Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1650) Erik Istmenius Ericus Nicolai, Lojoensis 749. Vht: Lohjan Hiiden ratsutilallinen Nils Henriksson († 1687) ja Gertrud Eriksdotter. Respondentti Turussa 11.5.1650, pr. Eskil Petraeus U1. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Henr. Hornin, sittemmin Joh. Gallen rykm.) saarnaaja 1654, rykmentinpastori 1658. Maskun kirkkoherra 1667. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1675. † keväällä 1689, ‡ Maskussa 22.9.1689.

Pso: (jo 1667) Anna Kristersdotter Agricola (jäi leskeksi).

Poika: ylioppilas Krister Istmenius 2694 (yo 1679, † 1686).

Veljentyttären poika: Naantalin kappalainen Henrik Lemberg 6212 (yo 1735, † 1764).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Vävy: sotatuomari Jakob Munselius 2029 (yo 1669, † 1701).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 20.2.1678 f. 52 (Confirmation på hemmanet [i Raseborgz lähn Loijo sochn och] Hyttes by för Pastore Ericho Istmænio at wara frij för utskrifning och rothering, så lenge han, hans hustru barn och arfwingar derföre Rusttienst hålla), 21.4.1689 f. 518 (Kyrkioherde Fullmacht för Mag. Isac Pijhlman 2136, jempte sitt Rectorat uppå Maschå Sochn och Försambling ... såssom Maschå Försambling wid Åboo Stadh är förmedelst framledne Kyrkioherdens Erici Istmenij dödelige frånfälle, worden uthan Siählesörjare); KA mf. ES 1881 (ll 2) Karjaan ja Inkoon käräjät 13.3.1638 f. 123 (Framkom Jesper Nihlson i Saranpä och käredhe till Grelz Matzson i Bergh, om Siu stenger Skatte Jordh, huilke be:t Grelz i förbe:te By besitter Käranden beretter att hans Suerfader fordom Befalningzman uthi Rassborgz Greffueskap S: Nihlz Clemetson till Hijthis, hafuer Anno 1605 skäncht sin dotter Beata Nihlzdotter, när han hölt henne hedersdagh förbe:te 7 stenger iordh ... Suaranden Grelz Mathson inlegger heremot ett S: Niels Clemetsons Morgongåfuos breff Daterat 1609. den 12 Martij deruthinnan han förmähler sigh haffua skäncht och till Morgongåffuo gifuit på Rettan Hinnerdagh sin Kiere Hustro Suneva Jönssdotter förbe:te 7 stenger iordh); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 28v (Nielss Hinderssons i Hidis Son, Kyrkioherden H:r Erich Istmenius); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 27.–28.6.1679 f. 14v (Kyrkioherden i Mascho H:r Erich Jsthmenius, klagade huru att sombliga huus konor i Rusko Cappelgeldh, willia förwägra honom hans rättigheet, i synnerheet Maisa Andersdotter i Kyrkiobyyn, som icke haar hans paschalia erlagt); KA mf. ES 1846 (kk 9) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 15.–18.6.1689 f. 41v (Framkom fordom Pastoris i Masko Sahl: Erici Isthmenii efterlåtne Enckia dygdesamma hustro Anna Agricola och beklagade den swåra lägenheet som hon efter sin Sahl: Man uti råkat); KA mf. ES 1885 (ll 9) Siuntion ja Lohjan käräjät 14.–16.3.1689 f. 71 (Framkom Militiæ Auditeuren welbetrodde Jacob Munselius inläggiandes sin fullmacht å samptl:e Nils Hinderssons arfwingars wegnar af den 13 hujus Masko Prästegård Daterat ... hans Swärfahrs Kyrkioherdens i Masko Wördig och wällärde H:r Erichz Istmenij arfwe jordh sahl: Nils Hinderssons i Hijtis Ryttare hemman), 74, Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–23.2.1691 f. 36 (Hindrich Hindrichsson i Wanila ... hans swärfader sahl: Nils Hindrichsson i Hitis); KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 19.–21.3.1683 f. 390. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45 (X); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 80, 209; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 6 (1654/55, d. Ericus Istmenius ostanut suomenkielisen Raamatun); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #34. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 146; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 114; Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2792R, 3764D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 185; J. Pousar, Isthmenius – Istman. Genos 65 (1994) s. 83; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2961R, 3793D.

Päivitetty 14.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Istmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=749>. Luettu 30.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Istmænius, Eric. Nicolai Nyl. Lojo. – Respondens 1650 u. Petræus. Krigsprest. Kh i Masku 1667–89.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 45.

Tallenna tiedot muistiin