Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1650) Olof Tolstadius Olaus Jacobi 807. Syntyperä ei ole tiedossa. Nimeä ei mainita Turun akatemian lähteissä. — Härnösandin triviaalikoulun kollega 1641–44. Piti ylioppilaana luvatta lastenkoulua Porvoossa 1650. Porvoon kaupunginkirjuri 1669. Elossa 1675.

Pso: (jo 1650) N.N.

Viittauksia: KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 20.–21.1.1660 f. 6v (Wälb: Sal: Henrich Mågnssons Spåres till Skyttälä ... Arfwingarnes Fullmechtige Olof Jacobzson Tolstadius), Hauhon käräjät 27.–28.7.1660 f. 69 (Öfwerstleut: wälb: Erich Bojes Fullmechtige Olaus Tolstadius), Hauhon käräjät 21.–23.11.1660 f. 95v, Hauhon käräjät 10.–12.7.1662 f. 248 (Öfwerstleutnamptens wälb: Erick Boijes Ombudzman Olaus Tolstadius), Hauhon käräjät 19.–21.11.1662 f. 280, Hauhon käräjät 2.–5.6.1663 f. 397v, 399v, Hauhon käräjät 23.–26.11.1663 f. 421, Hauhon käräjät 1.–2.6.1665 f. 593, 596v; KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 2.–3.4.1667 f. 1013v (Olaus Tolstadius ähr skrifteligen hijt Citerat till swara her Öfwersteleutnampten Boijen, angående Rächningarne och hans för detta Under händer hafde Upbörder, doch inttet Comparerat, dy blef sådant till wijdare annoterat); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–27.6.1667 f. 38v (H:s Greffl: Excell:tz Grefwe Leonhardt Johan Wittenbergz Fullmechtiges Olaj Tolstadij ahnhållan), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–19.2.1668 f. 12 (welb: Lenhardt och Anders Hästskoors Fullmechtige Olaus Tolstadius), Porvoon ylim. käräjät 8.5.1668 f. 34v (H:s Excell:tz Greeff Leonhardt Wirtenbergz Fullmechtige Olaus Tollstadius), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–28.1.1669 s. 6 (Olof Jacobsson Tolstadius fullmechtigat af wällb:ne Peter Nasaken); KA mf. ES 1721 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 28.–30.3.1670 s. 14 (Leut:ns Wällb: Peter Nasakens Fullmehtige Olaus Tolstadius); KA mf. ES 1721 (bb 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.7.–1.8.1671 s. 71 (Borgo Stadz Notarien Olaus Tolstadius), 81; KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.–19.11.1672 s. 85 (Leut:s wällb: Hendrich Nödingz Fullmehtige Olaus Tolstadius), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 20.–21.11.1674 s. 103; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 15.4.1654 (Inladhe Hendrichs Lohmans Fullmächttigher Oloff Tollffstadius en rechningh emoth Erich Hendrichsson, Angående någhon schulldzfordran), Helsingin RO 17.4.1654, Helsingin RO 8.5.1654, Helsingin RO 17.7.1654, Helsingin RO 25.4.1655, Helsingin RO 23.5.1655, Helsingin RO 5.3.1659, Helsingin RO 16.7.1659 (Öffwerstleutenamptens wälborne Erich Böijes umbodzman Olaus Tolstadius); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 8.12.1666, Helsingin RO 12.12.1666, Helsingin RO 15.12.1666; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 24.4.1667 (Ciembneren Måns Steen förordnades till Rådman. Till Ciembner före slogetz i waalet Olaus Tolstadius, Johan Larsson, Olof Persson); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 5.8.1650 (Scholmestaren H:r Peerss (katso 165) klagan, öfwer een Student Olaus Tolfstadius, är dett, at H:r Peer beskyller denne Student offentligen för een sittiande rätt till een för löpare, badh detta måtte Proto:lleras, willia honom öfwer bewijsa, seger sig wara för god att ståå och swara sådan een till rätta, orsaken är dett, att bem:tt Student uthan någon lagl: Vocation skall sittia Scholmestaren till högsta förtreet här i Staden, huadh han der under mehnar, må han sielfuer besth sådantt uttyda och förklara), Porvoon RO 7.9.1650 (Meer instelte sigh Scholmestaren herr i Staden wällärde h:r Peer, nu såssom förleden 5 Augustj för rätten, och klageligen ahngaf een Student Olaus Tolfstadius widh nampn, huilcken som uthan om een lagligh kallelse, är hijt till Staden kommen och hersammastedes sigh bem:tt Skohlmestare till hinder hafuer nedhsatt, och