Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1650 Lars Hinsbergius Laurentius Johannis, Vermlandus 801. Kotoisin Vadsbosta Värmlannista. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Hinsbergius Laur. Joh:is _ 40. Respondentti 1.6.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1653. Respondentti 26.5.1654, pr. Jöran Alanus U9. — Kotisaarnaaja Ruonan kartanossa (Runa gård) Sauvossa (1657). Ehdolla Paraisten kappalaiseksi 1658. Porvoon pedagogi (1663, valtakirja 1668). Elossa 1682. † (1686).

Pso: Kirstin.

Poika: tallinnalainen opettaja Johan Hintzbergius U538 († 1710).

Vertaa: Tuusulan kirkkoherra Gustaf Hinzbergius, myöh. Hindsberg 3219 (yo 1684/85, † 1727).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; KA mf. ES 1783 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.6.1663 f. 327 (Såsom Enckian Hustru Regina Simonsdotter i Ebbo hafwer Uthaf sin frij willia och wälberådde modhe förmedelst sin skrifft medh hans Ehrewyrdigheetz Höglärde Mag:stri Heinrici Carstenij och Rectoris Scholæ Bårgoensis D.ni Laurentij Hinsbärgij, sampt Henrich Larsons så wäll som Hännes eget Nambns Underskrifft Verificerat, tillsagt och Testamenterat Jören Ollson i bem:te Ebboby, all det som hoonn aflatt och medh sin slägdom sig förwärfdt hafwer, och efter Hennes dödh Uthi behåll kunna befinnes, Undantagandes ett Sölfbältte och 1 Sölfskeedh som hoon hafwer gifwit sin Siälasörjare Wälbem:te M:r Henrich Carstenio); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.3.1673 s. 29 (Rector Scholæ H:r Laurentius Hinsbergius hersammastädes ... dieknepeningar); KA mf. ES 1721 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 10.–13.3.1681 f. 5v, 8; KA mf. ES 1722 (bb 11) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.2.1686 s. 19 (Skolmästaren Sahl: H:r Laurentius Hinsbergius); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 20.6.1664 (M:ri Henrich Carstenij och H:r Larss Hinsbergij attest); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 26.7.1663 (Anklagadhe H:r Lars Hinsbergius [Rector Scholæ] en piga Anna Hendrichzd: b:dh ... H:r Laurentij Hust: hustro Kirstin), Porvoon RO 15.8.1664 (H:r Lars Hinsbergius lät lagl: uplysa ett kiöpebreff aff Petter Grytgiutare gifuit på hans gårdh 1 gången), Porvoon RO 4.1.1667 (Lätt Rector Scholæ härsammastädes, H:r Lars Hinsbergius första gången oplysa een gårdz tompt, belägen emillan Wällb: Frw Anna Stållarms och Johan Mårthensons gårdar, hwilken han af Sal: Hans Strijckers Enkias hust: Sara Hefners Erfwingar, sigh tillhandlat hafuer), Porvoon RO 27.7.1668 (Innstelte sigh Rector Scholæ H:r Lars Hinsbergius, och sigh beswärade öfwer Isack Wästman sigh hafwa att fordra af honom 20½ Dal:r K:m:t härflytande af 1664 åhrs prästpenningars upbördh, som han under händer hafft), Porvoon RO 16.11.1668 (... att prästerna Skolmästaren Hederlige och Wällärde H:r Lars Hinsbergio och H:r Hindrich Ellineus 1685 som ähn då hafwa tillstedes wahrit ehner dråpet är skeedt), Porvoon RO 13.3.1669 (Scholemästaren här sammastädes wällärde herr Larss Hinssbergius Præsenterade i Rätten Biskopens i Wijborgh högwördige Magistri Petri Brommij Fulmacht at wara Scholmästare här i Staden och at ingen annan sigh uthi hans ämbete här inträngia måtte Dat: den 27 Januarij 1668, der hooss beswärade sigh öfwer en ung karl Anders Jöranson Rodt be:d som intränger sigh och här Privatim håller en barn Schola), Porvoon RO 26.1.1670 (Herr Lars Hinsbergius lät 1 gången opbiuda et kiöpebref på en Tompt som han af Skieps Maioren, wälb: Christer Boije U84 kiöpt hafwer), Porvoon RO 11.5.1672 (Scholmästaren H:r Larss Hinsbergio bewiliades och meddeltes Skiötningh på den tompten, som han af Maiorn wälb: Christer Boij kiöpt, hwilken håller Längden 120 bredden ofwan till 14 3/4 och Nedan 15 3/4 al:r); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 6.8.1684 (Scholemästaren som Ny ankommen ähr, Wällärde H:r Jonas Schepperus), Porvoon RO 6.4.1698 (Borgaren Henning Melcher Ernst såssom een Fullmächtig på Sahl: Rectoris Scholæ härsammastädes Laurentij Heinsbergij Erfwingars wägnar); KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 1.6.1704 (Då instälte sigh till föllie aff Rättens utfärdade Citationer Medicus Piere de Boisnais till att swara Borgaren Henning Melchior Ernest medh dess Stiuff dotter Christina Hinsbergia angående Lägersmåhl under ächtenskapz löffte begongit), Porvoon RO 4.6.1704 (dom). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 152 (17.10.1650, ifrån Stocholm); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 494, 566, 587; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 34, 153; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 378; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 88. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 193; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #169R, 2821R, 2844D, 3918D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #243R, 2990R, 3311G.

Doria respondentti

Päivitetty 26.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Hinsbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=801>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hinsbergius, Laur. Joh:is. p. 40 || Verml. Vasboens. Till Åbo 10.1650. Stipendiat 1653, afgick 1654. Respondens 1.6.1651 u. Petræus, 2.1654 u. Alanus.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49.

Hinsbergius, Laur... Huspredikant å Runagård i Sagu. Föreslagen till kpl i Pargas 1658.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11.

Tallenna tiedot muistiin