Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1652 Jakob Holmius (Enholm) Jacobus Eliæ, Nerpensis 925. * noin 1631. Vht: Närpiön kirkkoherra, valtiopäivämies Elias Holmius (Elias Petri, yo Uppsalassa 5.1622, † 1684) ja hänen 1. puolisonsa Anna Eliasdotter Reichenbach. Ylioppilas Turussa sl. 1652. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Jacobus Eliæ Nerpensis. Oraatio 25.3.1655. — Närpiön kirkkoherran (isänsä) apulainen 1653. Närpiön kappalainen (1673). Närpiön kirkkoherra isänsä jälkeen 1684, menetti viran toiselle s.v. Närpiön vt. kirkkoherra (1688). Närpiön kirkkoherra 1694. † Närpiössä 1697.

Pso: 1:o Margareta Hansdotter Stålbom; 2:o (jo 1680) Valborg Mikaelsdotter Biugg (elossa 1702).

Veli: lääninviskaali Johan Enholm 926 (yo 1652).

Veli: sotatuomari Petter Holmius, myöh. Enholm 1075 (yo 1655, † 1694).

Veli: kristiinankaupunkilainen kauppias Elias Holmius, myöh. Enholm 1443 (yo 1661, † 1711).

Poika: Kristiinankaupungin pedagogi Jakob Holmius, myöh. Enholm 3310 (yo 1686).

Lanko: lainopin professori, FM Axel Kempe 168 (yo 1641, † 1682).

Lanko: Vaasaporin kreivikunnan inspehtori Hans Ståhlbom 1205 (yo 1658, † 1678).

Vävy: Lapväärtin kirkkoherra Johan Beckman 1467 (yo 1661, † 1702).

Vävy: Kälviän kirkkoherra Erik Essevius 2703 (yo (1679), † 1715).

Vävy: Närpiön kappalainen Karl Hoffrenius 3198 (yo 1684, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #95; KA valtakunnanregistratuura 20.3.1684 f. 178 (Collation för H. Jacob Holmio på Nerpis Pastorat ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Probsten och Kyrkioheerden uti Nerpis Wällärdhe H. Elias Holmius underdånigst åstundar på sin höga ålderdom att Transportera sitt Kyrkioheerde Embete dher sammastädes in på sin Son H. Jacob Holmius och Wij uthaf Biskopens D. Gezelij recommendation förnimme att den samme skall wara en skickelig alfwarsam och Gudfruchtig Prästman som uti 29 åhr haar tient dher i försambl. för en Capellan med alles dheras goda nöije, och så medelst giordt sig fram för någon annan till successionen meriterad; altså hafwom Wij så i regard der till som och för mehrbem:te gamble probst och Kyrkeherdes långlige och trogne tienster här till nådigst bejakat, efftersom Wij her med och i krafft af detta Wårt öppne bref nådigst constituere och förordne honom Sohnen H. Jacob Holmenium till att wara Kyrkioheerde uti sin gamble Faders stelle i Nerpis), 16.4.1694 f. 279 (Fullmacht för Jacob Holmius att wara Kyrkioherde uti Närpe Sochn ... Kyrkioherde Embetet uti Närpis Sochn, Österbottn och Åbo Stifft, förmedelst H. Gabriel Brenneri dödelige afgång, är wordet vacant och ledigt ... redan Åhr 1683 d. 24 Maij har fådt Wår nådige Fullmacht på be:te Pastorat ... Wårt nådige bref dat. d. 4 Julij 1684), 25.4.1698 f. 319 (Fullmacht för Extraordinarie Philosophiæ Professoren Mag. Gabriel Thawonius 2796 att wara Kyrkioherde uti Narpis försambling ... Kyrkioherde Embetet uti Åbo stifft och Narpis försambling förmedelst Jacobi Holmij dödelige afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 1921 (mm 5) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.12.1641 f. 196 (Oplyste och hembödh Kyrckieherden Wördigh her Elias thz halfua hemmanet som han af framleden Peer Nilsson i Kåtnäs för Kiöp bekommet hade); KA mf. ES 2077 (ss 1) Närpiön käräjät 15.–16.1.1661 (Prosten och Kyrckieherden Ehrwördigh och Wällärde H:r Elias Petri fordrade uthslagh opå den passquillan som han Anno 1660 uthj Winter tingh i Rätten inlagdt, förmälandes att wälbe:te Prosten skulle haffwa dragit Cronones tull förbij, och der medh försnillat Cronan sin tull, tillijka medh Häredz skriffwaren Nillss Carllsson och Sochn skriffwaren Johan Bylw), Närpiön käräjät 26.–28.8.1661 (Kyrckieheerden H: Elias Petri Holmius), (H:r Jacob Eliæ beswärade sigh öffwer fordom Länssman Samul Peersson i det, att han haffwer beskyllt och kallat honom till Lappare och staffware), (Företrädde Kyrckieheerden i Åffwanbemälte Sochn, Ehrwördige och wällärde H:r Elias Petrj, inladhe i Rätten fordom wnder Lagman Welb: Johan Henderssons Axellhielms doom breff Daterat den 23 Januarij 1649, aff Innehåldh, iblandh andra saaker och ährander, huruledhes Yttermark boar, haffwa Wälbe:te Kyrckieheerden för syyn lhön aff Een godh willia till Ewärdeligh Egendoom wndt och effterlåthit, Een kährr wedh Calax bäcken belägen, beswärandes att Bertill Arffwedhsson der uthinnan honom oförrättat), (Sist Frijherskapz Håpman Per Jönsson (katso 2833) beswärade j det att Wördige Prosten H:r Elias Petrj skulle haffwa honom medh onyttigit Munbruck å Syyne Platzsen Öffwerijlat ... sagdt der kommer den Swarta dieffwulen), Närpiön käräjät 16.–18.1.1662 (Probsten och Kyrckieherden Ehrwördigh och Wällärde H:r Elias Petri Holmius beswärade sigh öffwer Petalax boar), (Wellerde H:r Jacob Eliæ beswärade i det at fordom Länssman Samul Peersson hade Anno 1660 in Decembri Månadh ... beskyllt och kallat honom till Eedzstaffware och Lappare), Närpiön käräjät 12.–13.1.1663, Närpiön käräjät 12.–13.1.1663 (Sal: Bårgmestarens Mågh, H:r Jacob Eliæ), Närpiön käräjät 7.–9.1.1664; KA mf. ES 2078 (ss 1) Närpiön käräjät 9.–11.2.1665 f. 2v, 11 (Ehrwördige Kyrckieheerden Wällärde H:r Elias Petri Holmius beswärade opå sin Skatte Hemmanetz wägna j Kotnääs, öffwer sina grannar der sammastädes), Närpiön käräjät 25.–29.8.1665 f. 25 (Gestgiffwaren Hans Henrichsson i Finby rätten tillkenna gaff, sigh haffwa uthj förleden Walburgj tijdh aff sin granne Samull Peersson (katso 7) hans bördzrättz hemman under 3/4 Mantall för 200 D:r Eenkelt Kopp:r M:t Kiöpt och affhandlat, och der igenom opå Åker bruukz både hägnat och stängiat sampt hwsens Reparation stoor bekostnadt anwändt, beklagandes, att mehrbem:te Samull haffwer sin slutat Kiöp åtrat och ryggiat, och medh Hederligh och Wällärde H:r Jacobo Eliæ Holmio på Nytt ... ingåt, hwilcken wälbem:te H:r Jacob haffwer Samull Peersson 230 Dal: Kopp:r M:t jcke allenast tillsagdt, uthan och till fullo nöije ährlagdt och betalt, som Samull Peerssons uthgiffne Kiöpe breff Dat: den 28 Julij åhr 1665 innehålder och förmäler), Närpiön käräjät 27.–28.2.1666 f. 7 (Coadjutor H:r Jacob Eliæ), 8, 8v, Närpiön käräjät 3.–5.9.1666 f. 22v, 23 (Wällärde H:r Jacob Eliæ Holmius); KA mf. ES 2078 (ss 2) Närpiön käräjät 15.–18.2.1668 f. 7 (Coadjutorens H:r Jacob Eliassons Action Emot sin drengh Mårthen Mattzsson i Christina Stadh om stöld, wpskiutes till Lagligh stämbningh, medhan ingen wiste seija, hwem haffwer honom till detta tingh Citerat), 7 (Opå Ehrwördige Prostens och Kyrkieherdens H:r Eliæ Petrj Holmj wägnar hans Son H:r Jacob begärte uthslagh på den Eede gångh som troll Pijgan Brita Michells dotter Långh i Öffwermarken, bleff i förleden tingh pålagdt i detta tingh at gåå, för det som hon beskyltes före, att haffwa wällbem:te Prostens hustru, hustru Anna Eliæ dotter ifrån Lijffwet förgiordt, som bijfogade Ransaakningen uthwijsar och förmäler, och hon Saligh Anna Eliæ dotter siälff uthj sin dödz sängh åthskillige gånger der om beklagat sigh icke hafft Naturlig siukdoom, uthan uthaff een onda Menniskias tillskyndan, een onaturligh plåga, huilken bem:te hustru Anna 14 dagar för Walburgi siuken bliffwit och drogz der medh till den 11 Januarij 1668 och då i herranom affsombnade ... Sentens ... dömbdes bemälte Brita Michells dotter Långh at mista Lijffwet, doch detta under den Högl: Kongl: Hoffrättz Höga betänkiande och wijdare Resolution på det ödmiuckeligaste underdonigast heemstält), Närpiön käräjät 15.–18.2.1669 s. 12 (Coadjutoren H:r Jacob Eliæ angaf een ungh dreng ifrån Christina Stadh Jacob Johansson be:dh hafwa nästförledet åhr 1667 Åtta dagar för Juul enär han Skiudzat Waasa Tullnären Zakarias Mårtensson till Gestgifwaren i Finby, och der då utj sitt fyllerij skall hafua tagit een Rulla Toback under armeen och gååt op medh gång Stegan på Nattstugu Taaket och der roopat och sagt: iag hafwer tagit i dagh tienst af diefwulen och will faara medh Trullkäringan till Helfwetis), Närpiön käräjät 3.–6.10.1670 s. 45, 61 (Coadiutoren H:r Jacob Eliæ beswerade öfwer Hans Hendersson Gestgifware i Finby, af dedt han emot Heligh dagz Netter gemeenligen plegar hålla öölselningh); KA mf. ES 2079 (ss 2) Närpiön käräjät 9.–11.3.1671 s. 2, 16 (Angåande arf han fordrar hoos Hans Ehrewörd:t Probsten och Kyrkioherden här i Sochnen H:r Eliam Petrj, katso 160); KA mf. ES 2079 (ss 3) Närpiön käräjät 15.–17.9.1673 s. 19 (ett gammalt ländzmans Hemman i Finby ... dedt Cappellan H:r Jacob Eliæ och Gestgifwaren Hans Hindersson nu besittia), Närpiön käräjät 12.–13.8.1674 s. 29, Närpiön käräjät 19.–20.2.1675 s. 151 (Caplanen H:r Jacob Holmius beswerade öfwer Gestgifwaren Hans Hendersson i Finby), Närpiön käräjät 20.–23.9.1675 s. 494; KA mf. ES 2080 (ss 3) Närpiön käräjät 25.–28.2.1678 s. 113–122 (Framstegh Kyrkioheerden och Probsten H:r Elias Holmius, Retten före dragandes Huru ledes wedh för ledet Winther tingh, dess förra Nyckel Pijga, Annika Niclas dåtter, Probstens förra Hustros Broder dåtter, för 3 st: 24 d:rs Plåtars tyfnadh Hoos sigh, till 24 d:r S:m:t 3 gånger fälter ähr; och nu åther seder mera, sig hafua bekommit Spaning, hwarest hon dee af sigh flera Stulna Plåtar handterat Nembl: och i Synnerhet, hoos Påål Hindersson i Finnby, der före han och Annika medh sine för äldrar till detta tingh ähr worden Citerat, dåch hon eller fadren sig eij ännu instelt ... Annikas fader Niclas Reckenbak (katso 683), Närpiön käräjät 15.–19.8.1678 s. 172 (Företrädde probsten och kyrkioherden in loco H:r Elias Holmius, klageligen föredragandes huruledes heela Preste gården i denna framfarne Sommar igenom een olyckelig brandh och vådheldh, i aska lagder), 178, 186 (Plåtar), 189; KA mf. ES 2080 (ss 4) Närpiön käräjät 20.–21.2.1679 s. 113 (Cappellan H:r Jacob Holmius, såsom Kyrkiones Notarius, i Retten fram wijste förtechningz booken oppå Pung Penningar), Närpiön käräjät 26.–28.2.1680 s. 33 (katso 2833), Närpiön käräjät 25.2.–1.3.1681 s. 194 (Cappellan H:r Jacob Holmius som Ett Skatte Hemman besitter å sin som sine medh grannars wägnar i Finby, Rätten gaff tillkenna huruledes månge Backstugur i denne, så wähl som Öfwerbyn, på byssens oskiffte ägor, Skatte Mannen till Stoort Præiudice sigh in rotat haffwa), Närpiön käräjät 6.–8.2.1682 s. 13, 18; KA mf. ES 2081 (ss 5) Närpiön käräjät 8.–10.2.1683 s. 17, Närpiön käräjät 2.–4.8.1683 s. 22; KA mf. ES 2081 (ss 6) Närpiön käräjät 28.–30.8.1684 s. 123 (Framträdde gamble och ålderstigne Man Capellanen i denne Sochn, Wördige och Wällärde H:r Gabriel Brennerus (katso 1465), berättandes Huru såsom denne Sochns Kyrckioherde, och Probst nu mehra Sal: hoos Gudh fordom Ehrewördige och Wällärde, H:r Elias Hollmius, är igenom döden afgången, och Sonen, warande och så Capellan i denne Sochn, Wördige och Wällärde H:r Jacob Hollmius förmådt sigh i fiordt Kongl: Breff på Succession effter sin fader, Hwar på Han och effter fadrens döödh ähr, utj pastoratet installerat; Men så Hafwer Lijkwäl Hanss Kongl: Maij:tt det, samma allernådigest förendrat, och Honom H:r Gabrielem till detta Pastoratet Confirmerat, Som dess nådigste bref af den 4 Julij förklarar, Så att bådhe H:r Jacobs undfånge bref, Så wäll som Inlysningen skall Ophöra); KA mf. ES 2081 (ss 7) Närpiön käräjät 17.–18.9.1685 s. 207 (Sal: Probstens Ehrewördige H:r Eliæ Hollmj effterlåtne Enckia Gudhfruchtigh och dygdesamma Matrona, hustru Christina Ringia, vertaa 988); KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 50 (een Supplique till hans höghwördigheet H:r Biskopen Doctor Johannis Getzelius af dato d: 12 Januarij nestförledet åhr medh deres Nampn och underristande Boomärke, hwar uthinnan dhe anhålla att fåå behålla wyrdig och wellerde H:r Jacobum Hollmium till sin Kyrckioherde), 54 (Christina Ringia), 57 (Borgmestaren ifrån Christina Welbetrodde Johan Hansson [Hoffrenius] Inlade een skrifft till Retten Stylicerat, ther uthinnan han gifwer till kenna, huruledes han, förmedelst, för detta Probstens och Kyrkioherdens Sal: Ehrewördige och Wällärde H:r Eliæ Holmij dotters och sin Pupils Christinæ Holmiæ Modher Modhers, dygdesamme Matronas Hustru Christinæ Walsteniæ [jonka pso 1:o Helsingin kirkkoherra Johannes Birgeri Orbergius († 1640) ja 2:o ratsumestari Loimaan Männistössä Michel Johansson Biugg, vertaa 3020] Anmodade förmyndare d: 15 Januarij A:o 1685, om Hennes Mödernes Rätt i Sterbhuuset med 5000 Dal:r K:m:t föreena och förlijka, Men såsom Rådh och Handels Mannen uthj Gambla Carleby well:tt Anders Olofsson Kallm (katso 160) arfs prætention, som omsijder är medh 4000 Dal:r K:m:t är förlijkter, något stutzade, hafwa i medler tijdh arfwingarne giordt Ansöökningh hoos bemelte Pupills Modher Moder att kunna ehrwinna 1000 Dal:r K:m:tz lindringh effter som Kallmen een sådan post skall undfått, der om wehl bemelte Borgmestare Henne Walsteniam tillskrifwit d: 9 Septembris förledet åhr ...), 68 (Angående Nådhåret effter Commissariens Swerfader Sal: Kyrckioherden i Nerpis H:r Larss Gallum, katso 2833), 74, Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.6.1686 s. 8–21 (inlades Pupillens Moder Moders Gudhfruchtigh och dygdesamma Matronans Hustru Kirstin Johans dåtters WalSteniæ bref till bemelte Borgmestare de dato Mennisto d: Martij nestförweckne); KA mf. ES 2082 (ss 9) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.–31.1.1687 s. 10 (qwarn), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.9.1687 s. 117; KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 223 (Vice Pastoris Ehrewyrdige och Wällärde H:r Jacobj Hollmj begieran); KA mf. ES 2083 (ss 11) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 29.–31.7.1689 s. 22; KA mf. ES 2083 (ss 12) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 11.–14.7.1690 s. 27 (Vice Pastor wördige och Wällärde H:r Jacobus Eenholm gaf Rätten tillkenna huruledes dhe nu här wed Kyrkian hafwa opbygdt een Ny Klåcke Stapell), 40 (samfelt fiskie watten), 41 (Cappellans Stombn); KA mf. ES 2083 (ss 13) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.–21.1.1691 s. 59 (Vice Pastor Ehrewyrdig och wällärde H:r Jacobus Hollmius), 62, Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.6.1691 s. 68; KA mf. ES 2083 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 21.–22.1.1692 s. 86, 99 (Sahl: Kyrckioheerdens Enckia dygdesamma hustro Maria Ringia); KA mf. ES 2084 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 12.8.1692 s. 135 (Vice Pastor Erewördige H:r Jacob Holmius begiärtte af Rätten stämningh på Sahlig Borgmestaren i Christinæ stadh Johan Hanssons Enckia, dygdesamma hustro Christina Carls dotter (katso 3198), angående sin Pupills och half Systers Jungfru Christinæ Holmiæ arf), 153, 169 (Vice Pastor ärewördige H:r Jacob Holmius, på sin Pupills och halfsysters Jungfru Christinæ Holmiæ wägnar, anhöll om en Ny wärdering på ett hemman i Tiökeby á 3/4 Mantahl skatte, som lijkmätigt Rådstugu domen, af A:o 1691 är af Rättens förordnade Män ... wärderat), 172 (Östermark, katso U431), 174; KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 22.1.1693 s. 103 (Vice Pastor H:r Jacob Holmius proponerade huru såssom Nödhwendigt een Lächtare ähr bygdt i Kyrckian wedh hwilckens fulländande, medell eij fanns i Kyrkian till Byggmästarens Affbetahlningh, och han sin löhn prompt fordrade, dy Nödgades han tillijka medh Sochneskrifwaren försträcka 60 D:r K: m:t der till), 130; KA mf. ES 2085 (ss 16) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.2.1694 s. 382 (Effter Vice Pastoris Loci Ehrewördige och Wällerde Jacobi Holmij begieran Förordnades Syn emellan honom och Finbyboor om hägnande för Uthfallen ifrån åkeren), 389 (Vice Pastorn Ehrewördigh och Wällerde H:r Jacob Holmius å sin och sine Någrannars wegnar i Finnby, anhölt ransakningh och Attest om dheras ringa ägor och Uthrymme emoot skatten), 394 (Commissarien Wälbet:de Peer Jönsson Kalm fodrade af Sahl: Probsten och Kyrkioheerdens Effterlefwerska, dygdesamme Matrona, Hustru Christina Ringia Nygårds hemmans i Kåttnäs 3 åhrs Uthlagor för den tijden dedt under Sahl: Höghwälborne Herr Anders Lilliehööks Förpanttningh kom. Upwijsandes Högbem:te Herres Bref af den 19 Sept: 1680, som förmäler att denn tillförne föruntte Frijheeten på bem:te hemman expirerat, sedan Kongl: donationen på Frijherskapetz ränttor reducerades ... framkallades Vice Pastor H:r Jacob Holmius, som tillstädes war, och denn äldsta Uthaf arfwingarne är), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 13.9.1694 s. 357; KA mf. ES 2085 (ss 17) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 19.7.1695 s. 38 (han [Jacobus Holmius] sielff hafwer Omyndige barn af Twenne kullar att för see och des för uthan haar påtagit sigh bekymbret för sin Sahl: Brodher Petter Enhållms Sons Opfostringh), 42 (angående Tijonden af Tårrfisk); KA mf. ES 2085 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.1.1696 s. 69, 70; KA mf. ES 2086 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.9.1696 s. 373; KA mf. ES 2086 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.2.1697 s. 271 (Kyrckioherden i Nerpis Ehrewyrdiga och Högwällärde H:r Jacob Hollmius, Anklagade för Retten till Mårthen Mattzson, hustru Beata Mattzdåtter, Malin Simonsdåtter, och Agneta Hendrichzdåtter alle ifrån Finby, för tiufnad); KA mf. ES 2087 (ss 19) Närpiön ylim. käräjät 14.12.1697 s. 582 (Ähn företredde Mårthen Person Klåckare her wedh Nerpis, befullmechtigad uthaf fordom Kyrkioherdens nu mera Sahl: H:r Jacob Hollmi Enckia, och tilltalte offta bemelte Tiufwar uppå Enckians wegnar, att dhee nu i höst skola ingått utj des bood och der något Spanmåhl och någre stycken Siählskin bårtstulet); KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön käräjät 26.–27.9.1698 s. 512; KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 14.–15.3.1699 s. 481–493 (Mantals Commissarien Wälbetrodde Pehr Jönsson Kalm, fordrade uthaff Fordom Kyrkioherdens, nu mera Sahl: H:r Jacob Holmii Sterbhuus, effter inlagd Räckning daterad d: 26 Februarj 1697 penningar 327 D:r 30½ ö: K: m: ... här flytande uthaff restantier på Finby hemmans uthlagor, alt ifrån A:o 1666 till Annum 1680 inclusive); KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 142 (Coadjutor Loci wällärde H:r Carl Hoffren ... des Swärmoder dygdesamme hustru Walborg Biugg); KA mf. ES 2090 (ss 24) Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1085 (Sahl: H:r Pastoris Jacobi Hollmii här underskrefne Arfwingar ... Walborg Biugg, