Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1640 Johan Sodialenius Johannes Georgii, Rimitolensis 60. Vht: talollinen Rymättylän Sodjalassa Jöran Tomasson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Georgii, Kijmitolensis.‹¿›. — Rymättylän kappalainen (1656), vt. kirkkoherra 1658, kirkkoherra 1672. † Rymättylässä 1680.

Pso: Magdalena Alexandersdotter Watz (jäi leskeksi).

Veli: Nauvon kappalainen Mårten Sodialenius 784 (yo 1650, † 1676).

Vävy: Rymättylän kappalainen (Sääksmäen nim. kirkkoherra) Krister Sievonius 3918 (yo 1692/93, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #4; KA valtakunnanregistratuura 17.8.1680 f. 403 (Till Landzhöffdingen Harald Oxe, för Kyrkioheerde Enkian ifrån Kimitho, Malin Alexanders dotter), 9.4.1687 f. 160 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz swar om Lieutenanten Fällboms rusthold i Merijmasko Sochn ... Lieutnanten Fällbohm icke haar kunnat blij accommoderat medh dhet af honom föreslagne hemmanet i Merimasko Sochn och Åbo lähn, Nygårdh ben:d, till hielp och understödh widh dess rusthåldh i Sannoisby, emädan dhet finnes nödigt till bostelle för Capiten Patkull aff Åbo lähns Infanterie Regemente, vthan i dhet stellet bekommit hemmanet Kurinråmua i Rimithå Sochn), 20.8.1690 f. 478 (Regementz Qwartermästare Fullmacht för Alexander Pärsson Fällbom under Åbo Lähns Cavallerie Regemente uti Carl Lindelöffs ställe); KA mf. ES 1844 (kk 3) Rymättylän käräjät 18.3.1640 f. 166 (Alexander Watzsson Bårgare i Åboo), Rymättylän käräjät 19.2.1642 f. 264v (Alexander Wadzon boandes i Hanga); KA mf. ES 1844 (kk 4) Rymättylän käräjät 22.–23.9.1657 s. 98 (H: Johan Georgii tillsadhe 10. Capp:r Rågh åt H: Ingerdh, gammal Klåckare Enckia, för det som han tillförene hoos henne gästat hafuer); KA mf. ES 1844 (kk 5) Rymättylän käräjät 26.–27.5.1662 f. 48v (Företrädde wyrdige och wällärde Do:us Maths Georgi, och kärde på sijn och sijn medh Syskons wegnar, till sijn Sahl: Brodhers Hindrich Jörenssons änkias nu warande man Grels Eskellsson i Kirialla by, om arff i löst och fast efter deras föräldrar. Hwar Emoth inladhe Grelss Eskelsson ett Byttes breef dat: d: 18 Maij 1661 Lydandes, at Kappellanen wyrdige och wellerde H:r Johan, her Mårthen, Sigfred i Haijiais, ähre för detta, om samma deras arfz pretension, wääll förlijkte, och öf:r eens wordne, sampt Sielfwa förlijkningh skrifften Underskrefuitt ... Men hwadh Systrens Sahl. Mallin Jörensdotters barns Arffz pretension som ähr i Ylikylä, Sampt Systrens Elissabettas rätt wedhkommer); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 14.–15.2.1681 f. 1 (Sahl: Pastoris H:r Johans efterlefwerska Hustru Malin Alexandersdotter Watz); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 14.–16.2.1688 f. 55v–57 (Hustro Magdalena Alexanders dotter ifrån Kaupila hans [Michael Castrenius] Antecessoris Änckia ... der på Hust: Magdalena som jämbwähl Lieutenanten Manhafftig Alexander Fellbohm ... Caupila hemman, hwilket [Kyrckioherden] H:r Simon Columbus possiderat); KA mf. ES 1848 (kk 12) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 16.–18.3.1695 f. 53v (dygdesamma Matrona hustro Malin Alexandersd:r Wattz); KA mf. ES 1853 (kk 26) Nauvon käräjät 16.–17.3.1708 f. 126 (Capitain Edell och Manhafftig H:r Hans Dader uppå sin Fruu Swägerskas Anna Dorothea Örnflychts wägnar. Tästä päätellen Anna Dorotea Erlandsdotterin (Pihlman-sukua) edellinen aviomies, rykmentinmajoitusmestari Alexander Pehrsson Fellbom, oli ilmeisesti Hans (von) Daderin vaimon Sigrid Johansdotterin Sodialeniuksen velipuoli. Tässä tapauksessa kirkkoherra Sodialenius oli Magdalena Alexandersdotterin toinen aviomies. Vertaa 1726); KA mf. ES 1855 (kk 29) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 7.–8.2.1710 f. 4v (Sahl: Capit:n Daders Enckia Edle och dygdesamma Sigred Sodialenia); KA mf. ES 1855 (kk 31) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 5.–7.7.1711 s. 481 (Sahl: Regementz Qwartermästarens Fellbohms Enckiefru Anna Dorotea Örnflycht på Sannais). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 261, 283. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 155, 157.

Päivitetty 21.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Sodialenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=60>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Johannes Georgii Kymitolensis. Bor. 4.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5.

Tallenna tiedot muistiin