Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1.6.1738 Matias Reinhold Europaeus 6473. * Parikkalassa noin 1718. Vht: Parikkalan kappalainen Matias Europaeus (Matthias Jacobi, † 1736) ja Maria von Holl. Lappeenrannan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 5.4.1737 – 2.12.1737. Ylioppilas Turussa 1.6.1738 Europæus Matth. Reinhold [_ 371]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1738. d. 1. Jun. Matthias Reinhold Europaeus. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 17[40]. — Parikkalan kappalainen 1740, kirkkoherra 1749. † Parikkalassa 8.1.1777.

Pso: 1:o 1747 Anna Grisilia Neglick; 2:o 1759 Katarina Dannenberg († 1807).

Eno: Moloskovitsan kirkkoherra Reinhold von Holl 4812 (yo 1704, † 1760).

Veli: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Jakob Johan Europaeus 6474 (yo 1738, † 1758).

Poika: Parikkalan kappalainen Paul Reinhold Europaeus 8708 (yo 1767, † 1790).

Poika: Kurkijoen kirkkoherra Johan Adolf Europaeus 8709 (yo 1767, † 1802).

Poika: Parikkalan kappalainen Isak Emanuel Europaeus 10407 (yo 1788, † 1840).

Poika: lääkäri Venäjällä, LT Jakob Vilhelm Europaeus U918 († 1837).

Poika: sotalääkäri, valtioneuvos Abraham Fredrik Europaeus U919.

Lanko: Kerimäen nimismies Enok Schening 6111 (yo 1734, † 1752).

Lanko: Muolaan kappalainen Karl Anders Neglick 6983 (yo 1744, † 1778).

Vävy: Parikkalan kirkkoherra Karl Johan Melartopaeus 7847 (yo 1755, † 1793).

Vävy: Lempaalan kirkkoherra Petter Åkerstedt 9218 (yo 1774, † 1807).

Vävy: Uukuniemen kappalainen Jakob Charenius 10651 (yo 1791, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 54a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #589; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 516' (3.4.1770, Til Kyrkoherden Reinhold Europaeus i Ryska Carelen och Jougis rör:de des söners härstädes skulder); Reijo Neiglickin tiedonanto 19.2.2006 (korjaus 1. puolison tietoihin); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 3.–4.3.1668 f. 608v (Kyrckieheerdens her Matthiæ i Jougio fullmechtige Matthias Matthiæ); KA mf. ES 1796 (gg 2) Joukion käräjät 23.–24.1.1682 f. 246 (Klageligen tillkänna gaf Sacellanus Dn: Matthias Matthiæ Haukilain, Huruledes Gudh alzmechtig förmedelst Hagel och Uhrwäder förledne Sommar icke allenast all hans Åhrswäxt uthj hans Åker, uthan ok uthj Prestegårdz Åker sammaledes all wäxten af Rågh Nederslagit och förderfwat, så att Kyrckieheerden haar alzinttet der af berga el:r niutha kunnat, uthan haar måst sina Råg Åkrar med Korn och Bönor sedhan besåå låtha, och altså der af föga nytta hafft); KA mf. ES 1798 (gg 7) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 3.–7.4.1688 f. 156 (Än fälttes Anders Henrichzson Toiwiain i Lamminkylä till 3 m:r för swars löse emoth Coadjutoren her Jacob Æyräpæum, om dett han honom skall förledne den 19 Febr: på een Söndagh opå Jougio Kyrckiebackan af håret dragit); KA mf. ES 1798 (gg 9) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 27.–31.10.1690 f. 150v (Förmantes dhe Cangas Kylä boer, att dhe eij trängia Capplanen H:r Matthias Matthiæ Haukilain ib:m med sin gärdes gård, som hans Mågh H:r Jacob Æuräpæus sigh der öf:r beswärer, så frampt dhe laga straf undwijka willia); KA mf. ES 1799 (gg 11) Uukuniemen, Joukion ja Jaakkiman käräjät 9.–15.3.1692 f. 55v (Anbelangande H:r Gustafz Matthiæ angifwande om ett Stodh, som han haar A:o 1686 gifwit sin Swåger Capplanen H:r Matthias Haukilain i Jougio), Uukuniemen, Jaakkiman ja Joukion käräjät 14.–21.11.1692 f. 132 (Efter som Capplanens her Matthiæ Haukilaises hustro Beata Matzdotter Sincko medh aflagd Edh, den Gustaf Sincko henne defererade, ehrhölt, att den Hästen som her Gustaf haar A:o 1686 hoos bem:te sin Swoger her Haukilainen qwarlembnadt, eij haar fådt något feel el:r lythe af dett dhe den Hästen till Sysslo sino brukat och på reesor hafft, eij heller genom deeres wårdzlössheet Omkommen; Uthan ähr elliest af een annan händelse dödh blefwen, twärt emot dett som her Gustaf föregifwer, att den igenom deeres förwällande ähr dödh blefwen; dy ehrkendes bem:te her Matthias Haukilain för her Gustafz tilltalan här uthinnan ledigh och frij i anledningh af dett 19 Cap: TingM: B:n); KA mf. ES 1799 (gg 12) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 14.–20.11.1693 f. 176v (Effter som det Wyrdige Consistorium haar remitterat saken emellan Capplanen H: Jacobum Europæum och hans Swärmoder fordom her Matthiæ Haukilaises Enckia om hans underhåld der i Jougio S:n, och Nämbden ehrhälleligen sluta att denne Æuropæus måtte hälfften af Capplans intraderne för detta Åhret niutha och behålla), 179 (Förekom Caplanen från Jougio Sochn el: Parickala Kyrckiogield H: Jacob Europæus och beklagade sig icke ringa, att ehuruwähl han nu i sidstledne Augusti Månad ähr förordnat till Caplan i sin Swärfaders Sahl: H: Mattz Haukilaises stelle, som i Wåhras genom döden afgådt, haar han Lijkwähl, intet Caplans bool at sittia opå, effter som der i Sochnen eij heller tillförne något Capplans bool warit, uthan bem:te hans Swärfader bodt på sitt skattland, der och Enckian ännu sitter och skattar före, bidiandes så ödmiukeliga, att blifwa till något tienligit land förhulpen, förmenar wähl kunna finnas i Orawaniemj by när till Kyrckan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 456 (XC); T. Carpelan, Prästvigningarna i Viborgs stift 1712–1755. SSV 22 (1938) s. 87; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #223; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 83. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 128, 130; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 410 (Europaeus Taulu 3); K. Väänänen, Vähäinen lisä Europaeus-suvun alkuhistoriaan. Genos 30 (1959) s. 87; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #81; H. Pulli, Europaeus-suvun varhaispolvista. Genos 55 (1984) s. 66; A. Petersen-Jessen, Liperin rovasti Anders Josef Europaeus 1797–1870. SSJ 39 (1987) s. 15.

Päivitetty 14.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Reinhold Europaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6473>. Luettu 13.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Europæus, Matth. Reinhold. Vib. p. 371 || Vib. 589: 1.6.1738. Son af kpl i Parikkala Matth. E. († 1736). Född 1716. Gymnasist i Borgå 1737, från skolan i Vilmanstrand. Kpl 1746 och kh 1750 i Parikkala. Död 1777.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 456.

Tallenna tiedot muistiin