Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1648/49 Erik Klöfver Ericus Erici 687. Vht: Pyhäjärvellä Vl. asunut amtmanni Erik Nilsson Klöfver ja Elisabet Höijer. Ylioppilas Turussa 1648/49 Klöfver Eric. Erici _ 34. Ylioppilas Tartossa 30.9.1652. — Luutnantti (1667). Vt. kruununvouti (1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 105a; KA mf. ES 1794 (gg II) Räisälän käräjät 18.7.1639 f. 11 (Uthi Närwaro Edlle och Wälb: Magnus Niroth Lantzhöffdingen öffuer Kexholm och dess Lähn, och förualtaren öffuer Räisälä Sockens båar, Erich Nielssån Klöffuer), Räisälän käräjät 21.2.1642 f. 157 (på Cronones wägnar närwarande Cronones befaldningzman Ehreligh och Wälförståndigh Hindrick Pijper på S: her Commissarij arfwingars wägnar närwarande dheras Amptman Edle och Welb: Erick Nilsson Klöff:r); KA mf. ES 1794 (gg 1) Räisälän käräjät 13.–14.3.1673 f. 134 (Framsteg Mons:r Erich Klöfwer och så nu som wed förledne höst Ting föredrog Rätten, huruledes Borgaren Jeremias Michelson i Kexholm, Ungefehr för 3 åhr sedhan uthaf Landzhöfdingens Wälb: her Patrik Ogilwies Fiskiare ... till halfannor tunna Sijk wed Perno Ström köpt hafwer), 135v, Räisälän käräjät 5.–7.10.1672 f. 260v (närwarande Cronones Befallningzmans Substitut S:r Erich Klöfwer), 263 (Inladhe S:r Erich Klöfwer Arendatorens Simon Örtkens klagoskrift emot Bårgaren Jeremias Mickelson i Kexholm); KA mf. ES 1795 (gg 1) Räisälän käräjät 15.–16.3.1669 f. 517v (Leutnampten Erich Klöfwer), Räisälän käräjät 9.–10.7.1668 f. 628 (Corporalen Jacob Clöfwer), Pyhäjärven käräjät 5.–6.10.1668 f. 660v (Fendrichen Manhafftig Hindrich Klöfwer), 663v (Corporalen Jacob Clöfwer), Räisälän käräjät 25.–26.2.1667 f. 733 (Effter Leutenamptens Erich Klöfwers obligation af den 28 Januarij 1663, affsadhes han att betahla dee 2 T:r Rågh, som han uthaff Ryttmestaren Wälb: Claes Johan Taube tilläns tagit haffuer medh 5 Cap:rs wäxt om åhret, hwillket sigh belöper på åhrs tijdh 30 Capp:r, det Clöfwer tillsadhe sigh wela straxt betahla), Pyhäjärven käräjät 28.2.–1.3.1667 f. 769v (Framkom för detta Bookhållaren wäll:t Erich Michellsson (katso 4877) och giorde Inspråk och Clander uppå sin och sin Swer Moders wegnar uppå den arffschifft, som Sahl: Erich Niellss: Clöfwers barn, Erich, Hindrich, och Jacob Clöfwer Sampt Mågen Larss Sylvius hafwa sin emellan hållit, Alldenstundh dhe inttet, som sigh bordhe effter lagh, gällden uth af Oschiffto aflagdt hafwa, Ty heller han bem:te Båckhållaren, Oansedt han och een Mågh ähr det ringaste uthaff samma arff bekommit hafuer, som han sigh nu dher Öfwer beswärar), Räisälän käräjät 26.–27.2.1666 f. 912v (Föredrogh Fendrichen Manhafftig Henrich Clöfwer som skulle hans Landbonde Thomas Mårthensson Nåckelainen förrymbdt ifrån hans Frelse godz i Särgisaloby nu för 4 wekur sedhan, och begifwit sigh på Probstens Wyrdige och Höglärde her M:r Henrici Bössmans U12 hemman i Unnucåskj och Päskylänmäkj), Pyhäjärven käräjät 2.–3.3.1666 f. 920v (Jacob Clöfwer i Särsälä fälttes till sine 3 m:r för Stembningz försittiande, emodt Capplanen her Jacob Järpænio, hwilcken hadhe bordt swara till dett han hafwer Sothat och Smodrat bem:te Capplans Ansichte medh Skorstens Sooth, och dett skeedt hoos för detta Bokhållaren W:t Erich Michilsson i Ruskaniemj på Barns Öll, förandes således löije och gäckerij uthöfwer honom), Räisälän käräjät 18.–19.9.1666 f. 967 (Framkom för Rätta Leutenampten Manhaftigh Erich Clöfwer och föregaf, huruledes een bonde Anders Hendersson Tomptj, Jempte sin dotter, om sin 13 åhr, hafwa honom högeliga till ähra och lijf, hooss Wälborne her Landzhöfdingen, nästförledne Martij månadh, angifwit, som skulle Leut: opå denne hans dotter Wåldtäckt föröfwat, Framteandes een Ransakning, Uthaf Ehrlige fremmande godhe män /: som ähre, Ränttmestaren w:t Zacharias Jonsson, Leut: Johan Claesson, Fendrichen Arendt Reijer, Rådhmannen i Kexholm Michiel Duster, Bårgaren Erich Simonsson ib:m, och Carl Jörensson :/ der uthöfwer den 20 Martij näst förleden, effter Wälborne her Landzhöfdingens befalning, hållen och Underskrefwen; Begerandes han effter der opräppade skiähl, för detta tillmähle lagligen frij ehrkännas måtte ... Altså afsadhes bem:te Leutenampt Clöfwer här uthinnan alldeeles frij ledig och löss, och han Anders Tomptj medh sin dotter fälttes till sine 40 m:r effter dett 20 Capitel i Tingmåhlum), Pyhäjärven käräjät 24.–25.9.1666 f. 975, Pyhäjärven käräjät 31.3.–2.4.1663 f. 1115v (Borgarens i Wijborgh S:r Detloff Hunnij Fulmechtigh Manhaftigh Hindrich Klöfwer); KA mf. ES 1795 (gg 2) Pyhäjärven käräjät 16.–18.10.1683 f. 212v (... som skulle han Leut:s Mons:r Lars Sylvij Byxor hafwa Stulit); KA mf. ES 1796 (gg 2) Räisälän käräjät 28.–29.3.1681 f. 583 (att Lieutenanten Jacob Clöfwer på alle 4 Böndagar i nestframfarit åhr, sig uthur kyrckian hållit hafw:r), Räisälän vuoden 1681 syyskäräjät 2.–3.1.1682 f. 666v (Lieutenanten Edel och Manhafftig Jacob Clöfver ... både i Pommeren och Lijflandh haar icke allenast hört Gudz H: ord gerna, genom ett flijtigt infinnande så offta Gudztiensten är blefwen förrättad ...), Räisälän käräjät 30.–31.8.1680 f. 784v (Kyrckieheerden wällärde H:r Erich Mollenius angaf Lieutenanten Manhafftig Jacob Clöfwer från Sersele, för det han absenterat och hållit sigh uthur Kyrckian och Gudz huus på alle 4 Böndagar i innewarande Åhr, sedan han kommit hem från Preussen, begärandes han derföre må med wederbörlig correction blifwa ihogkommen); KA mf. ES 1797 (gg 5) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 23.–31.3.1686 f. 96v (Angaf Leut:n Manhafftigh Lars Sylvius så nu som å förledne höst Tinget, Huru som een Tysk Ryttare Hans Wulf haar på een Söndagh Nembl:n Dominica Oculj å förledne Åhr om Mårgonen klåckan 8 Ungefähr kommit till hans Swär Moors Frw Elizabetha Höijes gårdh i Särsala, och sielf Olagligen pantat och afhändt een Sölfskedh på Frwns fönster); KA mf. ES 1799 (gg 12) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 9.–14.10.1693 f. 136 (Så inlade och Åke Olson för detta Inspectorens Sal: Niels Klöfwers Enckias hustru Elisabeth Höijers skrifwelse dat: Taipalsari d: 20 Julij sidstledne, berättandes på sin siäls saligheet at den tijden hennes Sal: Man lefde, hade wähl een full Syn 1637 warit emellan dee Kexholmske och Pustis boerne af Sal: H: Törnesköldz Godz); KA mf. ES 1800 (gg 16) Pälkjärven käräjät 27.–29.1.1697 f. 15 (Lensmannen Wällförståndig Carl Klöfwer), Ilomantsin ja Suojärven käräjät 1.–5.2.1697 f. 19v, Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 10.–13.3.1697 f. 98v (Handelsman S:r Jacob Kölling inlade sin sahl: Swär faders framledne Lieutnanten Lars Silwij till sin dotter nu warande hans hustro Elisabetha Sylvia (katso U383) skrefne breef af den 10 Martij 1693 hwaruthinnan een deel af hans egendomb Specificeres som hans barn effter hans dödelige frånfälle skulle komma till deelning, Och anhölt att öfwer den qwarlåtenskap som är blifwit hoos hans Stiuf Swärmoder dygdesamma h:o Helena Jacobs d:r måtte blifwa hans hustro och hennes samsyskon tilldelt hwadh effter Lagh dem proportionaliter tillkommer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #917.

Päivitetty 14.9.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Klöfver. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=687>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Klöfver, Eric. Erici. p. 34.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40.

Tallenna tiedot muistiin