Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1651 Jakob Ristrenius Jacobus Henrici, Cronobyensis 840. Vht: Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja Henrik Merijärvius (Henricus Laurentii, Ristrenius) ja Susanna. Ylioppilas Turussa sl. 1651. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1651] Jacobus Henrici Cronobyensis. — Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja (1674), kirkkoherra 1686. † Kruunupyyssä 1686.

Pso: Anna Hansdotter Fordell tämän 2. avioliitossa.

Poikapuoli: Karl Westzynthius 1469 (yo 1661).

Lanko: Oulun kappalainen Henrik Fordelius 99 (yo 1640, † 1673).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #84; KA valtakunnanregistratuura 2.10.1675 f. 297 (För Hospitals-Prädikanten i Cronby Henrico Laurentij, att fåå Ett Ödeshemman i Häpsala by till Underhåldh ... ett Ödeshemman i Håpsalaby, dhet Carl Hansson tillförende åbodt hafwer, som sielfwe brefwet af den 26 Febr. 1651 wijdare vthwijsar); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kruunupyyn käräjät 7.–8.9.1680 s. 170, Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.9.1680 s. 188 (katso 1065); KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän ylim. käräjät 6.3.1656 f. 277 (katso 855); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kruunupyyn käräjät 4.8.1658 f. 471 (Förreträdde Brijta Hans doter ifrån Cronoby och angaff en Hustru Lijssa Istraells dotter ifrån Åminne, att hon för 3 åhr sedhan Skall haffwa Undsagdt Hennes Man Klåckaren framleden Gunner Swensson, Hwilken strax effter Undsägningen haff:r bleffwit Siuck, och warit lijka som leffwandes uthj honom, trätan eller owänskapen sigh förordsackat aff den holma som 1649 förmedelst lagl: doom är till ehrkendt under Prästebordet att förblifwa, Hwilken Holma denne Lijssa till förende besutit haff:r, och Sedhermehra aff Probsten, sedan Som Bijskopen uthi Sidste Visitationen, effter lagl: doms Innehåldh haff:r immiterat Prästebordet uthi Samma holma, effterlåt klåckaren framledne Gunnar den att besittia, Såssom under Prästegårdz frijheeth, Hwilket Lijssa förtråtit haff:r, Alldenstundh hon Ett Stycke landh sigh till åcker på samma hållma uppgräftatt haff:r, och sagdt ått Gunners Hustru, det hennes Man Skolle Torkas, som trädet i Skogen, det och Skeedt är, att uthi dhe 3 åhren han effter undsägningen leffde, haff:r han Continue warit Siuckligh och trånatz sin koos, och att så många blodz dråpar Skolla rinna af Gunners Kråpp, som Lijssa Swetten haf:r Strukit, för det Landet hon upgräftat haff:r ... då haff:r Lars [Ollsson] Sagdt om wår Herre skulle kalla dig uthj denne edher Siuckdoom, hwem troon i här till wara ordsacken, Huar till Gunner haffwer Swarat, om wår Herre kaller migh i dagh eller i mårgon, Så är ingen annan min dödzwållare än holm Lijssa; och den tijdhen Gunner leffde haff:r han altidh begärat, att han effter dess dödh, måtte bliffwa anatomicerad på det dee så mykit bättre kunde ehr fara och för nimma huadh honom så hårdt plägade, det och Skeedt är, att effter Hans dödh haff:r D:nus Marthenus Georgi [Kruunupyyn kappalainen Martinus Georgii Taiterus (Grym)], D: Jacobus H: Ristrenius, D: Henricus Mollovius 889, och D: Gabriel Gustavi 1128, effter Probstens H:r Jacobz (katso 1537) begäran, för medelst Twenne Soldatz Hustrur låtit uppskära Sal: Klåckaren Gunner, och då intet annat kunnat see, eller blifwa warsse, det som Skolle wara ordsackan till hans dödh än att underbröstet haff:r funnitz ett Tingest Caugmenterat rutit kiöt någodt mindre än en Knyt näffwel och på leffweren warit någodt blåt, ther thet hade legat uppå, attestere dat: Cronoby d: 3 Aug: 1658 ...); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kruunupyyn käräjät 9.7.1661 f. 99 (Christoffer Wijkare fordrade aff Lars Hansson, på H:r Hendrichz Håspitals Prestens wägna till Brändhöön seijandes den Lyda Under dett Ödes Hemmanedt han brukar), Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1664 f. 558 (Wällärde H:r Jacob Risterenius beswärade sig öfwer Olof Olsson i Håpsala), Kruunupyyn käräjät 1.2.1665 f. 608; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 15.