Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

16.10.1648 Bengt Collinius, myöhemmin Collinus Benedictus Jonæ, Smolandus 651. Kotoisin Lommarydin pitäjästä. Visingsön koulun oppilas 1639 Benedictus Jonæ Lomarydensis. | Sacellanus. Ylioppilas Turussa 16.10.1648 Collinius Ben. Jonæ Smol _ 35‹¿›. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1648] d. 16 Octobr: Benedictus Jonæ Collinius. Respondentti 2.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Stipendianomus 4.3.1652. Respondentti 11.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1653 – kl. 1654. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1654 – sl. 1655. Respondentti 3.1655, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Vihitty papiksi Viipurin hiippakuntaan Turussa 6.12.1656. Respondentti 1657(?, Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. — Helsingin Vanhankaupungin hospitaalinsaarnaaja 1656. Elossa 1688.

Pso: Elisabet Filipsdotter.

/ Sukunimi on kirjoitettu Indexissä ja osakuntamatrikkelissa Collinius, mutta sittemmin (väitöskirjat ja Akiander) Collinus. Osakuntamatrikkelin mukaan ajoitettuna sivunumeron Indexissä tulee olla 33 eikä 35. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; HYK ms., Smål. osak. matr. #50; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (4.3.1652); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1671 s. 127 (Hospital Prästen H:r Bengt Collinus), 128; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 12.4.1657 (Hospitals Predikanten wällärde H:r Bengt Collinus angaff för Rätten huruledes een gifft Man i bland dhe Spettalske Sigfridh Oluffsson be:dh ifrån Hauho S:n och Kyrkioby, skall för een lång tijdh sedan haffua hafft sammanlagh medh een ogifft kohna ibland dhe Spettelske, medh begäran, att där om måtte Lagligen blifua ransakat, och dhe der före tillbörligen straffuade), Helsingin RO 10.10.1657, Helsingin RO 11.7.1659 (Samma gångh kom för Rätta dhe Spätelskas Syssloman Anders Markusson och anklagade dhe Fattigas Predikant wällärde H:r Bengt Collinum at han haf:r sigh affhändt een Engestäppa med begeran honom Collino måtte imponeras restituera och affstå medh samma täppa. Men effter H:r Bengt hafwer sigh förklarat at då han bleff Syssloman, war ...); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 13.2.1660, Helsingin RO 26.2.1661, Helsingin RO 14.12.1661, Helsingin RO 8.7.1662 (Då förekom H: Bengt Collinus och beswäradhe sigh öfuer dhe fattigass Sysloman Anders Marcuson, hwilken honom förliden Odenssdagh skall öffuerfallit medh oloflige skällessordh), Helsingin RO 8.9.1662, Helsingin RO 15.9.1662, Helsingin RO 30.4.1664 (Justitiæ Borgmästaren wäl:t Lorentz Håkonsson tillsade H:r Bengdt Collino få niutha den Engesstäppan i Gamble Staden som Anders Markusson tillförne innehafft hafwer, så länge han Gamble Staden på sin Löhn niuther); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 24.4.1667 (Då bewilliades herr Bengt Collino ett frijheetz breef på de täppor och tompt som han inkräcktat och bebygt hafuer i gamble Staden till hans och hans hustrus lijffz tijdh), Helsingin RO 26.8.1668 (Förträdde H:r Bengt Collinus och besuärade sigh öfuer Ränttmästaren Daniel Torssbergh at han förledne Måndagz skall honom öfuer fallit i Johan Bermans huus), Helsingin RO 31.8.1668, Helsingin RO 2.10.1671 (Inladhe Kamp fattige sitt Klagolibel emoot sin Predikant och Syssloman H:r Bengt Collinum, hwilken skall förklara sigh emoot dhem på näste Rådhstugu dagh), Helsingin RO 4.10.1671 (Wällärde H:r Bengt Collinus swaradhe ...), Helsingin RO 11.3.1672; KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 3.3.1679 (Framhades Margreta Gabrielsdotter som tient hoos H:r Bengt Collinum i Gamble Staden, des tienst hon förrymbdt, honom alla hans peningar aff händan, den och tillspordes, huru hon här till wore kommen, swarade sigh oskyldigh warit men H:r Bengtz dotter henne sådant befalt giöra; H:r Bengt sadhe dottren wara den yngste och omyndig och af Margreta förfördt ... dottren Annika ... Modren Elisabeth Pilipzdotter ...); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 10.9.1690 (Predikanten wedh Hospitalet H: Mattias Warg 3220 beklagade sig der öfwer at dess antecess:s Son Upbördzskrif: Jonas Collin ...); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 15.5.1691 s. 104 (... Jonas Collin den Tijden han hade Sysslomans Embetet); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 9.12.1695 s. 176; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin KämnO 26.10.1700 s. 97 (Upbördzmannen i Öfre Säxmäkie Häradh Wällachtadt Jonas Collijn beswäradhe sigh, att Hospitals Predikantens Wällährdhe herr Mathiæ Wargz 3220 Hustru Maria Henrichz dotter Funck haar kallat honom för sin Mans Mördare); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.11.1692 (Sahl:e Skräddarens Hindrich Byrilssons Änckia ... hennes Brooder Jonas Collin); KA mf. ES 1265 (g 111) Helsingin KämnO 2.12.1702 s. 180 (Syslomannen öfwer Hospitalet ifrån gamble staden Jonas Colin). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 43 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 508, 527, 566; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 21; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #50; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 17. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4403; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 189; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2841R, 2908R, 4403R, 4413R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #814, 1578R, 1706R, 2918R, 3010R.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=651>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Collinius, Ben. Jonae, så i Index, ej Collinus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10.

Collinus [ej Collinius], Ben. Jonæ Smol. p. 35 || Sm. 50: 16.10.1648*). – Stipendiat 1653–56. Respondens 2.1652 o. 11.1653 u. Petræus, 1654 o. 1657 u. Vexionius. – En Bened. Collinus predikant i Helsingfors Gammelstads Hospitals församling 1651–88. — *) Således tidigare insnrifven i nationsmatrikeln än i Album.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 43.

Tallenna tiedot muistiin