Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1648 Lars Rivelius Laurentius Johannis, Ostrobotniensis 616. * noin 1623. Vht: talollinen Närpiön Rangsbyssä Hans Michelsson ja N.N. Knutsdotter. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa kl. 1648 Rivelius Laur. Johannis _ 31. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Laurentius Iohannis Rivelius. | Sacellanus in Christinestad 1651. Pædagogus Wasæ 1663. Pastor in Malax 1684. Obiit 1687. Oraatio 7.4.1650. — Lapväärtin ja Kristiinankaupungin kappalainen 1651, ero 1660. Vaasan pedagogi 1663. Maalahden kirkkoherra 1684. † Maalahdessa 1687. ‡ Mustasaaressa 5.1687.

Pso: Valborg Andersdotter Kempe (jäi leskeksi).

Poika: Maalahden kirkkoherra Mårten Rivelius 2448 (yo 1676, † 1711).

Poika: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Johan Rivelius 2449 (yo 1676, † 1695).

Poika: Vaasan pormestari Lars Rivelius, myöh. Rivell 2713 (yo 1679, † 1693).

Lanko: rykmentinpastori Mårten Wargius, myöh. Kempe 167 (yo 1640/41).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #52; KA valtakunnanregistratuura 28.4.1684 f. 236 (Till biskopen i Åbo för H:r Lars Rivelio), 8.11.1684 f. 698 (Till Biskopen och Consistoriales uti Åbo att introducera H:r Lars Rivelium ... till Makelax Pastorat), 7.1.1685 f. 6, 11.6.1687 f. 299 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo om Mahalax Försambling och at inkomma med dess berättelse, katso 618); KA mf. ES 1922 (mm 7) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.–22.9.1652 f. 456v (Kyrckieherden i Lapfierdz Sochnen Wällärdh H:r Anders ... Caplan Wällärdh H:r Lars Johannis); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 26.–28.8.1661 (Wällärde H:r Larss Rivelius Rätten tillkenna gaff, huru såsom Rådman i Christina Stadh, Hanss Larsson Anno 1657 in Martij uthaff hans Saligh Swärfadher H:r Anders Kempi (katso 167) et Skatte godz belägen i Öffwer Finby, kallas Nix Hemman aff handlat, och till sagt honom 100 D:r Sölfwer M:t), Närpiön käräjät 16.–18.1.1662 (För detta Caplan i Lapfiärdz Sochn Wellärde H:r Larss Johannis Rivelius opå sin och sina Swågras wägnar fordradhe aff Wel:tt Hans Hansson ifrån Christina Stadh 100 D:r Sölff:r M:t för Niex hemmans i Öffwer Finby och Närpis Sochn belägen, wärde och affbetalning, det mehrbe:te Hans Larsson hade Anno 1657 aff mehrbe:te H:r Lars Swärfadher Sal: H:r Anders Kempe kiöpt och affhandlat ... H:r Larses Swåger Samuel Kempe 1003 ... Sal: H:r Anders Swägerskas dygdesamma hustrus, hustru Margetha (katso 924) i Calax rätt), Mustasaaren käräjät 5.–10.2.1664 (Effterskrefne blefwo dieckne penninger åth H:r Lars skyldige); KA mf. ES 2078 (ss 2) Mustasaaren käräjät 1.–5.2.1669 s. 13 (Skoolmestaren H:r Lars beswerade öfwer Sigfredh Mårtensson i Karparöön, at haffwa honom medh skambliga ordh och banssmål öfwerfallit för een liten tijdh sedan eller om Kynderssmesso dagen enär han fordrat sina dieckne penninger); KA mf. ES 2079 (ss 2) Isonkyrön käräjät 25.–28.9.1671 s. 230 (Peer Hansson Gumbse oppå Skoolmestarens H:r Lars Johannis wägna fordrade aff Erich Månson i Kaukåla 1669 åhrs dieckne penninger); KA mf. ES 2080 (ss 3) Mustasaaren käräjät 15.–19.2.1678 s. 93 (Twisten emellan H:r Larss Reuelium och Markus Swarfuare); KA mf. ES 2080 (ss 4) Mustasaaren käräjät 16.–19.2.1681 s. 146 (Aldenstundh Skoolmestaren H:r Lars Rivelius som Högeligeste beklagade, dedt een och annan här i Sochnen, steller sigh mootwilligh i dieknepeningers ährleggiande), Lapväärtin käräjät 18.–19.7.1681 s. 67; KA mf. ES 2081 (ss 5) Maalahden käräjät 13.–14.2.1683 s. 31 (Hanss Kongl: Maij:ttz Nådigste Mandatorial, till Högwärdige H:r Biskopen j Åbo, daterat Stockholm, d: 11 Junij 1681, at bem:te H:r Thomas Arenius 2239, wid sin Faders frånfälle, skulle j pastoratet installeras); KA mf. ES 2081 (ss 6) Maalahden käräjät 4.–5.2.1684 s. 54 (Skolmästaren I Waasa Wördige H:r Larss Rivelius, Inlade uthj Rätten, Hanss Kongl: Maij:ttz Allernådigste Resolutions 6 Puncht, Daterat Stokholm d: 20 Decembris 1682, hwar wthinnan Kongl: Maij:tt Nådigast Anbefaller Bijskopen och Consistorio, att medh första honom H:r Larss försee och hielpa, till något Pastorat, emedan han Länge weedh Skolan och Prediko Embetet medh wederbörandernes nöije tient och arbetat, Jembwähl opwijste H:r Larss, dett Högh Ehrewördige Consistori uthj Åbo, Resolution aff den 20 Decembris 1682, hwar uthinnan Consistorium Samtycker, det H:r Larss skall blifwa Pastor i Malax Sochen, effter Consistori förre dher om Interlocutorie och sedermehra Höghwördige H:r Bijskopens Skrifwelsse, etc: Anhållandes H:r Larss att alt sådant för Allmogen måtte opläsas, Helst emedan han nu förnimmer, Cappellanen, H:r Jacob Laxenius 618 skall till Pastoratet blifwa befordrat ... förfrågades, så Nembdemännerne som Nährwarande Allmoge, Hwilken dhee willia Votera oppå honom eller Cappellanen H:r Jacob Laxenius? Hwar till Nembden och Allmogen Swaradhe, dett dee sigh oppå inttet kunna förklara, förr ähn H:r Jacob kommer tillstädes, som förmenes hafwa dett högwördige Domb Capitletz Fullmacht, sade sigh och för detta aldrig på H:r Jacob, Voterat, wthan oppå H:r Thomas), Mustasaaren käräjät 20.–22.3.1684 s. 263 (Wördige och Wällärde H:r Lars Rivelius för detta Pædagogus här utj Waasa Schola); KA mf. ES 2082 (ss 8) Ylim. tutkinta Maalahden pappilassa 24.3.1686 s. 281, Mustasaaren ja Maalahden käräjät 2.–3.11.1686 s. 246; KA mf. ES 2082 (ss 10) Mustasaaren ja Maalahden talvikäräjät 1688 f. 150 (Nådh åhret); KA mf. ES 2083 (ss 11) Maalahden käräjät 13.–14.9.1689 s. 270 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Lars Riwelij änckia dygesamma matronan H: Walborgh Kempe); KA mf. ES 2030 (rr 10) Lapväärtin käräjät 16.–17.1.1657 f. 3 (Caplanen Hederlig och Wällärde her Lars Johannis Rivelius), Lapväärtin käräjät 13.–14.1.1658 f. 335 (Å satte tingh företrädde D:nus Laurentius Virgulander 160 och beswärade sig öfwer Caplan her Lars Rivelius, för det han skulle hafwa medh ährerörige och försmädelige ordh honom öfwerijlat), 336, 336v, 339v (katso 167), Lapväärtin käräjät 30.–31.8.1658 f. 344 (Framträdde Caplanen Hederlig och Wällärde her Lars Johannis Rivelius, och sig högeligen beswärade utöfuer Skolmästaren j Christine Stadh, Wällärde Her Laarss Virgulandro, j det han hafuer icke allenast honom uthi det högwyrdige Consistorio j Åbo Skriffteligen angiffwit, att så wäll Stadzsens bårgare, som och almogen på landet, hafwa månge beswär emot honom her Lars Rivelio, at uthföhra, uthan och honom j Stadhen, och på Häredz Tinget till rätta hafft ...). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 145 (3.5.1650, Comoediam om the trij Huffvudh Stånden); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 234 (28.4.1684); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 37 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 384, 386–387, 453; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 198–199, 223; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 248, 260–261, 408, 427–428, 456; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 455; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 263; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #52; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #52 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 41, 51, 293; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4201D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3200.

Päivitetty 2.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Rivelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=616>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rivelius, Laur. Johannis. p. 31. || Ob. 52: 1648. – Bondeson. Född i Nerpes 1623. Student från Nykarleby skola 1648. Pröfvade prubban redan 6.12.1648. Aktör i Forsenii komedi 3.5.1650. Orerade De studio concordiæ 7.6.1650. Kpl i Kristinestad 1651. Pedagog i Vasa 1663. Kh i Malax 1684. Död 1687.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 37.

Tallenna tiedot muistiin