Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1650/51 Olof Recolenius Olaus Petri, Akajanus 814. Vht: Nahkialan Rekolan talollinen Akaassa Petter Mattsson ja N.N. Ylioppilas Turussa 1650/51 Akajanus Ol. Petri _ 41. — Rymättylän kirkkoherran apulainen 1657. Oleskeli sittemmin viratta Akaassa (1658, 1659). Länsi-Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Hans von Fersenin, myöh. Filip Sassin rykm.) saarnaaja (1661). Punkalaitumen kirkkoherra 1682 (kuoli ennen virkaan astumista). † 6.3.1682.

Pso: (jo 1667) Sara Tomasdotter Hoppenstong tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1682 f. 274 (KA mf. WA 2063); KA valtakunnanregistratuura 21.12.1680 f. 892 (Till Biskopen i Åboo, at accommodera Krigz Prästen Johannes Recallenius med forderligaste till någon godh lägenheet ... Wij finne mycket skäligt, at denne breefhafwande gamble Krigz Präst Johannes Recollenius, för sine longlige och trogne tienster må blifwa accommoderat med någon godh lägenheet), 7.1.1681 f. 15 (Till Biskopen i Åboo at accommodera Feltprädikanten Recolenium medh Punganlaitio pastorat ... Pastor under Öfwerste Lieutenanten Daniel von Schlegels Esquadron, Olaus Petri Recolenius ... dhe gode wittnes börder som R. Rådet och Gen: Gouvern: H:r Christer Horn samt Generalen Hans von Fersen och Consistorium i Riga om hans skickelighet och gode lärdom samt trogne giorde tiänster, honom meddeelt hafwe); KA mf. ES 1800 (gg 16) Tutkinta Liperissä 20.–23.7.1697 f. 203 (sahl: Arrendat:ns Simon Hoppenstångz Son Simon (katso U514) dess Syster Son Petter Recolenius); KA mf. ES 1800 (gg 18) Liperin ylim. käräjät 13.–15.6.1699 f. 110 (angående framledne Arendatorens Simon Håppenstångz Sons Simon Simonssons begångne dråp å åthskillige personer i Liebelitz och Kijdes Sochnar ... Och blef förstone Simon Simonson Håppenstångh föreläsit den annotation som wed 1697 åhrs håldne Ransakning författat är öfwer dhe så af honom som dess Slächtinge Petter Recolenius ihiälskutne personer ... Petter Recolenius som sig ännu undanhåller böör möjeligast effterspanas, antastas, lagföras och dömmas); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 19.5.1668 (Skiepparen Erich Gryta affbadh in för Retten Fält-Predikanten Wällerdhe H:r Olaum Petrj Recolinum hwadh som han hafwer honom emoth brutit, och dhe förlijcktes medh håndstrekningh in för Rätta Sålundha, att Skipparen gifwer till dhe fatige 10 öre Sölf:r m:t och betalar 9 öre Sölf:r m:tz Expenser). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (katso 660), 16 (1678 ... D:n Olai Reculeni uxoris filia Maria, katso 2897); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 48 (27.2.1657, D. Olaus Petri i Achas), 54 (7.3.1657, D. Olaus Petri blef förordnat coadiutor i Remitho, effter Rev. D. pastoris begeran), 216; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 292, 324; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 204. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 237 (Olaus Recholenius); R. Ahrenberg, Släkten Hoppenstong. Genos 9 (1938) s. 42; G. Söderlund, Släkten Hoppenstongs äldsta led. Genos 47 (1976) s. 48.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Recolenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=814>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Akajanus, Ol. Petr. p. 41.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47.

Akajanus, Ol... Möjl. den Olaus Petri Achensis (från Akkas), som blef pastorsadj. i Rimito 1657 och 1659 i domkap. anhöll om befordran.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11.

Tallenna tiedot muistiin