Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1648 Isak Limingius Isaacus Gabrielis, Ostrobotniensis 657. Vht: Kemin kappalainen Gabriel Limingius (Gabriel Christierni, yo Uppsalassa 9.1626) ja Anna Wendelius. Ylioppilas Turussa sl. 1648 [Lemingius] Isaac. Gabrielis _ 33.

Veljenpoika: Sievin kappalainen Gabriel Lithovius U438 († 1704).

Lanko: Kemin kappalainen Lars Saloander 1001 (yo 1653, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; KA mf. ES 2028 (rr 5) Kemin käräjät 15.7.1643 f. 217v (Her Gabriell Caplanen gaffz ouildåge män ... at ransaka åm det fiskie eller krookstelle sampt engh såm her Gabriell föregifwer Hendrich Jönsson i Simå tillägnatt hafua af det ödhes hemman såm her Gabriell Uptagitt haffuer); KA mf. ES 2028 (rr 6) Limingan käräjät 11.–12.2.1646 f. 89v, Kemin käräjät 5.–6.2.1648 f. 289 (Her Gabriell Christierni till Jöns Peersson i Maxaniemj dett hans häst skulle kördt her Gabriells stodh ihiäll så at hon hadhe stört), Kemin käräjät 12.–14.7.1649 f. 440 (Caspar Forbuss (katso 674) uplyste Tulkila hemman om ½ Man:ll som Saligh her Gabriells (katso 715) enckia honom i sijn geldz betaallningh updragit hafuer för 200 D:r Kåpparmynt, huilket hemman Casper sedhermehra hafuer uplåtit her Gabriell Christianj för samma wäärde, det nu så wäll som i förra Tingen uplystes doch ingen åklandradhe, Effter det 2. C: i Jorda Balcken); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kemin käräjät 16.2.1661 f. 79v (H:r Gabriell), Kemin käräjät 18.2.1662 f. 181 (Capplanen H:r Gabriel intygade); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kemin käräjät 2.–4.3.1669 f. 246 (Företrädde H: Gabriel Christierni, och angaf Johan Peersson det han häfdar dess Engh Elijerfwi Jängi á 1½ lass beropandes sigh på Lars Olson såssom wittne i detta måhlet, Hwilken bekiände effter aflagdan Eedh å book, att emedan han tiente hoos H:r Hendrich som för bodde det hemmanedt som H:r Gabriel nu besitter, att hafwa bergadt hööet af bem:te Engh Måssa, hwilken Engh Johan sigh till ägnadt hafwer för 2 åhr sedan, Altså pålades Johan att betala till H:r Gabriel bem:te twå åhrs höö, Och H:r Gabriel behåller Engen, effter bem:te Edelige wittnetz intygande); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kemin käräjät 9.–10.7.1672 f. 140v (Borgaren i Uhlo Johan Resso kom för Rätta och fordrade förmedelst inlagd obligation af Caplan H:r Gabriel Christierni Etthundrade Fyratijo Nije dal:r km:t), 140v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 10.–11.2.1673 f. 398 (Wällärde H:r Gabriel Christjerni kärde till Hindrich Bertillson i Karjalax om Kåifwukari Engh under ett Skatt Lass höö, Hindrich sade sin Sal: Farbroder bekommit samma Engh af Sal: H:r Knutz Enckia i Rautiala, som hennes Fader Sal: H:r Johan Pictorius skall köpt af een Uhlo Borgare Jöns Jacobsson för Aderton Dal:r och borgaren den bekommit i pant af H:r Gabriels Hemmans förrige åboo Carll Tulkila, Och som nu Nembden intygade Engen således ifrån hemmanet kommen wara, Hindrich låfwade den och nu godwilligen restituera till H:r Gabriel emot Elofwa Dal: K:m:t, Hwar om dee sigh och föreente, altså låter och Rätten der wed bero, Och H:r Gabriel behålla Engen under Tulkila hemman, som han och tillförene och i forna tijder warit hafwer), 398v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Kemin käräjät 25.–28.6.1679 f. 130 (Cappellan wördige H:r Lars Mathiæ förmedhelst Tolfman Jöns Jönsson Herfwä, opwijste Extract af Landt Ransakning Protocoll d: 20 och 21 Febr: 1677 passerat, dher utinnan honom tillijka medh sin Swärfadher H:r Gabriel Christiernj tillåthes at få bruka Hauckas Ödhes hemman effter wälborne H:r Landzhöfdingens resolution för grääsgäldt, till dess någon wille dhet på frijheet optaga); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kemin käräjät 8.–10.7.1695 s. 53 (Hwadh wedkommer den Arfzprætention som hustru Ellssa Gabriels dotter giör till dess Syster Sahl: H:r Laurentij Mathiæ Änkia hustru Anna Gabriels dotter härflytande både af Fäder- och Möderne, emedan hon derföre dhe andra sina Systrar Brijta och Margeta skall allaredan förnögt. Så alldenstundh utj detta Sterbhuus icke allenast hustru Ellssas uthan och dess Broders sampt många andras fordringar infalla dem Änkian omöijeligen mächtar att betahla; Fördenskull synes rådeligast att näst föregången laga wärderingh öfwer hennes Ägendom så i lööst som fast een Ordenteligh Concursus Creditorum skeer, på det hwar och een i proportion af dess fordran må någorlunda komma till betalningen. Imedlertijd beroor medh det Testamente som bemällte hustru Anna giordt sitt Besittiande Börde hemman angående); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kemin käräjät 27.2.–1.3.1697 s. 440 (... Hwar wed inställte sigh Rådman ifrån Brahestadh Gustaff Örn, jämpte dess Swåger Borgaren der sammastädes Jacob Kopp och præsenterade denne Rättz Extractum protocolli af d:n 20 februarij 1693, hwarutinnan Capellanen Sahl: H:r Laurentius Mathiæ, som samma hemman då effter sin Swärfader äfwen frambledne Capellanen Sahl: H:r Gabriel Lithovium possiderade medh een oprättat förlijkningz Skrifft af d:n 16 ejusdem samma Åhr, tillsäijer sine Swågrar ber:de Örn och Kopp för sine Hustrus andehlar effter deras Sahl: Fader bem:te H:r Gabriel som då hoos honom innestådt: ett för allt 150 d:r k:m:t hwardera, dy förmodandes dhe sådan sin rättmätige Arfzprætention den och lagl: är Inprotocollerat böra fram för all annan niuta præferencen wedh den på samma hemman skeende Creditorernes sammankombst, katso 1001). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 504 (15.12.1651, Dn. Jsacus Limingius); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 240.

Päivitetty 3.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Limingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=657>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lemingius, Isaac. Gabrielis. p. 33 || Väl en Lithovius från Limingo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41.

Tallenna tiedot muistiin