Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1652 Johan Forsenius, vuodesta 1653 Wisenius Johannes Henrici, Nylandus 893. Vht: toistaiseksi tuntematon Henrik ja Brita Henriksdotter tämän 1. avioliitossa (Britan 2. pso 1647 maanmittari, helsinkiläinen raatimies Hans Hansson, † 1667). Ylioppilas Turussa sl. 1652 Forsenius. Joh. Henrici Nyl _ 45. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1653 (Jakob Welleriuksen sijaisena). Alimman luokan stipendiaatti sl. 1654 – sl. 1655. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – kl. 1659. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1659 – kl. 1660. Ylioppilas Uppsalassa 6.1660 Johannes Henrici Wisenius eius [Joh. Gyllenstake] præceptor [Antea depositi ex Acad. Aboensi venerunt.]. — Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1667. ‡ Helsingissä 22.3.1674.

Pso: Anna Andersdotter Nycopensis tämän 1. avioliitossa († 1688).

Pson seur. aviomies: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Ignatius 1904 (yo 1667, † 1710).

Appi: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 64b; KA mf. ES 1721 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 17.–18.11.1670 s. 77 (Conrector H:r Joh: Visenius inlade i Rätten Fältwäbelns Johan Bertillsons obligation Dat: d: 18 Sept: 1665, hwar uthinnan han bekiänner, at bem:te Conrectoris Stiuffader Sahl: Hans Hansson hafwer för honom Caverat hoos handelsman i Åbo Jochim Wergentijn för uthtagne wahror 80 D:r Kopp:r m:t hwilka penningar mehrbem:te Conrector å sin Moders wägnar betalt hafwer. Så emedan Fältwäblen bekiänner så i sanningh wara dömes han samma penningar at bettalla); KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.2.1684 s. 9 (Hendrich Visinius i Helssingfors stadh); KA mf. ES 1724 (bb 16) Sysmän käräjät 15.–16.2.1695 s. 61 (giäld till Handelssmannen Hendrich Visinj arfwingar i Helssingfors); KA mf. ES 1814 (ii 4) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 6.–8.10.1681 f. 72v (skyldig till Borgaren i Helsingforss Wäll:t Henrich Henrichsson Wisenius); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 27.10.1658 (Då aflade för detta Borgmästaren uthi Biörneborg wälachtat Hans Hansson sin Rådhmans Eedh); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 7.5.1662 (Då aflade Hindrich Hindrichson Wizenius sin Borgare Eedh, och woro hans Borgenssmän Hindrich Hindrichson och Anders Hindrichsson, at han i 6 åhr skall giöra borgerlig tunga); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 8.3.1665 (Företrädde Landtmätarens Hansons Fullmechtig Henrich Hendrichssohn Wizenius och inladhe Petri Orlandri 1292 Obligation daterat Åbo d: 11 Novemb: 1664 lydande, dhet han haffuer tagit till lånss af honom Hans Hanson 60 D:r Kop:r m:t och updragit aff sitt arff een Sölf:r kanna i wederpant, eller där den icke skulle afföllia, då updrager han honom Domarby hemmanet till pant, begärandes han kunde fhå panten under händerna), Helsingin RO 11.3.1665 (Dito præsenterades ett Arffskiffte breff af Landtmätaren Ehreborne och w:t Hans Hanson sampt hans Stiuffsöhner Johanne och Henrich Wizenio underskriffuit, daterat denne Dato Anni Currentis, af förmälan, det han Landtmätaren till at affböija allt missförståndh och oenigheet som framdeles kunna upwäxa, haffuer warit öffuer eenss medh sin käre hustru sampt be:te sine Stiuff Söhner, som här effter föllier: Nembligen först: Om han igenom dödhen skulle förr afgåå ähn hans hustru, då skulle hon hustrun behålla all hans qwarrlempnadhe egendomb i löst och fast, så i penningar som hans uthestående gield, uppå hwadh orth dhe hälst skulle finnas, och hans Slächt i Swerige inthet haffua där till någon prætention, effter hans giorde Förlijkningh medh dem Anno 1660, hällst effter han icke dett ringaste Erfft uthan allt sielff förwerfft haffuer; doch där någon aff hans Slächt skulle komma hijt, i meningh at fhå ärffua och sig emoth hans hustru wäl Comporterade, då skulle dem få 100 D:r Kop:r m:t af hans qwarblifne medell. 2, Om han Lantmätaren kunde öfuerlefwa sin hustru, då ...); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 24.4.1667 (Förordnades Hendrich Vizenius och Hendrich Thomasson till upsyningzmän öfuer måhl och wicht), Helsingin RO 19.10.1667 (Då företrädde Borgmestarens i Hioo Stadh w:tt Bengt Arfuedhson Fullmechtigh Stadzskrifuaren wälförståndigh Larss Jönsson Insinuerandes sin Fullmacht Dat: Hioo den 20 Julij 1667, där uthj honom till betroos at uthföra emoth fordom Landtmätarens Sahl: Hans Hanssons Enkia hust: Brijta Hindrichsdotter, om dett arfuet som kan wara fallit effter be:te hennes Sahl: man, och dett afhempta härifrån, begärandes såssom han war en lång wägat man, altså motte han uthan långt uppehåldh kunna blifua Expedierat härifrån. Conrector Scholæ M:ster Johannes Vizenius suarade uppå sin moders wegnar, at såssom hans Sahl: Styffader hafuer lempat ett testament bref effter sigh där uthj han beropar sig opå ett annat testamente, som han i Hioo anno 1660 skule hafua giordt, altså begärar han dett Fullmechtigen motte framläggia be:te Testamente, så kan dett sedan Collationerass med dett förrige, men Fullmechtigen sade sig intet hafua be:te testamente hoos sig, huarföre pålades honom sådant införskaffa), Helsingin RO 25.11.1667 (Då före trädde Stadzskrifuaren ifron Hioo Stadh Larss Jönsson Fullmechtigat aff Vice Borgmestaren där sammastedes Bengt Arffuedson, huilken den sidst lidne 19 Octob: præsenterade sig här medh sin fullmacht ... inläggiandess en förlijkningz skrifft, af be:te Lars Jönsson underskrifuen, Daterat här i Helssingfors den 24 octobris sidstlijden, lydandes at han Larss Jönsson uthj krafft af sig medhgifne fullmacht och effter denne rättens inrådande och till låtelsse, såssom och uthj betrachtande, först at Sahl: Hans Hansson A:o 1647 uppå sin heders dagh hade uthfäst be:te sin hustru till Morgon gåffwo 200 R:D:r och 56 Ducater. 2. Att han nu sedermera A:o 1665 hade afwittrat sine Styff Söners Föderne som han i 19 åhrs innehafft hade, och den öfriga sin Egendom i löst och fast testementerat be:te sin hustru, af orsak at han alt förwerfdt, och effter sina föräldrar och slächt intet Erfft hade, beropandes sigh i be:te Testamentet på en förlijkningh som han i Hioo A:o 1660 medh sine Föräldrar giordt hade, huilket här intet tillstädess är, 3. at många Creditorer effter Sahl: Landtmätarens dödh hafua yppat sig, 4. att ... för att bijgå all wijdhlöfftigheet och onödige rättegångz Expenser ... ingåt een wänligh förlijkn: om be:te Arffz prætention således at hans principal och principalinna i Hioo Stadh be:te Bengt Arfuedson och hans käre hustru bekomma för all sin arfz prætention, effter be:te sin Sahl: Sohn Hans Hansson uthj ett för alt af be:te hustru Brijta Hendrichzdotter 100 D:r S: m:tt och där medh skall all deras slächt wijdare prætention på något arff effter Sahl: landtmätaren Hans Hansson wara uphäfuen, ogillat, ödat, och casserat ... dy dömes och samma deras förlijkningh, krafftigh stadigh och fast, nu och till kommande tijder at skola för blifua), Helsingin RO 13.1.1669, Helsingin RO 30.1.1669 (Förekom Henrich Wizenius och tillspordes om han hade betänkt sigh at göra sin Borgare Eedh de novo, emedan han för detta uthj Landzhöfdingens närwaro hafwer upsagt sin Borgare Eedh), Helsingin RO 3.3.1669 (Henrich Wizenius afladhe å nyo sin Borgare Eedh, och skall betala 10 D:r S:m:tz Buurpenningar), Helsingin RO 24.10.1670 (Conrector Scholæ M:r Johannes Wijsenius giorde påminnelsse dhet Scholan blifwer uppå Södre gafwelen aldeles fördärfwat), Helsingin RO 19.6.1671, Helsingin RO 21.8.1671 (Uplystes 1 gången M:r Johan Burtz (katso 2826) Skomakares Guldringh pantsatt hoos Conrectorem wällärde H:r Johannem Wijssenium), Helsingin RO 15.4.1672 (ConRector Scholæ härsammestädes her Johan Wissenius Inlade emot sijn Swägerska Hendrici Wissenij hustru Dorothea Olofzdåtter, Een klageskrifft, beståendes uti åthskillige grofwe, och neeslige beskyldningar, som b:te hustru skal hafwa honom tillagdt), Helsingin RO 17.4.1672, Helsingin RO 22.4.1672 (bägge brödernas moder hustru Brita Hendricksdåtter som på sijn Sootesäng ligger), Helsingin RO 23.4.1672, Helsingin RO 23.6.1673 (Justitiæ Borgmestaren på rättens wägna, förhölte Hindrich Vissenio det igienom hans moder ähr angif:t huru såsom hans hustru skall öfwerfalla sin Swär Moder uthi sitt huus med Elaka och Skammeliga ordh, trängiandes emoth hennes willia sigh uthi gården, hwar på Hindrich Vissenius Swarade sigh aldrig giordt henne emoth, eij heller hans hustru uthan hans Broder öf:rfaar hustrun medh onda Ordh, när han kommer att besökia henne om hon då hafwer Swarat något men elliest aldrigh, Fullmächtigen Gabriel Abrahamsson berättade att Modren icke klagar öfwer annat, men begiär att hon må få sittia i Roo uti sitt huus, uthan ingrångh af bem:te hennes Son eller Sona hustru ... Hwar på Rätten förklarade sigh sålunda, att Hendrich Wissenij Moder skall besittia gården, den hennes Sahl: sidste Man hafwer upbyggia låtitt, fredeligen, uthan något inträngiande af sina Söner eller Sånahustrur så lenge hon läfwer och får behålla dem henne behagar till att Sytha sigh uti sin ålder, och siukdoms Swagheet ...); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 18.5.1674 (Sahl: Conrectoris Johanni Wissenij modher), Helsingin RO 23.5.1674 (Sahl: Hans Hanssons änckia blef förskondt, för dett hon ähr blindh, och blef uthstrucken af Backungz Lengden); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 9.2.1681 (Ålldermannen Hind: Wisenius), Helsingin RO 30.6.1683 (... den ordkastningh och munbruk som Secreterskan och hon hafft sin emellan, uthj Wissenij Sahl: Modhers Lijk process), Helsingin RO 22.10.1683 (24.10. Resolverades att Sahl: Rectoris Wissenij änckia nu mehra Rectoris M:r Andreæ Ignatij 1904 K:e hustru Anna Anderssdåtter, icke kan får låta deela arfwet som effter wälb:te Wissenij Sahl: moder Brita Hindersdotter fallit ähr emellan sigh och sin dotter som hon medh Sahl: Wissenius aflat, uthan dottren behåller altsammans Arfwet effter sin Sahl: Fadher Moder aff fölliande skiähl, 1:o hafwer Sahl: Wissenius för blifwit dödh ähn hans Modher, dy 2 faller dett arfwet effter henne Lijckmätigt 1 Cap: Arff: B: St: L: till Sonadottren allena, effter hon inge andra samsyskon hafwer, 3:o hafwer Modren trädt uthj annat giffte, 4:o bekommit sin Giffto Rätt effter Sahl: Wissenio till förenne); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 29.4.1685 (Stadzens Ålldermän Petter Holtgrefwe och Hinrich Visenius upsade sine Åldermanne Tiänster); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 8.10.1690 (Proubsten och Kyrckioheerden Mag: And: Nycopensis Son Aron Nycopensis 3120 befullmechtigat af sine med Syskon och begerade att hwad Kyrckioheerden Mag: And: Ignatius som ägde hans Syster, bekommit till hemgifft och gåfwa ener hon trädde i ächtenskaap medh sin förra man Conrectoren H: Joh: Wisenius måtte komma uti Consideration wedh bytet arfwingarna emellan ...); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 13.9., 23.11., 25.11., 27.11., 2.12. ja 5.12.1695 s. 155–171 (Det föredrog Skreddaren mest: Johan Grönberg klageligen 1:o huruledes Cembners Retten medelst dess afsagde dom af d: 23 nästledne Aug: då han söcht dess Stiuf Swärfader Pråubsten och Kyrckioherden hersammastedes höglerde Mag: h:r And:s Ignatius 1904 om dess sal: hustrus Brita Johans dåtters Fädernes och Mödernes Arf, sampt och det Arfwet som henne effter des sal: sal: farmoder och merbem:te h:r Kyrckioherde om hender hafft ... Grönbergz sahl: Swärfaders Rectorens Mag: Johannes Wisenij qwarlåtenskap ... dess sal: hustrus Morfader Kyrckioherd:n Mag: H:r And:s Nycopensis 2 ...); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 8.2.1697 s. 35 (Såssom Skreddaren Mest:r Johan Gröönbergh nu föregif:r wara sinnat af några gode Män igenomsee och uttaga låta, dhe böcker som honom tillkommer å des hustrus wägnar effter des Sahl: Swärfader H:r Rectoren Wisenius, altsså befeltes Stadztienaren Frantz att Communicera det samma H:r Kyrckioherden Ignatius 1904, som böckerna har i Stadz Kyrckian insettia låtit, hwars Barn och een dehl der af tillkommer); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 13.2.1699 s. 83 (Skräddaren Mest:r Johan Grönbergh läth första gången upbiuda des förra hustrus farfaders Sahl: landtmätaren Visenj gårdh ..., 20.3. leth Skreddaren Mest:r Johan Gröönbergh upbiuda des Sahl: förra hust:s Brijta Johans dott:r Wisenias fahrmoders gårdh här i Staden som henne medh des öfrige medarfwingar arfteligen tillfallit); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 26.7.1700 s. 10 (angaf sigh till Borgare Anders Grönberg Barnfödd i Espo S:n och Kööklax by, ställandes för sigh i Caution des Broder Skräddaren Mester Johan Grönbergh och Borgaren Hendrich Bertillsson ..., 3.9.), Helsingin RO 30.4.1700 s. 99 (Sahl: hustru Brita Johansdotter Wisenia ... Barnlöös afleed); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 29.4.1703 s. 69 (För den Rest Märta Wisinia Häfftar till Cronan och Staden, bör des Sängkläder som stå hoos Brusis, strax wärderas och Auctioneras); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 1.12.1706 s. 261 (Såssom ded blifwit berättat att Märta Visenia trängt uthi Sahl: Skräddarn Mest:r Johan Grönbergz Enkias gård, och suttit der een lång tijd sedan hon kåm ifrån Åbo, uthan någoth opwijst beskiedh), Helsingin RO 5.12.1706 s. 265 (Märta Wisenia opwijste den Höglåfl: Kongl: Håfrättens Resolution af den 5 Julj 1706 om gården som Sahl: Skreddaren Johan Grönbergh ehrhållit Laga fasta, hwillket är ophäfwit och bör å nyo optagas af een opartisk Ciämbner Rätt); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 10.7.1707 s. 81; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 16.9.1664 (Hindrich Hindrichss:n Wissenj hustru Dordj feltes till sine 3 m:r för stembningz försittiande emoot Karin Hanssd:r), Helsingin KämnO 17.9.1664, Helsingin KämnO 3.9.1696 (Sal: Hindrich Visenij dåtter Merta Visenia). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386, 430; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII), 63 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 566 (19.10.1653, Johannes Visenius); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 73, 108, 202, 203, 241, 243, 478, 495–496; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 163; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #47, 52. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 243; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 184; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3923G.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wisenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=893>. Luettu 10.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Visenius, Joh. [Henrici] Nyl. – Från Helsingfors. Ansökte stipendium 10.10.1653 det han åtnjöt till 1663. Inskrifven jemte sin discipel J. Gyllenstake (se p. 52) vid Upsala akad. 6.1660. Samma år på hösten åter till Åbo; jfr prot. 30.10. Konrektor i Helsingfors skola 1667. Kpl der 1674. Död 22.3.1674.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63.

Forsenius, Joh. Henrici Nyl. p. 45.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56.

Tallenna tiedot muistiin