Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1652 Valentin Klingius Valentinus Johannis, Rimitoensis 870. Kotoisin Rymättylästä. Ylioppilas Turussa kl. 1652. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Valentinus Johannis, Rymmättölensis. Vihitty papiksi 1654. — Mainitaan ylioppilaana Mäntsälän pappilassa 1654 ja myöhemmin samana vuonna pappina. Sotilaspappi ("H:r Valentinus i fält", 1656). † Puolassa 1656/57.

Pso: Lisbetta tämän 3. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #61; KA mf. ES 1782 (ee 3) Hollolan ja Tennilän käräjät 27.11.1637 f. 155v (Kom för rätta Her Zacharias Thomæ Kyrckeheerde Uthi Mänsälä och gaff tillkenna, dett han af sin frijie wilie och wällbettänckte modhe hafwer undtt och i rätta kiöp opdragitt 1/8 skatt Jordh till Erich Erichsson i Uskila ... huilcken Jordh han medh arf skiffte bekommitt hafwer af S: her Marcus Eschilli fordåm Kyrckeheerde i Hållåla); KA mf. ES 1784 (ee 10) Sysmän käräjät 14.–16.10.1671 s. 168 (Cappellan H:r Elias Zachariæ Messenius); KA mf. ES 1785 (ee 10) Sysmän käräjät 28.2.–2.3.1674 s. 36 (Cappellan i Syssmä Sochn wördige och wällärde H:r Elias Mensenius. Kappalaisen sukunimi on kirjoitettu toisinaan myös Mezenius, mutta useimmin Messenius. Elias Messenius † Sysmän kirkkoherrana 1701, katso 2826); KA mf. ES 1719 (bb 3) Porvoon käräjät 8.3.1641 f. 134 (Dömbdes S: Kyrckioheerdens H:r Zacharias Enckia i Mänssällä, att leefna Såddh Åker effter sig); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.11.1654 f. 28 (framledne Kyrckioheerden H:r Zacharias Thomæ i Mänselä ... H:r Valentinus Johannis som H:r Zachariæ Enckia till hustru bekommit haffuer. Vrt. A. Tuurala, Camenaeus. Erään hollolalaisen pappissuvun vaiheita 1500- ja 1600-luvuilla. Genos 30 (1959) s. 70), 28v (ödes hemman i Soickis), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.9.1657 f. 31 (Framkom Ländzman Simon Bengdtsson och gaff tillkänna huru såsom han tillijka med Bengdt Hellgesson och wälb: Petter Nassak hafua 1654 gådt i Caution och borgan för ett hemman som Herr Valentinus Johannis Uti Sockis af ödhe optogh, och såsom be:d her Valentinus nu ähr i Pohlandh slagen och hustrun eij förmåhr komma hemmanet i bruuk); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 24.3.1656 (Uplystes 1 gången dee panter som Johan Johansson effter inlagdh Specification hade hoos sigh i wnderpant ... 2 Gullringar af Do:no Valentino Johannis ... 1 Siölf:r Skeedh af Daniele Danielis); KA mf. ES 1241 (g 18) Helsingin RO 5.7.1693 s. 65 (Då insinuerade handelsman Sigfredh Bertillson sin Swågers Cappellans i Syssme H:r Eliæ Menselenij bref hwar med han begärade att berörde dess Swåger wille emot Rådhman wählacht:t Gab: Henderss: lagl: uthföra om det Testamente dheras Sahl: Swärfader giordt till ber:de Rådhman af dess Skepz part hwar till Rådhman Swarade sigh låta nöija medh dett Rätten finner skähligt här utinnan göra ... Resolutio. Saaken remitteres till Cembnährs Rätten); KA mf. ES 1241 (g 19) Helsingin RO 9.5.1694 s. 28; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.12.1693 (Inkom handelssman Sigfred Bertillsson som een Laga Fullmechtige å sina Swågrars wägnar ... producerade i Rätten den förlijkningz skrifft som deras Sahl: Fader Erich Matsson haar d: 15 Martij 1675 och underskrifwen, såssom och des Swåger H:r Elias Mesenius sampt des Antessessor Thomas Hindersson uprättat af innehåldh, att Sahl: Erich Matsson förskrif:r sig att betahla till sine 6 st: Barn på des Möderne 600 D:r); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 19.6.1654 (Fram kom för retten een Prest ifron Mentzelle, nu mehra ägande Sahl: herr Peers [Mäntsälän kirkkoherra 1640–51 Petrus Michaelis] Enckia dersammastedes, widh nampn her Valentin Johannis Klingius, och giorde klageligit denne Stadz Collega, Matthiam Clementis (katso 476), inläggiandes Mundtlig: någre besuer Nembl:, att han hafuer 1652 af hans hustru då hon än änckia war, tagit een koo till kiöps för 10 D: K: M:t eller des werde 1 tunna S: Strömingh, huar oppå een halftunnars Strömingh obetalt resterer ... Herpå swarar Matthias Clementis skriffteligen att huadh som den koen till anlangar, består han, seger tillagt 10 D: peningar, Men ingen S: Strömingh till att gifua, föregifuandes dhe resterande 5 D:r som för Koen ståår tilbaka wela inräckna för sitt hafda omack, som han för denne herr Valentins Stiufbarn medh Informerande och Kost, någon tidh hafuer hafft ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 55 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 560.

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Valentin Klingius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=870>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Valentinus Johannis Rymmättölensis. Bor. 61 || En Valent. Joh:is nämd i prot. 1653.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 55.

Tallenna tiedot muistiin