Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1651 Johan Högstjerna (sukunimeä ei mainita muissa lähteissä kuin Indexissä) Johannes Simonis 829. On syntyperältään venäläinen. Ylioppilas Uppsalassa 8.1649 Johannes Simonis Muscovita. Ylioppilas Turussa sl. 1651 Högstjerna Joh. Simonis _ 43. — Venäjän kielen tulkki.

Kaima: Johan Hertzfelt 711a (yo (1649)).

Kaima: Johan (Johannes Simonis) U139.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 89a; KA valtakunnanregistratuura 9.5.1651 f. 104 (Till Rectorem och Professores i Åboo för een Rysk Student Johanne Simonis att få der Stipendium). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII), 54 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 494 (8.10.1651, Då bleeff taalt om Ryska studenten, Johanne Simonis, att han kan ingen tingh, ... ‹Petrus Magni Gyllenius todetaan sopivaksi yksityisopettajaksi Johannekselle. Gyllenius ei kuitenkaan kerro omassa päiväkirjassaan opettaneensa venäläistä Johannes Simonista.›), 498 (18.11.1651, Bewiliadhe Senatus Acad. Johanni Simonis Swessa ‹tämä?› fierde deelen uthaff 1651 åhr pecunia diligentiorum), 499–500 (10.12.1651, Företrädde Petrus Magni och gaf Senatui tillkenna, att han Johanne Simonis Rysse icke kan uthi thet Latiniske språket komma till rätta, ... och der hooss rät ringa beflijtar sigh om studiis, uthan mehra wil besökia kröghare), 507 (5.2.1652, Ryska legater, som nyligen woro komne j stadhen, begära Ryska studenten, Johannem Cimonis, medh sig till Swerge till sin tolk); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 122; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 45 #45 (9.5.1651, Ryske Student Johan Simonis); Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 303 (20.6.1649, Handlades om stpendiariis, confirmerades: ... Johannes Simonis ryss mz H. K. M:tz commendation), 312 (22.8.1649, Uplästes H. K. M:tz bref at een rysse student Johannes Simonis widh nampn skal få stipendium in tertia classe. Beslötz at hans præceptor skal för sitt omak få stipendium in 1 classe), 322 (28.11.1649, Förtälde Rector at Johannes Simonis ryssen har nu opätit hela åhrs stipendium, och året är intet halflijdit. Resolutio. Hans räkning skal öfuerses, och ingen stor penning gifuas honom i händerna uthan til den som kosten håller); Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 9 (18.2.1650, Johannes Simonis ryssen säger sig åter nu inga penningar hafua til kost. Samtycktes at ryssen skulle få mehra penningar, item skola lapparna bekomma någon hielp), 33, 40, 41 (Johannes Eliæ [Rosl.] ryssens præceptor), 55, 74, 127 (1.3.1653, Inkom Johannes Simonis rysse som här litett tillförende har kommitt i staden, och hade många såsom sigh kräfja för öölgiäldh sampt annatt, frågades om han hade någott testimonium eller breef medh sig af H. K. Maij:tt. Han suarade ney. När iagh fick testimonium här ifrå reeste iagh till Åboo, sedan kom till Stocholm tillbaka, hwarest såsom dett testimonium iagh här ifrå hade upbran. Aldenstundh denne Johannes ryss hade allereda afskilt sigh ifrå denne Academien, och ey någott testimonium hafwer ifrå de orter, han har wistas på, dy wille Consistorium intett hafwa någott medh honom bestella utan befaltes wachtmestaren följa honom till borgmestaren, och den som hafwer att kräfja gånge tijt och sökia sin rätt), 129 (11.3.1653, Taltes om Johanne Simonis rysse och bewiljades honom ett wägepass, der till penningar sex dr koppar:t eller någott mehre, att skaffa sigh några kläder, efter han aldeeles naken ähr). — K. Tarkiainen, Venäjäntulkit ja slavistiikan harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 1595–1661. HArk 64 (1969) s. 44–45.

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Högstjerna. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=829>. Luettu 30.3.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Högstjerna, Joh. Simonis. p. 43 || Väl ej den Joh. Simonis som, enl. prot., var inblandad i Eolenii rättegång för magi och redan 1658 gjort hans bekantskap.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53.

Svessa, Joh. Svenonis. – Erhöll enl. prot. 18.11.1651 understöd ur pecunia diligentiorum. Afhöres ej vidare.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54.

Tallenna tiedot muistiin