Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1652 Erik Florinus Ericus Thomæ, Ostrobotniensis 873. Vht: Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra, FM Tomas Florinus (Thomas Thomæ, yo Wittenbergissä 23.7.1619, † 1648) ja hänen 2. puolisonsa Karin Eriksdotter Borgstadius. Ylioppilas Turussa kl. 1652 [Florinus] Ericus Thomæ _ 44. — Sotilaspappi. Uudenkaarlepyyn kappalainen 1655. † alkuvuodesta 1678.

Pso: Margareta Håkansdotter tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Isäpuoli: Vaasan ja Mustasaaren kappalainen Isak Hamnius 169 (yo 1641).

Serkku: Paimion kappalainen Bertil Florinus U1095 († ~1669).

Poika: Krister Florinus 3132 (yo 1684).

Poikapuoli: kihlakunnantuomari Karl Freese 2110 (yo 1671, † 1710).

Lanko: Iin kirkkoherra Gabriel Calamnius 715 (yo 1649, † 1672).

Vävy: Kauhavan kappalainen Mårten Mullander 2509 (yo 1677, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 60b; KA valtakunnanregistratuura 19.10.1648 f. 593 (Öppet bref för Präste Enckan i Wasa, hustru Malin Knutsdotter [framledne Kyrkoherdens uti Wasa M:r Tomas efterlåtne Enka] att wara fri för Taxe- och Prästpenningar, som Hennes Man är blifwen skyldig), 5.7.1682 f. 393 (Till Stats Contoiret för een prest Enkia [hustro Margretha Håkonsdotter] på 4 tunnor Spannemåhl åhrl. i Lijfztijden ... Hennes Man Capellanen H:r Erich Florinus uti 25 åhrs tijdh har troligen och redeligen tiänt, och hon medh sine barn sitter nu utj ett mycket slätt tillstånd); KA mf. ES 2077 (ss 1) Mustasaaren käräjät 3.–7.2.1659 (Hustru Margareta Florina beviste sigh wara berättigh af Sochnen nästförledne åhr Fålckskrifningh), Uudenkaarlepyyn käräjät 10.–11.10.1661 (Skriffteligen den 25 Januarij 1659 författat, och aff Cappelanen D:no Erico Florino ... till wittne wnderskrifwen); KA mf. ES 2078 (ss 1) Uudenkaarlepyyn käräjät 28.2.1666 s. 29; KA mf. ES 2078 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 14.–15.12.1668 s. 27, Uudenkaarlepyyn käräjät 15.–16.10.1669 s. 55 (Tullnähren Johan Hedman, Fullmechtigat af Inspectooren Welbetr:dd Erich Tawast, Fodrade af Cappellanen Här Sammastädes Wällerdhe H:r Erico Florino, betalningh För een Korss mysa, som H:r Erichz Hustru, af Jacob Josepzsonss Hustru j Jacobz Stadh emoot tagit haf:r, och icke betalt, Menandes Kårss mysan höra Tawasten till, och Således Förhållit Betalningen, Emedan H:r Erich sadhe Sigh aff Tawasten hafwa nogot att Fodra på eett skuthe Tygh, som Tawasten af H:r Erici Hustru, För nogon tijdh Hadhe Frachtatt); KA mf. ES 2079 (ss 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.3.1671 f. 31; KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.11.1673 f. 28v (Sacellanus Locj Wördige H:r Erich Florinus företrädde och gaff tillkänna att af ålder haf:r ett quarnställe j drakefårsen wedh öster åbackan belägit), Uudenkaarlepyyn käräjät 1.–3.2.1675 s. 41, 43, Lapuan käräjät 9.–12.2.1675 s. 88, Uudenkaarlepyyn käräjät 27.–28.8.1675 s. 417 (Cappellanen H:r Erich Florinus företredde och nu som wedh näst förledet winter Ting föredrogh sigh kommit i twist medh Johan Fårssman om deres qwarngångh); KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 25.–26.2.1678 f. 53 (Sal: Cappellanens H:r Erici Florini Attest d: 3 Juni 1665 Dateradt); KA mf. ES 2027 (qq 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 19.–20.2.1680 s. 42; KA mf. ES 2081 (ss 6) Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.3.1684 s. 187 (Effter Borgmästarens i Nycarleby, igenom sin inlagde Skrifftelige begäran, opbödz Cappellans Sahl: H:r Erich Florenij änkias Hemman utj Kyrckeby, á Ett Mantahl Michelsbackan benembd, för des Giels fordran öfwer Treehundrade Dahl:r Koppar Myndt första gångon Lagligen, som således togz ad notam, och war ingen som dett emot Lösen anbödt tillträda), Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.7.1684 s. 15; KA mf. ES 2081 (ss 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–14.1.1685 s. 6; KA mf. ES 2083 (ss 12) Lapuan käräjät 24.–28.7.1690 s. 114 (Sedan förekom H:r Martinus Mulander och berättadhe att Sahl: Kyrckioheerdens (katso 1398) Enckia j Wörö hadhe skickat till sin Syster H:r Martini Swärmodher ett slachte nöth); KA mf. ES 2084 (ss 14) Lapuan käräjät 7.6.1692 s. 97 (Cronones Lensman angaf en gifft dreng Elias Henrichzson i Cauhawa, som aflat barn medh Pijgan Maria Florina dersammestädes), Lapuan ylim. käräjät 16.7.1692 s. 312 (Maria Florina); KA mf. ES 2028 (rr 5) Mustasaaren ja Maalahden käräjät 7.–8.9.1643 f. 247v (Kyrkieheerden Mester Thomas gaffz män till at Uthmäta hans Witterlighe geldh), Mustasaaren ja Maalahden käräjät 15.8.1644 f. 284v (Företrädde för Rätten Thomas Watzon Ländzman i Härsammastedz Uplyste och witterligit giorde at såsåm han wedh trenne Häredz ting hafuer låtit Upbiudha Kråkelundh hemman huilket han af Casper Martzaan Bårgare och Handellsman i Gamble Carleby lageligen köpt hafuer för 250 D: Sölfuermynt ... som deres köpe breff â Dato den 12 Martij 1642 wijdhare förmähler; Huilket be:te Kråkelundh meerbe:te Thomass Watzon hafuer af een frij wilia och wällbetenckt modh sållt och i laga köp Uplåtit sijn Swährfadher Höglärde M: Thomæ Florino P: et P: härsammastädz för 100 T:r Spanmåhll i Rågh och Korn); KA mf. ES 2028 (rr 6) Mustasaaren käräjät 14.11.1646 f. 178, Mustasaaren ja Maalahden käräjät 26.5.1648 f. 322 (Biörkööboar bekände at Kråkelundz possessor äger i Biörköö skäret een lijten deell, her Thomas som Kråkelundh äger skenckta wällborne Landzhöfdingen); KA mf. ES 2029 (rr 8) Mustasaaren käräjät 8.–10.9.1653 f. 171v (Sigfridh Matzon i Kasköö till H: Isaak Martij 169 Kapplan här i Waasa om een Engh be:dh Bärgh Engen om 2½ Skrindh Huilken war Pantsatt till Sahl: M: Thomas för 16 D:r 16 öre som nu Befans, Huar på Förnimmes wara betalt 2 Fambner weedh á 6 m:r Altså blifuer 15 D:r Obetalt, der på han förebär warit een koo Lefwerat det Grannarna wille bewijsa, doch Förliktes at Sigfridh Effterlät H: Isaak Engen at bärga i detta Åhr 1653 och Sedan 1654 men då afträdandes, Så at Bonden Skall Aldeles Wara Frij för Sahl: M: Thomæ Arfwingars Skuldz Fordran, Emedan och Thomas Matzon det Bejakade som Mågen Ähr); KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–27.4.1655 f. 121v (Kyrckioherden Dns: Nicolaus Ringius förehölt sine åhörare så i Stadhen som j Sochnen boendes, att dhe wille samställia sigh om Prästewahlet, hwilken dhe till Caplan votera wille), Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.11.1655 f. 136v (Caplanerne här j Sochnen Dns: Johannes 292 och Dns: Ericus beklagade sigh öfwer dhe bönder som till Munsala Capellet liggia, och besynnerligen öfwer Josep Jönsson i Herflax, dädt dhe dhem wela förwägra dhen dehlen aff theras räntta, som dheras förrige Capellan för dhem nutit hafwa), Maalahden käräjät 3.–4.8.1655 f. 198v (Ländzmans Enckia i Mussor Sochn Hustru Margareta Florina), Mustasaaren käräjät 13.–15.10.1656 f. 361v (Sahl: Thomas Watzåns Enckia Hustru Margareta Florina leet oplysa till kiöpz ett Skatte hemman i Kråklundh om 3/4 M:ll som Hennes Sahl: Fadhr M:r Thomas aff Marckus Ersson i Waasa bördzrätten kiöpt), Ilmajoen käräjät 1.–3.3.1656 f. 393 (Niels Ferrlings (katso 1090) Hust: Margareta Florina ifrån Waasa); KA mf. ES 2030 (rr 10) Mustasaaren käräjät 3.–6.2.1657 f. 153 (Kråcklundh hemman), Mustasaaren käräjät 11.–15.8.1657 f. 180 (Anders Jönssåns ifrån Ståckhålm Fulmechtigh Olof Larssån leet opbiuda första gångån Lill Kråckelundz hemmans bördzrätt, som hånom för Sahl: M:r Thomæ Florinj geldh ähr anslagen penningar 245:27: k:m: der till ingen hadhe at seija), Mustasaaren käräjät 22.–24.3.1658 f. 562v (Ländzmans Hustru H: Margareta Florina); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 15.2.1658 (Olaus Tolfstadius, medh breff och Segel aff Kyrckioherden i Helsingfors wellerde herr Jören Petrj Orlander (katso 1292) fullmächtigh, inlade lagligen uthj Rätten ett Kiöpe breff, aff dato 7 Augustj A:o 1629 af fordom Sal: Hanss Jöenson på Krocköö uthgifuit, angående et åker st: eller gärda backom Hanss Brijeringkz gordh, her i Borgo belegen till fordom Kyrckioheerden, nu mehra Sal: H: Erich Simonis, hersammastedes försålt), Porvoon RO 27.11.1658 (Besuerade sig Lars Henderson opå Sal: Kyrkioherdens H: Erichz ärfuingar och i synnerhet på Sal: Herman Rijthofz Enckia om Salt petters hielpens rest, her flytande effter Sal: Herman Rijcthoff, skulle hafua låfuatt honom bettala den tijdh ärfuingarna hölte bytett i Prestergorden). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52 (XII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 241. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 88; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 387 (Florinus I. Tab. 3).

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=873>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Florinus, Ericus Thomæ. p. 44 || Son af kh i Vasa Th. Florinus († 1648)? Fältprest. Kpl i Nykarleby 1655–80.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52.

Tallenna tiedot muistiin