Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1759 Georg Ståhlberg 8146. * Raahessa 2.2.1741. Vht: Raahen ja Saloisten kappalainen Georg Ståhlberg 5334 (yo 1722, † 1749) ja Susanna Kristina Nyblaeus. Turun katedraalikoulun oppilas 6.6.1757 (in cl. syntact., Ostrob. 15 ann.) – 23.6.1759 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1759 [Ståhlberg] Gregor.‹¿› Ostrob _ 464. Pohjalaisen osakunnan jäsen 28.6.1759 [1759] Georg Ståhlberg d: 28 Junii. | Post varias peregrinationes, in Patriam tandem redux, Linguæ Teutonicæ Magister, ad Acad: Auraicam factus est. | 1776 iterum ad exteras regiones se contulit. Incertum ubi jam habitet. Todistus registratuurassa 13.3.1766 (Gregorius‹!› Ståhlberg; aikomuksena hakea ordinaatiota Pietarissa). Ylioppilas Königsbergissä 17.2.1769 Stahlberg Geo., Ostrobotnien. Suecus, civibus Academiae Aboae 1759. adscriptus. Matkapassi Turusta muutamaksi viikoksi Tukholmaan matkustamista varten 16.10.1773 Studenten och tyska språkmästaren Georg Ståhlberg. Ylioppilas Uppsalassa 21.3.1775 Georgius Ståhlberg Ostrobot. (* 1741) Aboæ 1759 die 25 Junii studiosus creatus, & Academiam Regiomontanam anno 1769 & 1770 freqventavit. Opiskeli Erfurtissa, Leidenissa, Montpellierissa ja Pisassa. Ylioppilas Leidenissa 26.5.1777 Georgius Georgi Stahlberg Fenno-Swecus et Ostrobotniensis. 35 [ann.], M. LT ulkomailla (kadotti diplomin haaksirikossa Länsi-Intian ja Englannin välillä). — Turun akatemian saksan kielen kielimestari 1773. Englannin palveluksessa 15(!) vuotta. Lääkäri Vologdan kuvernementissa Venäjällä 1785.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 180b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1030; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 655; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 602'' ([1771], Til Kongl. Swea Hofrätten rör:de et af Stud. Stålberg författadt förgripeligit memorial), 604'' (6.5.1771, Til Kongl. Swea Hofrätt ... Georg Ståhlberg den 21. Martii detta år i Stockholm författat under rubrique Memorial emot falska undergiörande Christi och Propheter och ... skal försändt manuscriptet til de fyra Kongl. Academierne i Riket); HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 254–257' (19.7.1774, Till Hans Excellence Academiens Canceller); HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 7 (18.1.1775, Kallelse till Studenten och Tyska Språkmästaren Georg Ståhlberg ... att den Tredje nästkommande Februarii klockan Tjo före Middagen Eder här i Cons. Acad. Majori ofelbarligen infinna); HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808. — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 1124; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 128 (CX); Die Matrikel der Albertus-Universität zu Königsberg i. Pr. II 1657–1829 (hrsg. v. G. Erler, 1911/12) s. 510; Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 195; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #1030. — V. Leontjeff, En samling biografiska uppgifter om finske läkare i Ryssland. Finska Läkaresällskapets Handlingar 46:I (1904) s. 443; K. Teräsvuori, Ståhlbergin suku (1940) s. 32.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Ståhlberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=8146>. Luettu 18.11.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ståhlberg, Gregor. [vanl. Georg] Ostrob. p. 464 || Ob. 1030: 28.6.1759 i nat., 25.6 inskr. vid akad. Född 1741. Vistades 1764–68 dels i Petersburg, dels i Kurland, samt 1769 o. 1770 vid univ. i Königsberg. Betyg 21.3.1766 till pvg. i Petersb. Utgaf och utspred 1771 ett förgripligt „Memorial emot falska undergörande Christi och profeter samt hemliga våld och mord“, hvarå Svea hofr. dock icke fälde honom såsom „ej till förståndet rätt bevarad“ (derom i skrifv. till k:m i Åbo 20.4.1771). Ansökte 9.1.1773 docentur i Tyska språket, men kunde såsom ograduerad blott föreslås till språkmästare; utn. af kansler 25.2. S. å. 15.9 begär att få utan præses och resp. från nedra katedern försvara en disp., men ansågs af k:m, i anledn. af de „synnerliga bevis på okunnighet“ i latinska språket en hans intimation ådagalagt, på vanligt sätt böra söka ernå mag. graden (se prot. 22.10). Vann dock i besvärsväg och inlemnade en diss. „De jurium civitatis democraticæ defectibus“ 3.6.1774, hvilken remitterades till censurering af filosof. fakultetens dekanus prof. Gadd, sedan juris prof. Ol. Pryss förklarat, att skriften alldeles ej hörde till juridiken, utan blott innehölle allmänna naturrättsliga betraktelser. Åter besvär hos kansler med yrkan, det k:m till en början må näpsas sålunda, att sökanden genast förklaras för jurisdoktor och adjunkt i jurid. fakult., men för öfrigt Gadd ålägges att böta 1,000 och Pryss 2,000 daler samt hela ärendet anmäles till justitieembetets vidare åtgärd. K:i af kansler infordrade och 19.7.1774 afgifna förklaring, uppsatt af Calonius, är skarpt och dräpande samt fordrar, att kansler måtte befria k:m från den besvärliga personen. Han lät nu inskrifva sig som student i Upsala 21.3.1775, efter att i bref till prokansler, hvilket föredrogs i k:m redan 16.3, ha äskat rektors bestraffning. Försvann i okända öden, medan fordringsegare i Åbo gång på gång, ännu 1777, kräfde den „olofligen afvikne språkmästaren“.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 128.

Tallenna tiedot muistiin