Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1647 Johan Ruuth Johannes Bartholdi, Ostrobotniensis 570. * noin 1629. Vht: Vöyrin nimismies Bertil Henriksson Ruuth ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1647 Ruth Johan. Bartholli _ 28. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Iohannes Bartholdi Ruth. | Bataillons Predikant och Kapellan i Oravais 1676. Dog 1703. — Pataljoonansaarnaaja. Vöyrin kappalainen 1670. Vöyrin Oravaisten kappalainen 1676. † Oravaisissa 15.12.1703.

Pso: (jo 1675) Maria Gabrielsdotter Gammal tämän 2. avioliitossa.

Poika: Maksamaan pitäjänapulainen Anders Ruuth 4316 (yo 1698, † 1718).

Lanko: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #42; KA mf. ES 2078 (ss 2) Vöyrin käräjät 7.10.1668 s. 7 (Lenssmannen Mårthen Ruut Anklagadhe Karin Hindrichzdått:r i Kimå, som Skulle hon 1667 in Decembrj kallat till Sigh Sacellanum H:r Johannem Ruut att meddela henne Herrans höghwärdighe Nattwardh, hwilket Karin sedhan hon dett begådt haf:r, dett grufweligen missbruckat, tagit uthur munnen och låthit dett bära för sin koo, begärandes nu om be:te Saack Lagl: Ransakass, och att hoon för sin missgierningh wedherbörligen måtte Straffwas), Vöyrin käräjät 16.–17.9.1670 f. 6v (Företrädde wällärde H:r Marthinus Gallus 924 och berättade sigh för någon tijdh, uthj Ehrewördige Herrens Probstens præsens j Kyrckian, då ner H:r Johan Ruuth, bleef inlyster att wara Capplan j Wörå, Råkatt j action medh Kyrkioherden j bem:te Wörå Wyrdigh H:r Christierno Wernbergh); KA mf. ES 2080 (ss 4) Vöyrin käräjät 20.–24.9.1681 s. 231 (Cappellanen H:r Johan Ruuth, som till Prästz bordetz ringa ägor hafwer brukat ett Cronans Ödess hemman utj Oravais a 2/3 Mtl: utj 2:ne åhrs tijdh, effter leetz samme Ödess hemman på frijheet optaga, allenast han till Näste Tingh præsterar för sigh caution. Imedler tijdh förordnades tolf Männerne Carll Carllsson och Jacob Simonsson, samma Ödes hemmanetz lägenheet besee, och sedan der öf:r sin berättelsse giöra); KA mf. ES 2081 (ss 6) Vöyrin käräjät 11.–12.3.1684 s. 203 (Cappellanens här sammastädes wördigh och wählärde H:r Johannis Ruutz Styffdotter Susanna Wattz); KA mf. ES 2082 (ss 8) Vöyrin käräjät 19.–20.8.1686 s. 148 (Capellanen wellerde H:r Johan Ruuth inlade i Retten hans Nådhes Welborne H:r Landzhöfdingens remissorial af d: 10 Aprilis nestledne, hwar uthinnan häradz Retten beordres att undersöökia och pröfwa huru många frijheetz åhr det A:o 1681 af honom optagne 3/4 Mantals ödes hemman må hafwa af nödan, och huru store inleggningh af Skatten, om hwilket hemmans tillståndh A:o 1682 d: 2 etc: Martij lagligen Ransaakat ähr, Altså i ödmiukt föllie der af, tillspordes Nembden her om thee ther, pröfwade att H:r Johan för sitt hemmans ägors swag- och Ringheet behöfwer 1/3 deels Mantals inleggningh, sampt till kommande åhr begynna att Skatta som således till ett laga bewijs actis publicis intecknades), 149, Vöyrin ylim. käräjät 8.11.1686 s. 272 (Dhå iblandh annat som förrättat blef, framstegh Kyrkioherden i Lille Kyrå Sochen Ehrewördigh och wällärde H:r Andreas Fanth 518 föredragandes huruledes i gåår effter Predikan utj Sochnestugun hafwa Samptel: då tillstädes warande Sochne Männerne, Voterat gamble Cappellanen här i Sochnen wördige och wellerde H:r Johan Ruuth till att Succedera fordom Kyrckeherde