Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1649) Gustaf Rothenius Gustavus Gabrielis, Ostrobotniensis 692. Vht: Kokkolan pormestari, lainlukija Gabriel Ljungosson († 1652) ja hänen 1. puolisonsa Elsa Knutsdotter Witting. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 5.3.1649. Turun hovioikeuden auskultantti. — Hattulan tuomiokunnan lainlukija 1652, Kaarleporin kreivikunnan ja Vöyriporin vapaaherrakunnan lainlukija 1655–74. Samalla nimismies sekä Kokkolan postimestari 1651–77, porvari siellä 1665, raatimies 1670–71, ajoittain vt. pormestarina. Tornion maakuntakokouksen osanottaja 1657. ‡ Kokkolassa 18.11.1677.

Pso: 1:o Barbro Månsdotter Gammal († 1667); 2:o Katarina Brynielsdotter tämän 1. avioliitossa († 1691).

Veli(?): rykmentinpastori Isak Rothenius 693 (yo ehkä 1640-luvulla).

Poika: luutnantti Gabriel Rothenius, myöh. Sundroth U391 († 1704).

Sisarenpoika: ylioppilas Gustaf Corte 3049 (yo 1683, † ~1684).

Lanko: Kemin kappalainen Knut Gammal 54 (yo 1640, † ~1664).

Vävy: Närpiön kappalainen Johan Brennerus 2113 (yo 1671, † 1697).

Vävy: Raahen ja Saloisten kirkkoherra Mårten Peitzius 2382 (yo 1675, † 1727).

Vävy: Kokkolan kappalainen Daniel Grandell 2510 (yo 1677, † 1693).

Vävy: Närpiön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 2796 (yo 1679, † 1719).

Viittauksia: KA mf. ES 2026 (qq 1) Kokkolan käräjät 23.–27.8.1678 f. 115v, 116v, 119 (Laglesarens Sahl: Giöstaff Gabrielssons Enkia dygdesamma Hustro Chatharina Brynielss dåtter beklagadhe sigh der öfwer at af Henne skall fordras någon herskapz Rest som förre Kyrkioheerdens H:r Jacob Scheperi Änka Sahl: Hustro Kirsten Jöns d:r skall skyldigh wara); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kokkolan käräjät 2.–3.3.1680 s. 88; KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 17.–18.1.1698 s. 141–155 (Fordom Sacellani, Ehrewyrdige H:r Johan Brenners Enckia, dygdesamme hustru Elisabeth Rothenia, lätt genom sin laga Fullmechtige, sin Stiuffader Befallningzmannen Oluff Sundell, i Retten upwijsa ett Förlijkningz Instrument, de dato d: 7 Decembris förledet åhr); KA mf. ES 2029 (rr 7) Pyhäjoen käräjät 27.7.1650 f. 75v (Borghmestarens i G: Carleby W:tt Gabriel Liungzsons sampt Öfuer Inspectorens W:tt Hans Stålboms fullmechtigh Wälförståndigh Giöstaff Rothovius och Nils Pedhersson ifrån G: Carleby hafua här uppå håldne Häredz Sommar Tingh uthi Pyhäjoki, Calajoki och Lochto Sochnar angifuit huru såsom deras principaler uthi widh löftigheet råkadhe ähre, aff det dee för fordom Befalningzman Peer Lambertsson, såm nu dödh ähr Caverat och bårgat haffua), 76 (Göstaff Gabrielsson på Peer Lambertzsons wägnar till H:r Joseph (katso 1145) för 100 D:r och 9 T:r tiära), 76 (Göstaff Gabrielsson på sin fadhers wägnar); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 22.2.1656 f. 374 (Oplästes Laghläsarens Giöstaff Gabrielsons fullmacht af Hans Grefl: Nåde Greff Clausij Tott honom meddeelt Datum Stockholm den 23 Junij 1655); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kokkolan käräjät 29.7.1664 f. 456v (Laghläsaren Giöstaff Gabrielsson beswärade sig öf:r Broo fougden Hendrich Sigfredsson), Kokkolan käräjät 28.1.1665 f. 679v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 29.–30.7.1670 f. 471v, 472 (Lagless: wel:t Gustaf Gabrielsson lett nu igenom sin uthskickade [Munsterskrif:n] Gabriel Josepss: protestera emoth det kiöp befahl:n Christian Willingzhuussen om Nerfuila Hemman á 1/3 Mant: skatt giort haf:r ... huar effter een Stundh förekom Göstaf Gabrielsson sielf och Således förklarade Saaken Nembl: dett Peer Matzon Nerfwils Farfadher Peer Michelssonn skall besutit och ägt samma hemman, men som han är kommen i Stoor rest haf:r då warande befahl:n Anderss Månsson det upkiöpt, och sedhermera, som ingen war af Erfwingerna Solvendo det att inbörda, försåldes samma hemman till H:r Hans Nurcerum [Kokkolan kappalainen, vuodesta 1639 Kälviän kirkkoherra Johannes Simonis Nurcherus, † 1641], huilkens Enckia Göstaf Gabrielssons fadher för medelst Gifftermåhll bekom, att således hemmaneth honom och tillföll, på huilken han Sedhermehra Lagmans Confirmation skall ehrhollit ... dy förmente han sigh wara nermare effter Lagh, Nerfuila hemman att inlössa än Willingzh:); KA mf. ES 2032 (rr 13) Kälviän käräjät 30.–31.1.1672 f. 59 (dy blifwer detta Ehrendet remitterat till Lagläsaren och Lensman Göstaf Gabrielson, at han desse bröder emellan Jänkar och Liqviderar); KA mf. ES 2035 (rr 18) Kokkolan käräjät 22.–23.8.1681 s. 961 (Lendzmans Enckia dygdesamme hustro Carin Brynnels dotter gaf retten igenom sin fullmechtige Anders Jönson tillkenna, huadh beswär hon i desse durcktåger, så uthi ett som annat bekåstat hafwer); KA mf. ES 2035 (rr 21) Kokkolan ja Kälviän käräjät 10.–12.1.1684 s. 25; KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 10.–11.1.1690 s. 33 (K: Cammar Coll: Fullmacht af 20 9:bris 1689 för nu tillträdande Befal:n Welb:de Lars Bruun i för detta Befal:n Olof Sundels ställe den sin Tiänst skrifftel:n Opsagdt öfwer Medle Fougderijet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 401–403, 403; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 240; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 91 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 790; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 415; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8739; O. Rundt, Kyrkoherden Bryniel Kiellins efterkommande. Genos 58 (1987) s. 214 (2:o Catharina Brynielsdotter on tässä selvityksessä oletettu Sundin kirkkoherran tyttäreksi); K. Stockmann, Släkten Kiellin. Genos 64 (1993) s. 35.

Päivitetty 5.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Rothenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=692>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rothenius, Gust. Gabrielis. – Nämd i discipl. mål 5.3.1649. Borgmästare i G. Karleby och gr. Klas Totts lagläsare.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41.

Tallenna tiedot muistiin