Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

25.10.1652 Olof Sund Olaus Erasmi, Vestrogotus 912. Vht: Uudenkaupungin Sundholman vuokraaja Rasmus Olofsson († ~1655) ja N.N. Ylioppilas Turussa 25.10.1652 Sund Olaus Erasmi VG _ 46. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] \ 1652. d. 25 Oct. \ Olaus Erasmi Sund.

Sisarenpoika: Gabriel Brunnerus 1629 (yo 1663).

Lanko: Medelplanan kirkkoherra Zachris Melplander, myöh. Kullenberg 831 (yo 1651, † 1686).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 186b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #38; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 12.1.1650 (Är besluthat af Rätten adt Rasmus Ollsson afstår med seglation och handell, aldenstund han blifuer inthet boendes i Staden uthan på sin Herres gårdh Sundholm der han och handlat hafuer med bönderna med alle handa köpmans wharor efter som det af Bårgenskapet nooksampt intygat är, Ty uthsluthes hans nampn uthaf innewarande Åhrs Contributions Lengden förbiudes och all handell och Bårgerligh näringh af honom wed böther tillgörandes som Lagh förmor), Uudenkaupungin RO 27.2.1656 (Bookhållaren Daniell Brömpsse gaff tillkenna huru som Sal: Rassmuss Olufsons fordhom Arrendatoris på Sundholm arfwingar ähre effter een richtigh, den 2 Decemb: sistförden underskrefwen Räckningh bleffne skylldige till H:s G: Exel: Högwälborne Greffue, Johan Oxenstierna Gabriellsson j Kopar Penningar 234 dal:r 24 öre, för Huilcken Summa, han hafuer gifuit sin obligation till H:s G: Exell: att willia betala samme Penningar, sosom sin egen gieldh till Nästkommande Wår Will Gudh, begärade altfördy, att blifua förhulpen till betallningen af sin Sal: Swärmoders quarlefdhe ägendom som kunde finnas her j stadhen, j synnerheet begärade han att den skuthan som her i hampnen ligger måtte blifua lagligen Werderat ärfwingarna till lösen, och så frampt ingen annan af hans medharfwingar wille den till sigh inlöösa, då tillbiudher han sigh willia samma skutha till sigh inlösa, och wille ingalunda bestå det, att samma skutha nu Wijdare okiöpter skulle, ått någon blifua förfrachtatt. Bookhållaren begärade och Lagläsaren Joseph Jacobsson och Rådmannen Johan Michellsson till bytesmän öfuer arfskifftedt på Sundholm, och protesterade derpå, att den som skulle samme arffskifftet förhindra, han skulle betala all hinder skada och Expenser. Sadhe sigh och wara fullmechtigat der till på sine egne, D:ni Zachariæ Marthini 831 och Befallningzmans Michell Matzsons wägna, Men huadh Olao Erasmj anlangar, så ähr han ähnnu Ungh och omyndigh, Sammaledess, blifuer eij heller Erich Matsson Skreddaren betrodt, öfuer sine myndige barns goda, uthan skall alt deras godhe läggias in hooss fremmande Män, som derföre nöijachtigh redho göra skola. Doch ingen war annan aff hans medarfwingar, och Swågerna denne gångon tillstädess honom föruthinnan att tilltala eller swara, Hwarcken Her Sigfridus Bartholli (katso 1629) Eccles: j Åbo, her Henricus Eickman 123 Cappelan her j staden, eller Petter Eickman Arendator på Sundholm, Eij heller wore dhe der till aff Bookhållaren stämbde, kunde fördy Rätten heruthinnan ingen uthslagh göra, för ähn alle ärfwingarna kommo tillstädes, och gifue deras enhällelige vota j desse saakens beställande), Uudenkaupungin RO 23.4.1656 (Bookhållaren Daniell Brömpsse beswärade sigh deröfuer, att stadzens höfuidzmän skole hafue förledne den 14 Aprilis effter Borgmestarens befallningh af privat haat och affwundh, slagit nedher Sundholms gårdz tuenne Skorstenar her i staden, föregifuandes han hafua warit lagilge och gille Skorsteenar ... Stadztienare Söfringh, Jören Palila, Erich Kaukoila, samp Erich Grelsson, Thomas Cammela, Markus Erichson, Thomas Quartermestare, och Sigfredh Torgfougde bekände sampteligen, att dee twenne Sundholms gådz skorstenar som blefuo nederslagne wore alldeeles odogelige och ogille, och allenast lijthet stycke ofuanpå taket medh leer upsatte, och af ingen Murmester opmurade, och Wäll wore Wärde, att Nederrifuas), Uudenkaupungin RO 14.2.1657 (Effter samptelige Sal: Rassmus Ollsons Arffwingars begäran förordnades af Rätten effterschrefne opartijske gode män som ähre Rådmän Swen Matzson och Johan Jörensson sampt desse Bofaste Bårgare Matz Snickar, Johan Haikara och Matz Jörenson, att wärdera Sundholms gårdh, och hwss belägne här j stadhen. Anbelangande Bookhållarens H: Daniell Brömses åtalan om deras arfskifftes Väsende Remitteras sådant till dess tillbörlige Forum att Vttföras; Påläggies och här medh Jacob Peerssons hustru Walborg Simonsdåtter, att hon wedh laga böther tillgörande, will Gudh om Nästkommande Måndagen Comparerar till Häredztinget j Nykyrckio ländzmans gårdh, att gifua een grundteligh, och sanfärdigh underrättellse om Sundholms arfsaker); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 20.9.1697 (Procuratorens wedh Rådstugu Rätten j Åbo Sahl Johan Brunnars 1630 Effterlefwerska, hustru Hebla Kempe, anhölt aff Rätten, emedan hon kommit j ehrfahrenheet, dett högwyrdigste H:r Biskopen wedh förra håldne Visitation utj dhenna Stads Försambling funnit skiäligt att ährkänna till Kyrckian, hennes Sahl: Mans Mohrfahrs, fordom Befallningzmans på Sundholm Rasmus Ohlssons graf utj Choret belägen, af Orsaak, att dhen utj 30 och några åhrs tijdh hwarken af bem:te Rasmus Ohlsson eller dess Arfwingar blefwen nyttiadh, att henne då måtte åthminstonne effterlåtas wärdet för graffstenen af Kyrckioherden Wällärde H:r Jacob Eichman 1266, som kommit j possession af dhen samma tillijka medh sielfwa grafwen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII); H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 92.

Päivitetty 27.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Sund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=912>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Sund, Olaus Erasmi Vg. p. 46 || Svg. 38: 25.10.1652.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59.

Tallenna tiedot muistiin