Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1647 Daniel Israelsson Gronovius tai Chronovius Daniel Israelis, Ostrobotniensis 577. Vht: Vähänkyrön Mynttilässä asunut kruununvouti, lainlukija ja Vaasan pormestari Israel Staffansson ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1647 Gronovius Dan. Israelis _ 28. Merkintä Indexissä Chronovius Dan. Israelis _ 28. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1647] Daniel Israelis Gronovius. — Vähänkyrön pitäjänkirjuri (1669). Asui sittemmin Vaasassa (1684).

Pso: (jo 1665) N.N.

Lanko(?): Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 41a, 76b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #49; KA mf. ES 2077 (ss 1) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1660 (Daniel Israellsson inladhe i Rätten Cappelanens H:r Eschilli U1218 Oblig: Dat: Ilmola d: 5 7:bris 1652, Hwar Uthinnan Han förplichter sigh Utan genseijelsse wilia betahlla till Fordom Befallningzman Sal: Israell Staphansson 21 D:r 28 öhre K:r M:th, huilka Daniel nu effter sin Sahl: Fadher fordradhe), Vähänkyrön käräjät 21.–25.10.1661 (Daniel Israelssån i Myntilä giorde inspråck på twenne Finska Påstillar, som Matz Matzån (katso 395) i Terfwa Jokj medh arf effter Sahl: her Olof Simonis i Greggilä bekommit; beståår till dess Matz medh sina medharfwingar framleggia een Räckningh som de beropa sigh oppå dem emellan sluuten wara om alla deres handlinger, Sedhan kan der å Rättens wijdare wthslagh fölia), Vähänkyrön käräjät 10.–12.2.1662 (Daniel Israelssån i Myntilä fordrade af Matz Matzån i Terfwa Jåki och hans medarfwingar j Greggilä effter Sahl: Her Olof i Greggilä twenne finska Påstiller och dem wara länte till be:te H:r Olof Hwilka Påstiller wedh arfskifftet effter Sahl: H:r Olof äre arfwingarna tilldelt, Medan som Daniels Sahl: Fadher Israel Staffansson medh sin egen Handh den 30 Junj 1642 Sahl: H:r Olof Generaliter quitterat och ophäfwit all deres Räckninger, Hwarföre Sånen Daniels Käremåhl af intz werde Pröfwades, hwar han medh bettre skääl om Böckernas Låån eij kan fram komma och bewijsa sin Rätt), Mustasaaren käräjät 22.–26.5.1662 (Effter liquidera Räckningh befans at Baltzar Baltzarsån å sin Sahl: Swerfadhers Israel Staffanssåns wägna hafwer till at fordra af Erich Matzån i Höstwesi penningar 27 D:r ½ öre), Vähänkyrön käräjät 28.–29.5.1662 (Baltzar Baltzarssåns i Röfwerle anhållande), Vähänkyrön käräjät 20.–22.10.1663 (Baltzar Baltzarssån opbödh Myntilä Hemmans bördzrätt el:r besittiande, der han nu någre åhr suutit och är sinnader dedt öfwer gifwa, Effter som dedt för Cronones räst är wärderat, Hwartill Baltzars Swåger Daniel Israelsson swarade, sigh weela blifwa wedh dedt Kiöp som medh een Ilmolaboo för dedta war sluuten, Men Baltzar igen kallat, Såssom och begärade Ad Acta föras sin förment Prætention sigh wara Högeliga Præjudicerat af andra sina Syskion Utj sin Rätt och fallen arf effter Fädherne och Mödherne, Medh hwilka han må behörligen Uthföra bäst han kan och gitter, Och Baltzar låfwade inleggia Inventarium öfwer dedt han i Myntilä funnit effter Sahl: Föräldrarna), Närpiön käräjät 12.–13.1.1663 (Iblandh andre sackers förrättande, företrädde för detta Heredzskrifuare Baltzar Baltzarsson, inlade i Retten een Rächningh Dat: den 22 Augustij 1657 der uthinnan Samuel Persson i Finby blifuer Sexhundrade Siutijo Tre D:r Elfue öre K: M:tt å fordom Cronones Befalningzman Sal: Israel Staffuansson skyldigh), Närpiön käräjät 7.