Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

20.2.1652 Henrik Tommelius Henricus Johannis, Luviensis 858. Vht: Eurajoen Luodonkylän (Norrby) Tommilan talollinen Johan Henriksson ja Anna Simonsdotter. Ylioppilas Turussa 20.2.1652 Tommelius Henr. Johannis _ 43. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1651.‹!› 20. Febr. Henric. Johannis Luvia-Tommelius. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Henricus Tommilius | Pastor in Kiuhlo. ‹Tämä on sivun 7 ensimmäinen rivi. Sama rivi on erehdyksessä kirjoitettu sivun 9 ensimmäiseksi riviksi, missä se on kuitenkin yliviivattu.›. Respondentti 13.12.1655, pr. Eskil Petraeus U1. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Gust. Hornin, sittemmin Detl. Hauenschildtin rykm.) saarnaaja 1667, palveli rykmenttinsä mukana Riiassa (1673), ero 1675. Köyliön kirkkoherra 1676. † Köyliössä 1682.

Pso: Margareta.

Vertaa: Marttilan kirkkoherra Gustaf Säkylensis 2690 (yo 1678/79, † ~1721).

/ Eräs Henricus Thomæ Tommelius (Säkylensis) oli Säkylän kirkkoherra 1660-luvulle asti ja asui sittemmin virasta erotettuna Marttilan Kiukaisissa, † 1684. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #70; HYK ms., Viip. osak. matr. I #17; KA valtakunnanregistratuura 14.12.1664 f. 423 (Till Bischopen och Consist. i Åbo Remiss. för D. Henrich Thomæ om Prästegällets förbettring), 22.11.1669 f. 306 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo för een fattigh Prästman [Henricus Thomæ Säckylensis], at förhielpas till Pöytis Pastorat i Finlandh), 11.7.1670 f. 450 (Remissorial till Biskopen i Åbo för een fattigh Prästman om befordringh ... Denne Prästman Dominus Henricus Thoma någre gånger molesterat dher till uthi sin necessität och trångmåhl förorsakadher, emedan han een långh tijdh hafwer måst expectera uthan lägenheet och Prästegieldh sigh till hinder och beswär uti sin och dhe sines ernähringh inständigh anhållandes om någon befordringh omsijder att kunna åthniuta), 11.9.1671 f. 170 (Till Biskopen i Åbo för twenne Prästmän om promotion ... recommendere at I wedh första förfallendhe Lägenhet honom 176 medh et pastorat dher i Orten försörie, så och Henricum Thomæ Poytensem till något Gäll förhielpe emedan wij hafue honom Nådigast restituerat, i dhet han uthi Wår hofrätt i Åbo ähr brotzligen ehrkendher, och ähr een fattig man sitter medh hustru och barn helt förblottat och nödstelter), 11.9.1671 f. 171 (Restitution för een Prästman Henricus Thomæ Poytensis); KA mf. ES 1844 (kk 3) Pöytyän käräjät 19.10.1642 f. 290 (Henricus Thomæ Tommelius, katso 413); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 10.–11.2.1673 f. 7 (fordom Kyrckioherden j Säkylä, som nu Provisionaliter Predikar J Brunkala H:r Henricus Thomæ be:d), Pöytyän käräjät 28.–29.8.1684 f. 49 (Markus Henrichson ifrån Rihikoski ... Markuses Faders, förre Kyrckioheerdens wid Säkylä Sal. her Henrici Thomæ fordran); KA mf. ES 1750 (cc 12) Marttilan käräjät 14.–15.5.1684 f. 90v (För detta Kyrckioherden H:r Henricus Tomæ Sechylensis gaaf tillkenna huru såsom förleden wintras på Kiukas hemmanet, der han hoos sin son tå hemwist hade, Soldat hustrun Anna Michelsdotter i Kyro, Lisbeth Frantz dotter i Sutarla och Brita Michelsdotter i Kyro, hafwa stulit ...); KA mf. ES 1922 (mm 7) Euran käräjät 28.–29.11.1651 f. 292v (Kyrkoherden i Säkyllä Wällärdh her Henrich fordrade af Simon Thomasson i Yläne 1 T:a Span:ll på sinn Swärfaders S:gh Henrich Thomæ wägna); KA mf. ES 1922 (mm 8) Euran käräjät 18.