inträngtt till att hålla een särdeles barna schola ... Her på suaranden Tolfstadius sigh resolverade, hijt till Staden icke kommen till den ända, at undangå Scholmestaren uthan han är igenom itt frijerij medh sin hustru ankommen icke mehnandes her längre förblifua ähn till första öpen wattnet, sigh her ifrån igen att förfoga; emedler tijdh ähr han af åthskillige gode men biden till att informera deras små barn privatim dem han giärna afståår, emedan som h:r Peer sådantt Sinistre uptager, Men utöfuer dett som be:t H:r Peer honom förwijster till een Landzlöpare, uplade han åthskillige Testimonier och goda wittnessbörder, huarest som han hafuer warit, och sitt lefuerne, medh flijtigtt öfwande och lärande i alla måtto, dett så wijda som ährligit och gåth är, igienom gåth, det första Dat: Hernåsandh, den 4 Maij A:o 1644 dersammestedes warit i 3 Åhrss tider Scholæ trivialis Collega, dett andra, af 20 Augusti 1647 af fordom Professoren i Ubsala M:r Petrus Schomerus uthgifuit, huaruthinnan, så wäll som dett öfrige honom gifues låfordh, som een Erligh Person uti sine Studier förhållet in Summa, att honom effter föregången wittnessbörder af huariom och enom ståår till att berömmas ... Sent:s. Rätten befinner skiäligt, det Oluf Jacobsson skall afstå medh barna lähran i sitt huuss ...), Porvoon RO 1.8.1653 (Framträdde för Rätten Olaus Tolfstadius medh Underskrifuet Fullmacht af denne Stadz inwåhnare Matz Matzon), Porvoon RO 18.2.1654 (Framkom Hendrich Lomans, ifron Helsingfors, Fullmächtigh, Oluff Jacobsson Tolfstadius), Porvoon RO 15.2.1658 (Olaus Tolfstadius, medh breff och Segel aff Kyrckioherden i Helsingfors wellerde herr Jören Petrj Orlander (katso 1292) fullmächtigh); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 26.3.1666, Porvoon RO 25.4.1666 (Förekom Lars Hendrichson här j Staden præsenterandes en räkningh, huaruthinnan han fordradhe af sin Sal: Swärmoder sampt hännes man för åthskillige försträckningar, som han dem j deras trångmåål nedsatt haf:r med, belöpandes till 81 D:r k:m:t. Jöran Thomason här j Staden inlade en förteckning på dhe persedlar, som han sina föräldrar uthi deras lifztijdh försträckt haf:r belöpandes in alles 85 D:r 16 öre k:m: med begäran at Rätten wille wara honom till sin betalning behielpligh. Swågrarna Lars Hendrichson Olof Jacobson Tolstadius och Jacob Jöranson prætenderade på det dhe på sin Sal: Swärmoders begrafning bekostatt hafua, huilka räkningar Rätten effter samptl: deras begäran för sig tog at liquidera, här uppå folgde effterskrefne sluuth. Sent:. Rätten haf:r parternas skiäl och räkningar öfuersedt, och först ophäfuer Jöran Thomasons och Lars Hendrichsons inlagde gambla räkningar emoot huar andra såsom förtegadhe. 2. Bestås Lars Hendrichson för anwänd bekostnatt på sin Swärmoders och Stiuffaders begrafningar och för tomptz brefuetz inlösande 25 D:r 27 öre K: m:t Jöran Thomason 5 D:r 8 öre, Oloff Jacobson Tolstadio 4 D:r 27 öre, Jacob Jöranson 4 D:r 28 öre, gör tillsammans 40: 26 öre K:m:t. Sielfua gårdztompten som håller j längden 75 al:r, uthi bredden 27 al:r werderat för 50 D:r S:m:t eller effter K:m:t 150 D:r Sedhan bem:te 40 D:r och 26 öre proportionaliter afgå, dela dhe iämwäll alla 6 Syskonen sin emellan, behållandes huar sina huuss odisputerat), Porvoon RO 14.2.1668, Porvoon RO 5.5.1669 (Antogs till Stadzskrifware effter aflagd Eedh Olaus Tolstadius Provisionaliter på et åhr till giörande, och der han sitt ämbete wederbörligen, Borgmästare och Rådh sampt Staden til Nöije, föreståår, skal han widare der widh blifwa Maintinerat och ährhållen), Porvoon RO 4.3.1672 (Olaus Tolstadius lät 1 gången oplysa Matz Christersons Malm gryta om 12 m:r som ifrån Jungfru Margreta Gotman löst är). — I. Mäntylä, Porvoon kaupungin historia II 1602–1809 (1994) s. 77, 147.

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Tolstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=807>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin