Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1750 Gabriel Welonius 7559. * Loimaalla 22.2.1729. Vht: Loimaan pitäjänkirjuri Johan Welonius († 1760) ja Valborg Sigfridsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 12.6.1746 (in cl. syntact., Loimjokiens.) – 14.6.1750 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1750 Welonius Gabr. Satac _ 429. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1750 [1750 d. 20 Junii] Gabriel Welonius. Loimijokiensis. | promotus Philosophiæ Magister die 2. Augusti 1757 | editis dissertationibus, parte priori et posteriori de Igne magnalium Diwinorum præcone et præstito examine Rigido die 7. Decembr. 1756. Deinceps proprio sub præsidio edidit Dissertationis partem priorem de generatione animalium existentiam Dei adstruentem 4:o 1759. Docens moralium 1760. | Ordinatus 1764 seu adjungendus ministerio Aboënsi Fennico. | 1766 Concionator ad fabricam laneam Aboæ; 1769 Choralis Ecclesiæ Fennicæ Aboënsis | Vice Pastor. 1777. | Pastor in Kyrckslätt A:o 1779. | Obiit 1793. | curator Nationis. Respondentti 20.11.1756 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. FK 7.12.1756. Respondentti 14.5.1757 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 2.8.1757. Preeses 25.6.1759 pro venia docendi. Todistus ordinaation hakemista varten pöytäkirjassa 27.9.1764. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.11.1764. — Satakuntalaisen osakunnan kuraattori 1761–77. — Turun akatemian siveysopin dosentti 1760. Apulaispappi Turun suom. seurakunnassa 1764. Turun kehruuhuoneen saarnaaja 1766. Turun suom. seurak. 1. kappalainen 1769. Varapastori 1777. Kirkkonummen kirkkoherra 1779. † Kirkkonummella 20.5.1793.

Pso: 1755 Maria Coriander († 1802).

Poika: varatuomari Henrik Johan Welonius 9075 (yo 1772).

Vävy: Kirkkonummen kappalainen, FM Emanuel Hyppén 8659 (yo 1766, † 1810).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #795; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 902 (6.1760); HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 61' (13.5.1777); HYK ms. AKA:20, Konsistorin pöytäkirjat 1762–1764 s. 352; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 8.–11.12.1683 f. 487 (Cronones Befahlningzmans wällbet:d Johan Sundströms Opbördz Skrifware Clemet Welonius), Ulvilan käräjät 20.–23.6.1684 f. 606 (opbördzskrifware Clemeth Johansson), Loimaan käräjät 15.–17.9.1686 f. 851v (Denne Sochns Lensman Wählförståndig Henrich Bertillsson (katso 3865) föregaf hans Swåger Clemet Velonius, sedan han förledne höstas med Lensmans hustru Syster Ingeborg Erichzdotter wigd blifwit, här på Gården sitt tillhåld haft, icke kunnandes längre med honom förehnas, och fördenskuld påstodh, dett Clemet sig om annat booställe skulle försee); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Föglön ja Kökarin käräjät 26.–27.8.1707 s. 465 (men om hunden har han wähl hört berättas att en Gåsse om 15 åhr ben:dh Johannes Velonius som nu widh Åbo Skohla wistas skall skutit hunden för 1 och ½ åhr sedan, då han hoos Cappellahnen H:r Lindqvist 3865 warit och medh honom kommit till Prestgården. Vrt. 1297); KA mf. ES 1968 (nn 11) Loimaan käräjät 28.–30.3.1694 f. 209v (företogz Saken emellan för detta Crono Befallningzman Johan Sundström, och des Opbördzskrifwares Clemet Welonij änkia Ingeborg Erichzdotter j Ninijoensu, angående 1343 D: S:m:tz balance ... Velonij Swährmohr hustru Anna Erichzdotter); KA mf. ES 1970 (nn 15) Loimaan käräjät 25.6.1698 f. 26 (Såssom Fordom Opbördzskrifwaren Clemeth Welonius med sin hustru Sal: Ingeborg Erichzdotter igenom döden för een tijdh sedan är afgången, och qwarlembnat allenast een Son wedh Nampn Johan som ännu omyndigh är, hwilken Lensman Henrich Bertillsson sedan sidstl:ne Julij Månadh efter Modrens dödh oppehållit; Altså i förmågo af K: Förmyndare ordning blefwe till Förmyndare tillsatte Cappellanen i Föglö Wähl:de H:r Erich Lindqwist, och Påhl Mattsson i Salmenåja En Johans Närmaste Skyldemän); KA mf. ES 1976 (nn 27) Loimaan käräjät 23.–24.3.1708 s. 246 (Johan Clemetsson Welonius ifrån Ninijoensu). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 76 (Turun koulun oppilasluettelo 31.1.1749); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 73 (CI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 395; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 42, 76, 147, 234, 236, 271–272 (disputation), 312, 314, 325, 341, 393, 394, 434, 435; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 193 (Uppehåller sig i Loimjoki S:n och finnes der uptagen.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 48. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 59, 364; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #390D, 1902R, 1903R, 2230D, 3297G, 4275P; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kirkkonummi.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Welonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7559>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Welonius, Gabr. Satac. p. 429 || Sat. 795: 20.6.1750, Loimijokiensis. Sockneskrifvareson. Född 1730. Stipendiat (på ansökan 31.1.1757) 1759–66. Respondens 20.11.1756 och pro gradu 14.5.1757 u. Kalm; sjelf præses 25.6.1759. Magister 2.8.1757. Nämd i prot. 14.7.1755 att önskar äkta pigan Maria Corjander (det skedde, hon † 1802 i sitt 82 ålders år). Docens i moralen 15.9.1760. Satakunda nationens kurator 1761–77. Betyg 27.9.1764 att pvg till adj. vid Åbo finska församl. Predikant vid yllefabriken i Åbo 1766. Koralis i Åbo 1769. Kh i Kyrkslätt 1779. Död 1793.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 73.

Tallenna tiedot muistiin