–19.2.1653 f. 6 (Företrädde Kyrckioherden i Säkylä, Wällärdh H:r Henrich Thomæ Rätten tillkenna gaf, at hans Swärfaders S:g H:r Henrich i Pöyttis, Stodh är igenom Tomola Grels Madzon försummelsse Uthi tiudrande hoos mehrb: Grels dödh blifwin); KA mf. ES 1923 (mm 9) Eurajoen käräjät 16.–17.10.1656 f. 274 (Bengdt Nilssons hustru Margreta Eskilsdotter i Niemis med sin Moor Syster Ursula Simonsdotter i Aufwois kärde till sin Modhers Britha Simonsdotters bröder Michill Simonsson i Korpis Arff både fast och löst ... Lijka myckit hafwer Anna Simonsdotter bekommit och aldeles sin sack förlijckt det Annas Son her Henrich Johannis berättade); KA mf. ES 1923 (mm 10) Ylim. käräjät Säkylässä 30.6.1658 f. 45–47 (emellan Kyrckioheerden dersammestädes H:r Hendrich och någre hans åhörare); KA mf. ES 1924 (mm 10) Euran käräjät 27.–28.6.1659 f. 220v (Inwånare i Åbo Lars Palicka fordrade aff H:r Henrich i Säckylä hans Antecessoris Sal: Marci Amundi (katso 2259) giordhe gieldh Nembl: 33 D:r 1 ö: K: M:t som Rächningen wthwijsar /: af dhen orsack att mehrbe:te H:r Henrich är hans Slächt och honom ärfde :/ opå hwilcken gieldh H:r Henrich), Euran käräjät 4.–5.10.1659 f. 235v (Kyrckioheerden i Säckylä h:r Henrich Thomæ som ähr hans hustrus Syskone barn, katso 2259), Euran käräjät 27.–28.6.1659 f. 221 (fordrade H:r Henrich i Säckylä af Caplan H:r Påål Thomæ een handhskrifft som een borgare i Raumo Uthgifwit haf:r ... och H:r Henrichz Swährfader Sal: D:nus Henricus Thomæ i Pöytis hadhe till sigh lööst utaf Kiulo Pastore Sal: H:r Henrich Francisci); KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 26.–27.2.1678 s. 22 (Pastor i Kiulo, Wällärde H:r Henricus Tommelius); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 14.–15.7.1679 s. 91, Euran käräjät 17.–18.9.1679 s. 139 (Vice Pastoren i Säkylä H:r Henricus Thomæ förekom nu och gaff Rätten tillkänna, huruledhes hans Son Simon Henrichsson Lundh een Skreddare Gesell, Sinnadher ähr att begifwa sigh undher dhet Loflighe Skreddare Embetet i Stockholm och framdehles winna dher Stadzrätt och Burskap ... Emedhan dhe [ährlige Redelighe och beskedelige gode män] medh Sworen Edh å book ehrhollo och bekändhe Simon Henrichsson Lundh wara af een Ährligh Ächta Sengh född af Fadheren H:r Henrich Thomæ och af Modren hustru Lijsbetha Henrichzdotter begge ährlige Ächte Folck och persohner som och begge ännu ähro i Lijfwet ... till een Laga Attest ex Protocollo medhdeelt), Euran käräjät 25.–26.10.1681 s. 550; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Loimaan käräjät 18.–20.2.1685 f. 22 (Förekom fordom Pastoris uthi Säckylä H:r Henrici Thomæ hustru Elisabeth Henrichzdotter); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 2.8.1684. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54 (XII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #70; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 3. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 228; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 143; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2892R, 3950G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1988, 2362, 2897R.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Tommelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=858>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tommelius, Henr. Johannis. p. 43 || Vib. 17: Luvia Tommelius, 20.2.1651. – Från Luvia kapell under Euraåminne. Respondens 13.2.1655 u. Petræus. – Äfven Sat. 70: Henr. Tommilius, pastor in Kiuhlo [1676. Död 1682]. – Jfr nedan Luvia p. 60.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 54.

Tallenna tiedot muistiin