Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

16.6.1741 Karl Philippaeus 6786. * Rantasalmella 28.6.1707. Vht: Rantasalmen lukkari Tomas Philippaeus († 1737) ja Maria Forsman. Porvoon lukion oppilas 10.5.1735. Ylioppilas Turussa 16.6.1741 Philippæus Car. Vib _ 389. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1741] d. 16. Junii. Carolus Philippaeus.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #624; Ritva Jurvasen tiedonanto 21.9.2011 (Korjaus yo Karl Philippaeuksen myöhempiin vaiheisiin, hän ei ole sama henkilö kuin Sortavalassa 28.7.1782 Maria Stråhlmanin kanssa vihitty kauppias Karl Philippaeus, jonka syntymäaika on Digitaaliarkisto Sortavalan rippikirja 1791–1809 s. 52 mukaan 28(?).6.1735. SSHY Rantasalmen kastettujen luettelon mukaan kauppias Karl Philippaeus syntyi 21.6.1735, hänen isänsä lukkari Henrik Philippaeus oli ylioppilaan veli); KA mf. ES 1817 (ii 11) Luumäen ja Mäntyharjun käräjät 14.–15.10.1695 s. 206 (Det haar fuller Sahl: Cappellan H:r Henrich Philippæi [Pälkjärven kappalainen Henricus Philippaeus, † 1685] Enckia Elisabeth Thomassdotter för denne gången i anledning af Venerandi Consistorij Wijburgensis Remissorial af d: 12 hujus igenom dess införsände skrifwelse till denne Rättz äntelige afgiörande understält den twistige Saaken ... Emellan henne i Saaken Kiärande och fordom Kyrckioheerden i Menduhariu församblingh H:r Bartholdum Mollerum och däss Erf:r (katso 2171) Swarande ang:de Ett af Sahl: Kyrckioheerden ingånget Contract af den 7 Martii 1667 med mehra som Elisabeth på sina och sina Med Erfwingars wägnar fodrat, aff det som deras Moder, för det henne då tillfallande Nåde Åhr, skulle bort åthniuta ... befinnes att denne Saaken är icke allenast hoos Venerandum Consistorium för så Långh tijdh som är allaredo 1671 först giordt anhängig uthan är och samma saak medh Een interlocutoria doom af d: 7 Martii 1672 och än sedermehra 1675 d: 19 Martii Finaliter afgiord. Tekstistä voidaan päätellä, että Elisabetin isä oli Mäntyharjun kirkkoherra 1649–66 Thomas Henrici, vertaa U254); KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen käräjät 22.–25.10.1697 f. 206 (uthi denne Sochnens Klåckares Thomæ Philipæi nährwaro); KA mf. ES 2009 (oo 14) Rantasalmen käräjät 16.–17.10.1700 s. 433 (Det har fuller Klåckaren här i Randasalmi Thomas Philipus till detta Tingh låtit Citera sin Swåger Skräddaren Johan Forsman i Wijborgh, angående 32 Rikz D:r som han af honom prætenderar, härflytande af arf och försträckningh ... Hafwandes altså Klåckaren att incaminera denne saak i Wjborg Cemnärs Rätt ... attesteres at Nembden medh närwarande Tingzlagh intygade, Klåckarens Swärmor intet mehra effter sigh lembnat, än hwadh till des Begrafningh opgådt); KA mf. ES 2009 (oo 16) Kuopion käräjät 20.–23.6.1702 s. 219 (Skreddaren Johan Anderson Forsman ifrån Wijborg ... Burs breff ... så wida Nämbden och närwarande aff Tingzlaget kunnit war, fölliande berättelse om bem:te Skräddarens herkombst och födelse giordt. Att Johan Anderson Forsman A:o 1678 är född her i Cuopio Sochn aff Christelige och Ährlige Föräldrar, Fadren warit Anders Erichson een utrijdare eller Fogde karl hoos Sal: Befallningzman Johan Ifvarson i 9 Åhrs tijdh, hafwandes i medlertijdh begifwit sig Echtenskap med en Ährlig bonde dotter ifrån Jorois Sochn Beata ben:d, hwar effter dhe i 2 Åhrs tijdh hoos besagde Befallningzman warit, och sedan sig Åhrligen uppehållit i Cuopio Sochne Stuga, hafwandes desse hans Föräldrar straxt effter den Naturliga födelsen låtit des Son komma till doop och Christendomb aff då warande Kyrkioherden H:r Christer Lackman); KA mf. ES 2010 (oo 24) Rantasalmen käräjät 21.–22.2.1711 s. 40; KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 11.–13.3.1672 s. 30 (Stadz Fiscalen ifrå Wijborgh Johan Wohle, såssom een Fullmächtigh på Kyrkioherdens Enkias Wägna i Menduhariu Sochn, tillijka medh bem:te Enkias dotter hustro Elisabet Thomas dotter ... som är een Ehrligh Prästemans hustru); KA mf. ES 1794 (gg 1) Pälkjärven käräjät 14.–16.9.1672 f. 242 (förrige Cappelan herr Jacob Thomæ [Viipurin hospitaalinsaarnaaja Jacobus Thomæ Agermannus]), 246 (Framsteegh Cappelanen Herr Hindrick Philippæus och föredrogh Rätten huruledes han uthaf det högwördige Consistorio och Herr Biskopen här i Sochnen till een Cappelan förordnat är, Och såssom här i Sochnen ingen Cappelans Lägenheet för detta warit hafwer, hwaroppå han nu boo och sitt tillhåldh hafwa kundhe); KA mf. ES 1798 (gg 8) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 20.–23.3.1689 f. 113v (Klåckaren Johan Philippæus). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 5 (XCIII), 10 (XCIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 320; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 217; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #193; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 89.

Päivitetty 5.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Philippaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6786>. Luettu 19.9.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Philippæus, Car. Vib. p. 389 || [Vib. 624]: 16.6.1741. Gymnasist i Borgå 1735. Nämd i prot. 7.4.1746 att fattig och antagit kondition i Borgå; der ännu 1750.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 5.

Philippæus, Car. – Vib. 624, se p. 389.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 10.

Tallenna tiedot muistiin