–17.1.1673 f. 332v (Wähl:de H:r Jacobus Ristrenius framstegh och gaf Rätten tillkenna, at hafwa sålt et Hemman i Wästersundh, till förenne tilhörigt Sal: H:r Carl Canutj (katso 1469), åth trenne borgare här i Jacob Stadh, Påhl Ersson, Peer Michellsson och Hans Jönson för Femhundrade Sextijo dal:r K:m:t Hwilcket Hemman och Kööp han nu första gångon uplyste); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kruunupyyn käräjät 28.3.1681 s. 441 (Hospitahls Predikanten Wällerde H:r Jacob Ristrenius framlade dhes klage libell emoth Vice Lagman Olaus Hamnius 1890 huru såssom hans hustru d: 10 och 11 Augustij näst förleden Åhr wåldsambligen honom ifrån taga låtit alt dhet han såt och skurit hade på dhe små Åker teppor som H:r Jacob opgräfta låtit på Kårpholms under Hospitalet tillhörige Ägor, Vice Lagman under sitt hemman Rudnes säger tillhörigt wara); KA mf. ES 2035 (rr 18) Kruunupyyn käräjät 26.–27.8.1681 s. 980 (Hospitals Predijkanten Wällärde H:r Jacob Ristrenius, begärte att Rätten wille för hwarie dagz fall och hendelse förföra hans witne uthi den öfwerwåld, som honom wore på hans jord nestförledet åhr medh sädens uthtagande tillfogat af Vice Lagmans Olaj Hamnij folck); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kokkolan ja Kälviän käräjät 4.–5.9.1693 s. 361 (Hospitals Predikantens Ehrewyrdigh H:r Erich Hammars 2139 ... antecessor Sahl: H:r Jacob Ristrenius); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kruunupyyn käräjät 28.3.1698 s. 480 (H:r Erich 2139 Opwijste Gloorwyrdigst i Åminnelsse Sahl: Konung Carl den Ellofftes Allernådigste Breef dat: d: 2 Octob: 1675, hwarmedelst samma hemman som Carl Haansson tillförende åbodt, då warande Hospitals Predijkanten D:no Henrico Laurentij och effter honom dess Successorer till hemwist förunnes), Kruunupyyn käräjät 27.9.1698 s. 1110 (Dhet beswärade sig Johan Pehrsson Boode ifrån NyCarleby Sokn öfwer Oloff Pehrsson Lagnäs ifrån Hoppsalabyy för det han genom Hosspitals Predijkanten H:r Erich Hammar låtit författa een attest, hwar medh han honom för någon otrooheet wed sin warande tiänst hoos Sahl: Kyrckioheerdens H:r Jacob Ristrenii Änckia beskyllt, Och såssom han häruthinnan fan sig oskylldig och att han ohemult af honom blifwit angripen, som han med Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och högwällärde H:r Jacobi Wezynthii 1750 honom på dess Moders wägnar d: 21 sidstl:ne Julij gifne attestato bewijste, deruthinnan förmäles, att denne Johan Pehrsson wedh sin tiänst eij wist någon otrooheet uthan ställt sig reedeligen och wähl). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 228 (27.6.1660, mainitaan eräs Jacobus Henrici); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 361 (19.10.1659, mainitaan Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja, en gammall man, ja tämän poika); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 401 (2.10.1675, isä Henricus Laurentii on yhä elossa ja hänestä käytetään titteliä Hospitals Prädikanten i Cronby); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #84; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 80 #84 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 128, 131.

Päivitetty 3.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ristrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=840>. Luettu 2.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jacobus Henrici Cronobyensis. Ob. 84: 1651. – I prot. 27.6.1660? Månne Jac. Henrici Ristrenius, nämd 1674 som hospitalspredikant i Kronoby; kh der 1686 och död s. å.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53.

Tallenna tiedot muistiin