här i församblingen Sal: ährewördige och wällärde H:r Gustavum Gammal 676, Men Oanseedt församblingen erkent honom där till meriterad såsom dhen där öfwer 30 åhrs tijdh tient och Predikat här sammastädes sedan han uthj förrige Danska Krijget fången och blesserad blef, lijkwähl anseendes sin Swåger bemelte H:r Andreas Fantz meriter och swaga lägenheet i Lille Kyrå, will han cedera samma Votum till honom på dedt han och således Kunde få hielp af H:r Andreæ Fantz Sohn som ähr hans hustrus Syster Sohn åthnöjandes sigh nu uthj sin öfrige förmodeligen kårtte lijfztijdh medh Capellans tiensten utj sådant fall dee hans Swåger H:r Andreas Fanth kunde komma till pastoratet ... een part Sochne Män lära åstunda Capellanen wördig och wellerde H:r Mårten Gallum 924 i Waasa till deres Kyrckioherde); KA mf. ES 2083 (ss 12) Vöyrin käräjät 8.–11.8.1690 s. 226 (Wördige och Wällärde H: Johan Ruuth i Årawais Kerde till Gabriel Josepsson der sammastedhes); KA mf. ES 2084 (ss 14) Vöyrin käräjät 11.–12.2.1692 s. 178; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vöyrin käräjät 16.8.1695 s. 185, 200 (Framledne Länssmans Sahl: Mårthen Ruutz änckia Hustru Margeta Nills dåtter insinuerade i Retten des Sahl: K: Mans giorde disposition af d: 29 Julij 1694 utj wittnens, Doomhafwandens och Pastoris Loci H:r Martini Galli Närwaru om hennes Mårgongåfwo, testamente och gifftorätt, begiärandes att hoon der medh bijbehållas måtte, Sonen af förra kullan Henrich Ruuth tillijka medh sin Syster Margeta Neckade eij der emooth); KA mf. ES 2087 (ss 21) Vöyrin käräjät 19.–20.1.1699 s. 120 (Vice Pastor Ehrewyrdige och Högwällärde Mag:r Laurentius Gezelius Antydde Rätten och Tinghzlaget huru såsom Hans Högwördigheet H:r Biskopen wid sidsthåldne Visitation bewilliat det Kyrkian widh Årawais Capell å Nyiå uppbyggas skall); KA mf. ES 2088 (ss 22) Vöyrin käräjät 8.–9.2.1700 s. 276 (Capellanen härsammastädes wördige och wällärde H:r Petrus Gammal 2030, tilltalte sin Swåger Sacellanum wid Åhrawais Capell, H:r Johan Ruuth angående någre twistige Räckningar som dhee sigh emellan hafwa, och ehuruwähl H:r Gammall och des wederpartz laga Fullmechtige Mons:r Jacob Baj U532 Anmantes för bättre sämia och een Anstendig Eenigheet skuld att söökia een wänlig förlijkning så kunde den doch intet doch intet obtineras; Ty företogz Saaken weed Tingetz sluuth, Och befans första twisten beståå der uti, att parterne om den wijd Sommar Tinget 1698 ingångne Förlijkningen äro Oenige); KA mf. ES 2088 (ss 22) Vöyrin käräjät 8.8.1700 s. 528, 536; KA mf. ES 2091 (ss 26) Laihian käräjät 4.–5.8.1704 s. 717 (Gamble Mannen Mattz Ruut ... Hans Sona Söner Michel och Jacob); KA mf. ES 2028 (rr 6) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 15.–16.1.1649 f. 363; KA mf. ES 2029 (rr 8) Mustasaaren käräjät 8.–10.9.1653 f. 168. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 83, 84; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4286.

Päivitetty 22.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ruuth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=570>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ruth, Johan. Bartholli. p. 28 || Ob. 42: 1647. – Född 1629. Bataljonspredikant. Kpl i Oravais 1676. Död 1703.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34.

Tallenna tiedot muistiin