–9.1.1664 (Fordom Heradz Schrifuare Baltzar Baltzarsson inlade i Retten sin Swär Fadhers Sal: Israël Staffanssons Rest Lengdh); KA mf. ES 2078 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 4.–6.10.1665 s. 103 (Såssom Simon Jacobsson i Selkemäkj hafwer giort inspråk på stycke Engh Kiwiniemj Mäentaust, dedt af Myntile åboon nu häfdas, och hans Antesessor Sahl: Israel Staphansson Skogen afhuggit och rödiat till ängh), 103 (Befans effter noga öfwerleggiande at Daniel Israelsson å sin hustrus wägna är berättig af Sahl: Eskåpåikas Enckia Walbårg Knutzdåtter, hennes fallen arf, doch Skall Enkian först effter testamentet behålla hwar trijdie penningh, af dedt öfrige behåller hon och een trijdiedeel, förwthan sin sengh effter Lagh); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 7.–9.12.1668 s. 112 (Myntile), Vöyrin käräjät 4.3.1668 s. 1 (Baltzar Baltzarsson ifrån Waza ... den tijdhen Balssar opbörden här i Wöro Frijherreskap förestodh), Vähänkyrön käräjät 8.–10.3.1669 s. 49 (Daniel Israelsson pålades opleggia beskedh på den geldh han å sin Sahl: Fadhers wägna påfört Sahl: Simon och Lars Röfwers Arfwinger i bytes skrifften), Vähänkyrön käräjät 8.–10.3.1669 s. 67 (Inventarium af Waasa Stadzskrifwaren Baldzar Baldtzarsson på åhr 1668 den 4 Octob:), Vähänkyrön käräjät 14.–16.10.1669 s. 150 (Sochneskrifwaren Daniel Israelsson); KA mf. ES 2080 (ss 4) Vähänkyrön käräjät 17.–19.3.1680 s. 110 (Emellan Daniell Israellsson j Vaasa kärande, och Niels Eskiellson swarande, angående een Sölf skedz kiöp); KA mf. ES 2081 (ss 6) Vähänkyrön käräjät 15.–17.3.1684 s. 223 (Daniel Israelsson i Waasa), Mustasaaren käräjät 20.–22.3.1684 s. 271 (Sochneskrifwaren Baltzar Baltzarsson); KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 10.10.1692 s. 260 (Bruukz Skrifwaren Mons:r Baltzar Thuun); KA mf. ES 1834 (jj 6) Ruokolahden käräjät 10.–12.8.1652 f. 279v (Rytmestaren Baltazar Thun hafwer bekommit någre godz till frelsse i Ruokolax), Ruokolahden käräjät 10.–11.1.1653 f. 425; KA mf. ES 2028 (rr 6) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 7.3.1646 f. 140, Ilmajoen käräjät 17.8.1647 f. 201v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.–14.3.1652 f. 445 (een Ungh Persons Baltzar Baltzarsons witnes skrifft); KA mf. ES 2029 (rr 8) Maalahden käräjät 7.9.1653 f. 165v (katso 34); KA mf. ES 2029 (rr 9) Vöyrin käräjät 23.2.1655 f. 42 (Häredzskrifwaren Baltzar Baltzarsson); KA mf. ES 2030 (rr 9) Mustasaaren käräjät 9.–11.6.1656 f. 340 (Fordoom Bårgmestare uti Waaza Peer Siulsson), 342 (Bårgmestaren i Waassa Israel Staffansson); KA mf. ES 2031 (rr 11) Isonkyrön käräjät 2.–3.9.1663 f. 363v, 364v (katso 680). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31 (VII), 32 (VII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #49.

Päivitetty 26.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Israelsson Gronovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=577>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Chronovius, Dan Israelis. p. 28 || Se nedan Gronovius, som väl det rätta namnet.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31.

Gronovius, Dan. Israelis. p. 28 || Ob. 49: 1647.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32.

Tallenna tiedot muistiin