Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

7.3.1757 Matias Calonius 7958. * Saarijärvellä 27.12.1737. Vht: Saarijärven kirkkoherra Matias Calonius 5937 (yo 1732, † 1777) ja Elisabet Silander. Porvoon lukion oppilas 20.2.1750 – 28.2.1757 (testim.). Ylioppilas Turussa 7.3.1757 [Calonius] Matth. Vib _ 453. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1757. d. 7. Mart. Matthias Calonius. | n. 27. Dec. 1737 / 7. Januar. 1738. | a. 1764. d. 6. Nov. Docens Oecon. in Acad. Ab. 1771. d. 5 Junii Acad. Secret. ibd. 1778. d. 27. Junii Juris Professor ibd. A die 1. Maji 1793 ad d. 19. Maji 1800. Membrum Supremi Regii Tribunali Revisum Holmiæ, Eques Ordinis Regii de stella polari d. 28. April 1795. Respondentti 20.3.1762, pr. Henrik Hyllén 6489. Preeses 20.6.1764 pro venia docendi. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1759–79, inspehtori 1779–1814. — Turun akatemian konsistorin amanuenssi 1763, talousopin dosentti 1764, akatemian vt. sihteeri 1769, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1771, lainopin professori 1778–1817. Akatemian rehtori 1781–82, 1800–01 ja 1807–08. Korkeimman oikeuden jäsen Tukholmassa 1793–1800. Hallituskonseljin prokuraattori 1809, ero 1816. Valtioneuvos 1812. Todellinen valtioneuvos 1816. † Turussa (ruots. seurak.) 13.9.1817. ‡ Kaarinaan. Naimaton.

Kasvattipoika: Degerbyn tullinhoitaja Johan Henrik Calonius 11834 (yo 1804, † 1852).

Oppilas: Matias Roos 8619.

Vertaa: Kaarinan kirkkoherra Kristian Grönlund 10936 (yo 1795, † 1835).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 36b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #749; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 911–919 (18.6.1760, examen med dem, som giordt ansökning om Stipendio SegerCrantziano); HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 15 (27.2.1761, rörande förledit års Stipendium SegerCrantzianum), 309 (6.12.1763), 328 (12.1763), 657 (24.2.1766); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (5.6.1771), (27.6.1778); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1757; HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827; KB Biographica vol. Ic 1 (KA mf. FR 465). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 110 (CVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 92 (CVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 310, 324, 327–328, 372, 375, 425; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #370; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 107. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 276–285; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 276 (Calonius Taulu 2); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 2, 6, 7, 45, 51; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 179; J. Ramsay, Matthias Calonius 1737–1817. SSV 1 (1917) s. 19–22; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #858 (27.7.1799); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #753–770P, 1757R, 1995D; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 96.

Doria respondentti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Calonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=7958>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Calonius, Matth. Vib. p. 453 || Vib. 749: 7.3.1757. Hans far p. 339, bror p. 449. Född 27.12.1737/7.1.1738 enl. egen anteckn. i Vib. matr. Gymnasist i Borgå 1749. Kurator för Vib. nation 1759–79; dess inspektor 1779–1814. Ansökte det nyinrättade Segercrantzka stipendiet 1760 och befans, enl. prot. 23.6, vara „ett ogement qvickt snille med hog och skicklighet till vetenskaper samt jemväl i examen vida öfver de andra“. Respondens 20.3.1762 u. Hyllén. Konsist. amanuens 22.4.1763, i hvilken egenskap publ. stipendiat 1763–71; fick uppdrag att ordna arkivet, hvaröfver förteckn. insänd till kansler 20.6.1764. På ansökan af k:m föreslagen till docens i ekonomin på grund af ett arbete, det han hade under hand, hvaremot dock, enär han ej var magister, prof. Wallenius strängt reserverade sig 17.5, 18.11.1763. Kansler biföll vilkorligen 6.11.1763, men lemnade honom fullmagt 6.11.1764, sedan han 20.6.1764 utgifvit och utan præses försvarat 1 part. af sin grundlärda diss. „De nova facie Europæ circa sæculum reformationis exorta“. Förordnad att biträda Cajalén (p. 399) vid akad. sekreterarebefattningen 1769, hvarpå erhöll fullmagt 5.6.1771. Tillika adjunkt i filos. fakult. 1771–78. Juris professor 27.6.1778. Ledamot i högsta domstolen 1793–1800. Riddare af nordstjerne orden 1795, af ryska Anne ordens 2 kl. 1809. Prokurator vid regeringskonseljen 18.8.1809 med bibehållande af sin professur. Statsråd. Verkl. statsråd 1816, då på begäran erhöll afsked från prokurators embetet. Ledamot af flera sociala och lärda sällskap. Död 13.9.1817; begr. på Nummis kyrkogård under en med subskr. medel upprest större minnesvård. Skrifter, se Lidén; Marklin; Elmgr. II, 7. 50; Spåre p. 241 f.; dessutom talrika mss förvarade i Univ. bibliotek.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 110.

Calonius, Matth... Gymnasist i Borgå 28.2.1750 (ej 1749).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 92.

Tallenna tiedot muistiin