Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1650 Josef Josander Josephus Johannis, Ostrobotniensis 792. * noin 1626. Vht: Juusolan talollinen Saloisissa, nimismies Johan Jönsson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 10.1649 Josephus Joannis Jesander‹!›. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Iosander Joseph. Joh:is _ 40. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1650] Iosephus Johannis Josander. Upsaliæ depositus. | Sacellanus in Siikajoki 1653. Obiit 1699. — Saloisten pitäjänapulainen 1657. Saloisten Siikajoen kappalainen (1678). † Siikajoella 1699.

Pso: 1:o (jo 1654) Beata Josefsdotter; 2:o Elisabet Hansdotter Forbus (jäi leskeksi).

Poika: Siikajoen kappalainen Henrik Josander 4090 (yo 1695, † 1743).

Lanko: Siikajoen kirkkoherra Hans Forbus 2111 (yo 1671, † 1733).

Vävy: Hailuodon kirkkoherra Alexander Kranck 4084 (yo 1695, † 1724).

Vävy: Pyhäjoen kappalainen Matias Wilander 4176 (yo 1695, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #74; KA valtakunnanregistratuura 6.3.1690 f. 125 (Till Consistorium i Åbo ang:de Mag. Prochmans 2446 förordnande till Kyrkioherde wid Sahlo Försambling jämbwäl och om samma Församblingz fördelande ... Wij hafwe, tro Man etc. af Eder underd. Skrifwelse, dat. Åbo, den 27 Febr. sidstl. i nåder förnumit, huruledes I äre föranlåtne worde, att i underd:t föreslå Capellanen i Sahlo H:r Joseph Josandrum till Successionen af Pastoratet i be:te Försambling i den afledne Kyrkioheerdens H:r Mathiæ Salonii ställe ...); KA mf. ES 2113 (tt 1) Saloisten käräjät 25.–26.1.1654 (Capplanen uthj Sijkajoki Hederlig och Wällärde Her Lars Jacobi inlade i Rätten ett Testamentz bref dat: Sijkajoki den 12 Januarij innewarande åhr 1654, angående först honom och hans hustru Beata Jönsdotter, der uthj de hwar annan, hwilkendera den andre öfwerlefwer, låfwa och testamentera alt hwadh de tillförende förwärfft ... Sedan så Uptager be:te her Lars medh sin hustru för sine barn och arfwingar ex asse sin Systerson Wällärde Her Josephum Johannis Josandrum och hans hustru Beata Josephzdotter tillsäijandes dem effter deras dödelige afgång alt hwadh de äga ... be:te her Larses och hans hustrus Slächtingar, som nu tillstädes wore, här emoth inthz: protesterade); KA mf. ES 2113 (tt 2) Saloisten käräjät 26.–28.8.1678 s. 170 (Capellan Wyrdige och Wällärde H:r Joseph Josander j Sijkajåki kärde till Jören Nisiussons hustro ib:m, att hennes Man Åhr 1677 Om Wåren tagit ifrån hans Ängh Een Staaka höö, om 3 Lass); KA mf. ES 2034 (rr 15) Limingan käräjät 18.–20.7.1678 f. 180 (Emedan H:r Josephus Josander hwarken medh Laga skiähl eller witnen bewijsa kundhe, Pietiniemj Engh wara sitt hemman Pirilö be:dh tillhörigh); KA mf. ES 2035 (rr 21) Saloisten käräjät 24.–28.1.1684 s. 100 (Cappellan H:r Joseph Josander giorde Rätten witterligh, huru för honom wore af brendt Een Ny Rija full medh Sädh, Näst förleden höstars); KA mf. ES 2036 (rr 22) Saloisten käräjät 12.–13.8.1685 s. 174; KA mf. ES 2037 (rr 27) Saloisten käräjät 16.–18.1.1690 s. 60 (Effterfölliande hemman förordnades till Caplans booställen, Samuel Samuelsson Pychtiälä 1/2 M:ll Crono Jordh tillstältes H:r Josep Josander i Sijkajokj, Frantzila 1/2 Mantals Crono Jordh åth H:r Peer Schroderus U380, Och Jackolan Pära Crono Jordh i Salåby åth H:r Samuel Antilius U348); KA mf. ES 2039 (rr 33) Saloisten ja Siikajoen käräjät 2.3.1696 s. 346; KA mf. ES 2041 (rr 37) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–30.1.1700 s. 215 (Framkom Sahl: Cappellanens i Sijkajåki Joseph Josanders Enckia dygdesamme Matrona hustru Elisabetha Forbus och berättade huru såssom dess Sahl: Man till Cappellans Bohl för någon tijdh sedan blifwit anslagit 2:ne gl: Crono hemman i Sijkajåki byy Pychtilä och Luckarimaa det förra bestående af 1/2 och det senare á 1/4 M:ll hwilcka bägge hemman långdt tillförenne ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 123; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #74; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 80 #74 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 175; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 60; L. Nyholm, Josander – Jusander. Genos 65 (1994) s. 131.

Päivitetty 6.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Josander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=792>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Josander, Joseph. Joh:is. p. 40 || Ob. 74: Upsaliæ depositus; sacell. in Siikajoki 1653; obiit 1699.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49.

Josander, Jos... Student i Upsala 10.1649, kallad i matr. (den tryckta) Jesander.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11.

Tallenna tiedot muistiin