Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1649/50 Mikael Rennerus Michael Jacobi, Borealis 730. Vht: raumalainen laivanrakentaja, raatimies ja kirkonisäntä Jakob Tomasson Snickari († 1672) ja Malin Staffansdotter Renner. Ylioppilas Turussa 1649/50. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1649/50] Michaël Jacobi Rennerus. | Sacellanus in Raumo postea Pastor ibidem obiit. Respondentti 15.11.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 12.1653, pr. Eskil Petraeus U1. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.1.1657. — Rauman kappalainen 1657, kirkkoherra 1671. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1672. † Raumalla 1677.

Pso: 1:o 1659 Anna Jakobsdotter Voijola († 1660); 2:o 1661 Maria Andersdotter Neocleander († 1670); 3:o 1672 Elisabet Claesdotter Alanus tämän 2. avioliitossa († 1703).

Pson edell. aviomies: Rauman kirkkoherra Mårten Wellerus 947 (yo 1652/53, † 1671).

Poika: rykmentinpastori Mikael Rennerus 2695 (yo 1679, † 1692).

Poika: Rauman kirkkoherra Claes Rennerus, myöh. Renner 4099 (yo 1695, † 1739).

Tyttärenpoika: Joel Nyholm 5300 (yo 1719/20).

Lanko: Abraham Neocleander 1425 (yo 1660/61, † 1670).

Lanko(?): Korppoon kappalainen Anders Alanus 1965 (yo 1668, † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #47; KA valtakunnanregistratuura 17.7.1684 f. 432 (Til Stats Contoiret för präst Enkan från Raumo Elisabet Klasdotter ... hon icke allenast har mist 2:ne sine Män bägge Kyrkoherdar i Raumo, utan ock al sin fattige egendom igenom den för 2 år sedan b:te stad öfwergångne wådelden, så at hon til sit ock sine månge faderlöse barns uppehälle intet har at tilgå); KA mf. ES 1924 (mm 11) Lapin käräjät 18.–20.12.1675 f. 45, 47, Lapin käräjät 19.–20.7.1677 f. 22, 25v (Cronones Befal:ns Wälbet: Elias Johansons skrifwellse till Kyrckioherden Sahl: H: Michael Rennerum af d: 14 Martij 1677), 30, Lapin käräjät 14.–15.9.1677 f. 32 (Kyrckioheerden Sahl: H: Michael Rennerus förmedelst sin skriftelige Attest af d: 10 Febr: 1677 intygat); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 22.2.1679 (Sal: Kyrckieherdens i Raumo H:r Michaelis Renneri Gieldhbook); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 7.2.1653 (Angående det Slagzmåll, Emillan Lars Andersson Guld Smedh och D:num Michaëlem Jacobj, medh sin Broder Per Jacobzsson ...), Rauman RO 8.12.1656 (Angaf Studiosus Michaël Jacobj adt Johan Cauckoj hadhe slaget honom uthj Päjweses Krogen), Rauman RO 4.7.1659 (Framsteegh D: Michaël Jacobj Caplaan här i Stadhen och Rätten tillkänna gaf, att han sinnader är till sigh lösa Rännerj Gårdh, där inne hans Modher Malin Staffans dåtter sin fierde part innehafwer; och anhöltte be:dt D: Michael om Wärdäringz Män, på dett han Erfwingom, hwilcka deeres arfzrättigheet där inne hafua weeth förnöija; blef hwstrw Margreta Staffans dåtter Sahl:g Jöns Ollsons Enkia, hwilcken där i Gården till Dato inneboodt hafwer, framhafdh och förhördh ...), Rauman RO 27.8.1659; KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 12.3.1660 (D: Michaël Jacobj Stadz Caplan påminthe Rätthen om den Åker som hans Antecessoris Sal: D:nj Olaj Enkia för dettha till ährkiänt halfparthen, och den andre halfparten honom att behålla), Rauman RO 11.8.1660; KA mf. ES 1395 (r 3a) Rauman RO 9.1.1675 (Framkommo Thomass Jöranssons Bårmans Cautionister Nembl: Kyrkioheerden wyrdige och Wällärdhe H:r Michael Jacobj Rennerus, Bertell Classon och Simon Clemetsson begärandess den arrest blifua wedh macht, som d: 9 Decemb: 1674 bewilliat), Rauman RO 13.2.1675, Rauman RO 20.2.1675, Rauman RO 28.8.1675; KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 3.7.1678 (Rännars gårdh); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 16.3.1681 (Första gången opbiudes Rennerij Gårdh som heredz Skrifwaren Jåseph Skogman och Fischalen Wäll:tt Elias Johansson 1376 till sigh handlat hafwa), Rauman RO 1.4.1682, Rauman RO 4.7.1682 (M:r Johan Skräddare förekom beswärandes sigh öf:r Sahl: Pastoris Enkias hust: Elisabeta Alanas hundh, som myket illa hafwer rifwit hans Lärepoike), Rauman RO 3.1.1683 (Fordom Kyrckieheerdens Sahl: H:r Michels Enckia Elisabeta Alana ähr bewilliat Kyrckiowärenss Henrich Pungmans Tompt sampt Päiwäis Margetas som liggia geent emoot Jacob Pattulas gårdh till wederlagh för den Tompt hon måste afstå medh weedh Åhn geent emoot Kyrckian), Rauman RO 28.4.1684; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 14.9.1692, Rauman RO 9.5.1695 (Befallningzman Wälbet:d Johan Nyholm (katso 5300) opå sina och sina interessenters wegnar aff Kyrkioheerdens Sahl: H:r Michael Renneri Sterbhuus, opwijste den Högl: Kongl: Hoff Rättz Resolution aff den 23 Febr: 1695, dher uthi Stadhen Raumo medh Interesserade bönderne, dömes att bethala till dhem ophandladhe Prästegårdz wärdet medh dher aff flytande Expenser, bestijgandes till 470 D:r Kopp:r m:t); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 2.5.1698 (Påstmestaren här i Stadhen Ehreborne och Wäl:t Henrich Sonck kom för Rätta gifwandes tilkänna, huru som hans hustrus Sahl: Christina Renners Morbroder, fordom Kongl: Ränttemestaren i Tysklandh Johan Palmhielm, för någon tijdh sedan uthan Bryst Arfwingar, genom döden afgången är ... Henrich Soncks Sahl: hustros Christina Renners Sahl: Modher, h:o Anna Vojalana war H:r Johan Palmhielms köttzlige Syster, hwilka bägge här i Staden aff ährlige Föräldrar och ächta säng födde warit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 34, 42; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 241, 248–249, 262. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 192, 193; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) liite 4 (Rennerus-suku), s. 265; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2826R, 2890R, 3950G, 3998D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2893R, 2995R.

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Rennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=730>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rennerus, Michael Jacobi. Bor. 47 || Raumo-Fen. Respondens 15.11.1651 o. 12.1653 u. Petræus. Kpl 1657 och kh 1671 i Raumo. Död 1676.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46.

Rennerus, Mich... Fadren gårdsegare i Raumo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10.

Tallenna tiedot muistiin