Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1652 Petter Campenius, myöhemmin Lundinus Petrus Olai, Ostrobotniensis 855. * noin 1627. Pietarsaaren pitäjän lukkarin poika. Ylioppilas Uppsalassa 7.1650 Petrus Olai Campenius Ostrobothniensis. Ylioppilas Turussa kl. 1652 Campenius Petr. Olai Bottn _ 43. Merkintä Indexissä Cacupenius‹¿› Pet. Olai Bothn _ 43. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Petrus Olai Campenius. — Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen ja pedagogi. Pietarsaaren pitäjän 2. kappalainen 1655. † Pietarsaaren pitäjässä 1670.

Pso: 1660 Katarina Johansdotter Pictorius tämän 1. avioliitossa.

Tyttärenpoika: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Lars Gallenius 5218 (yo 1712, † 1737).

Lanko: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a, 37b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #88; KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–5.9.1678 f. 140; KA mf. ES 2030 (rr 9) Pietarsaaren pitäjän ylim. käräjät 6.3.1656 f. 276v (Företrädde Lagläsaren Jacob Josephson 376 och kiärde till H: Peer Lundinum om dett han skulle haffwa beskyllt Jacob Josephson för een fallsk domare), 277 (Företrädde Påstmästaren ifrå Ny Carleby Johan Hemming och anklagade H:r Peer Olaj att enär han sidst komm reesandes ifrå Åboo, hafwer han först emottagidt Påstwäschan uti Cauhajoki, och enär han anlände till Stoorkyro Prästegård, haffwer han dersammastädes Lämbnadt påstwäskan under Bänken, williandes sådant bewijsa med Kyrkioherdens dersammestädes [i Stoorkyro] H: Isaaci bewijs, hwaruthinnan förmäles att D:nus Petrus Olaj och Jacobus Ristrenius 840 haffwa på första Söndagen uti adventet om Mårgån för Kyrkiotijden kommit till Prästegården ...); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 381v (Frågadhes Sochnens Män om H:r Peer Lundius haff:r upburit eller sigh befattat medh det Nådhåhretz Ränta Som Consistorium Sal: H:r Isacij Vigelij 277 Stiuffdotter till ehrkendt haff:r huar till Allmogen Swaradhe, att H:r Peer sigh intet medh det Åhrs Capelans Ränta befattat haff:r, Som Consisto: Sal: H:r Isaacj Stiuffdotter till Ehrkendt haff:r, widare, än huadh som dhe dess för uthan af en godh willia honom uplåtit och meddelt haffwer för det han åhret igiönom för dem Predikat haff:r), Pietarsaaren pitäjän käräjät 12.2.1658 f. 387v (Hwadh Kiwilööss Hemmanet anbelangar, som Befall: Erich Tawast på Maria Erichzdoters (katso 1129) wägnar, huilken hoos Erich Tawast nu ähr, giorde Inspråk uppå, och H:r Peer Lundius aff Marias Stiuffmodher och Syskon kiöpt haff:r för 240 D: K: M:tt, Så alldenstundh Erich Tawast begärte på Marias wägna, att inbörda Hemmanet, huilken och Näste bördeman är, och hålla det Maria tillhanda till dess hon Myndigh blifwer ...); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.1.1662 f. 147v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–13.8.1664 f. 567 (Wällärde H: Peer Lundinus gaf Rätten tillkiänna det han hafwer nådt på ett ödes hemman utj Sundby af H: G: N:e 5 åhrs frijhet); KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–27.2.1671 f. 566 (uthi sin Siähle Sörjares Sahl: H:r Petri Lundini närwaru uprättat d: 22 Junij 1665, katso 4090). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52 (XII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 26 (D. Petrus Nicol.‹!›), 46; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 125; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #88. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 89, 98; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8252; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #682G.

Päivitetty 25.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Lundinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=855>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cacupenius [läs: Campenius], Petr. Olai Bothn. p. 43 || Ob. 88: 1652. – Student i Upsala 7.1650.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52.

Tallenna tiedot muistiin