Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1742 Abraham Harckman Abrahamus Jacobi 6825. Syntynyt Lena-nimisellä paikkakunnalla (Uplannissa?), isä on ilmeisesti asunut sittemmin Käkisalmella. Helsingin triviaalikoulun oppilas 8.10.1727 Abraham Jacobi Harchman, natus in Lena. Tuomittu hovioikeudessa sakkoihin osallisuudesta erään koululaisen kuolemaan johtaneeseen tapaturmaan 1737. Porvoon lukion oppilas 10.5.1738 – 12.11.1741. Ylioppilas Turussa kl. 1742 Harckman Abr. Nyl _ 391. † Helsingissä 6.3.1757.

/ Abrahamin veljiä oli varmaankin Helsingin lukkari Jakob Harckman, joka oli "en fattig krigsmans son" ja † lapsettomana 1736. — Eräs Ericus Erici Harkman (Harckman, † 1679) oli Novaburan kirkkoherra Inkerissä. — Harcman-sukua esiintyy myös Helsingin pitäjässä. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (8.3.1742, Nyländska landskapet); KA mf. ES 1795 (gg 2) Raudun käräjät 20.–22.1.1683 f. 15 (Erich Ersson Harckman i Nova Bura); KA mf. ES 1796 (gg 2) Raudun käräjät 23.–24.10.1682 f. 460v; KA mf. ES 1877 (kkk 2) Inkeren, Venjoen ja Liissilän käräjät 19.–21.3.1685 f. 42v (Dn: Barthollum Baltherum), Irtolehti tuomiokirjan lopussa 1685 f. 260v (Caplans Enckian i Nofwabuhra Anna Harkman klagade öfwer Muhrmest:n Mattz i Gubanitz, angående een Skuldfordring af 17 D:r, som Hennes Sahl: Man H: Bertell Ericius honom påfördt); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 1.–6.9.1690 s. 216 (Drängen Harckman, som för någon Tijdh sedan på Nöteborgz Befästningh blefwet efter Commendantens befallning i Stockhuset medh Bullt på Foten inhächtat); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Tuutarin käräjät 29.8.–2.9.1693 s. 248 (Corporal: Anders Harkman); KA mf. ES 1808 (hh 2) Kaprion läänin alaosan käräjät 17.–21.3.1685 s. 90v (katso 2253); KA mf. ES 1808 (hh 4) Kaprion läänin yläosan käräjät 16.–22.2.1687 f. 16 (Johan Brådd som förledne Åhr 1686 kommit ifrån Finland, och sedermehra hoos sin Swåger Erich Harkman utj Novabura sig oppehållit, beklagade sig wara utj dito åhrs Mantals Längd dubbelt införd); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.7.1688 f. 174 (Hustro Annika Harkman Sal: Caplan H:r Bertils Änckia); KA mf. ES 1811 (hh 14) Kupanitsan käräjät 3.–6.2.1697 s. 183 (huru såsom Kyrckioherdens Sahl: Erich Harckmans Enckia, nu mehra Sahl: Kirstin Pers dotter uthj Kempas by een half obs Landh under Lijfztijdz benådning niutit, och som hon skall för någre åhr sedan blif:t dödh ... blef allmogen här om tillspordt, som Jempte Nembdeman af Koskowa by Olof Keppoin intygade att hon A:o 1694 åtta dagar för Johanni dödh blif:t, som och dottren Anna Harckman berättade), Kupanitsan käräjät 18.–21.6.1697 s. 601 (Bonden Jöran Urro ifrån Nevenna by, som till detta Tinget låtit Stämma Cappellans Enckian I Kämpas by Anna Harckman, sampt hennes Broder Borgaren och Höckaren I Narfven Erich Harckman). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 354; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 8 (XCIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #484; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 23, 259, 260, 261, 262; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #250. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 351.

Päivitetty 21.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Harckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=6825>. Luettu 19.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Harckman, Abr. Nyl. p. 391 || Student 8.5.1742. Gymnasist i Borgå 1738. Blef svagsint (1748).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 8.

Tallenna tiedot muistiin