Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1648 Henrik Wichtilaeus Henricus Thomæ, Kangasalensis 661. Vht: Kangasalan Vihtiälän talollinen Tomas Larsson ja Anna Pettersdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1648 Vichtilæus Henr. Thomæ _ 33. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1648/49] Henricus Wichtilæus. | Sacellanus Cangasalensis. — Kangasalan pitäjänapulainen 1656, kappalainen 1670. † Kangasalla 1680.

Pso: (jo 1657) Anna Mattsdotter Wanaeus (jäi leskeksi).

Setä: ylioppilas Eskil Wichtilaeus 135 (yo 1640, † 1641).

Lanko: Perniön kappalainen Pehr Voitelanus, myöh. Wanaeus 1175 (yo 1656/57, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 200b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #49; KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 30.–31.10.1665 f. 813v (Uplystes 3 gångon Per Orawaises hemman i Tursola by huilcket han Probsten Mag:ro Johanni Frisio 966 försoldt för 80 D:r Kop:r m:t och Probsten igen bem:te hemman medhielpparen H:r Hinrich Thomæ för 140 D:r Kopp:r m:t Updraget haffuer), Kangasalan ja Oriveden käräjät 9.–11.2.1665 f. 861v, Kangasalan käräjät 5.–7.6.1665 f. 885v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan käräjät 9.–12.7.1669 f. 70 (H:r Hendrich Vichtilemius), Kangasalan ja Oriveden käräjät 3.–5.3.1670 f. 185v (Cappellans Wällärde H:r Henrick Wictilænj Attest); KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan käräjät 25.–29.10.1675 f. 158 (Matz Orawaises i Tursoila hemman, som Bef:n Wälbetrod Gustaf Hansson Swarthafra uthaf Capellanen Wällärde H:r Henrico Wictilæo sig tilhandlat hafwer, blef nu tridie gången uplyst), 161; KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 532v (Cappellanen H:r Henrich Wictilæus), 537v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan ja Oriveden käräjät 21.–24.1.1681 s. 117 (Lendz:n Wäl:d Clas Hansson leet nu första gången uplysa en lijten gullring, Cappellanen Sahl: Wäll:de H:r Henrich Victileus hoos honom för 3½ T:r Spanm: till underpant satt haf:r), 124; KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 19.–20.11.1688 s. 854 (Efterfrågades nu af Nembden och Menige man till Upbörgzdkrif:n Petter Skiehningz på Chrono Befal:ns wählbet:d Nilss Weckmans wegnar begiäran, Om Sahl: H:r Hendrich Wictilæus för detta Capellan här i Sochn som Caverat för Chrono Befal:n Sahl: Simon Carel, hade lämbnat något effter sigh åt sijn Enkia Anna Mattzd:r Wanæa till arffs, hwarföre sadhe Nembden medh Tingzlaget det Wictilæus wahrit så fattig, att han medh möda kommit till graffwen); KA mf. ES 1967 (nn 9) Kangasalan käräjät 23.–24.9.1692 f. 261v (Såsom ett arfskifte den 21 Septembr: nestl: oppå Parternes begäran är hållit på Wichtiälä Börde hemman, efter framledne Thomas Larsson, och dhes hustru Anna Pärsdotter, emellan Bröderne, Sahl: H:r Hendrich Wichtilæus eller dhes Barn, och Lars sampt Jacob Thomassöner, medh Walborg, Maria och Beata Thomasdöttrar, och Arfwingarne nu in för Rätta tillstå sigh wara nögde medh berörde skifte); KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 26.–27.9.1702 f. 335 (Emedan Cappellanen här i Sochnen H:r Henrich Wictelius finnes jämbwähl hafwa Caverat för Crono Befall:n Sahl: Simon Careel; Altså blef nu ... derom Undersökt, och intygades bem:te H:r Henrich jempte des hustro allaredan längst för detta wara afleden, hafwandes han sig eij något efterlembnat, som Erfwingarne kunnat tillfalla, hwarwed fuller Nembden jämbwähl intygade en des dotter änn lefwa, som är ogift och skall Tiena uthj Lempälä S:n, men haar eij det ringaste att wederwåga); KA mf. ES 1978 (nn 30) Kangasalan käräjät 2.–4.11.1711 s. 934 (Matz Hinderson ifrån Suorama, på des Moders Maria Thomasdott:rs wägnar, föredrog Rätten, det hans Mohr broder framledne Carl Thomason, utj sitt Wisthuus på Wichtiälä hemman förwarat några penningar, dem Lars Henderson, som efter sin hustrus Fahrfader Lars Thomason, hwilken war sambroder med Carl, besitter Wichtiälä Börde hemman, nyligen förnimmes öfwer kommit, fordrandes fördy Matz Hinderson på sin Moders wägnar, jämpte den andra Brodren Sahl: Caplan Henrich Thomason Wichtelæii dotter Chirstin Wichtelænia, sampt Systren Beata Thomasdotters Mågh Johan Johanson i Tihala, deras Föräldrars der af tillfallande dehl. Lars Hinderson swarade här till, att utj bem:te Wisthuus wägg, wid det huset blef i kull kastat, funnitz 12 D:r 4 ö: S:r m:t, till biudandes sin Eed der öf:r, att der eij mera warit ... det jämwäl befinnes, att till desse penningar äro rätta Arftagare den afledna 2:ne Bröders, Nämbl: Caplan H:r Henrichs och Lars Thomasons Barn, sampt Systren Maria Thomasdotter, jämpte Beatas och Walborg Thomasdöttars Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 42 (IX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 78(?); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #49. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 270, 270; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #901.

Päivitetty 20.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Wichtilaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=661>. Luettu 18.5.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Vichtilæus, Henr. Thomæ. p. 33 || Sat. 49. – Sockneadjunkt och 1670 kpl i Kangasala. Död 1680.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 42.

Tallenna tiedot muistiin