.5.1656, Respondens ... Disputatio war den sidsta som disputeradess i Åboo Academia, effter som academien tillijka medh Stadhen lithet thär effter brunno vp aff wådeldh och bleff inthet igen vthan murarna på academien); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32 (VII), 32 (VII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. (30); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 9, 12, 14, 17, 38, 46, 47, 90, 111–112, 155, 180, 200, 224, 236; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 250, 257, 266, 281, 282, 293, 298, 312, 330, 345, 393, 447, 497, 525; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 179 (4.8.1662); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #39. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 22, 291; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2698R, 2762G, 3729D, 4340R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 59; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #251, 1617R, 2747R.

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Jeronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=567>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hieronimus, Paulus Sigfridi. p. 28 || Ob. 39: Hininimus 1647. – Jfr Jeronius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32.

Jeronius [Iheronius], Paulus Sigfridi Bothn. – Son af kpl i Pyhäjoki Sigfrid Jeronius. Kollega inferior i Vasa skola 1649. Respondens 12.1655 u. Nycopensis, 7.5.1656 u. Vexionius. Magister 5.6.1656. Kh i Kumlinge 1659. Riksdagsman 1660. Död 1685. – Identisk med Hieronimus här ofvan?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32.

Tallenna tiedot muistiin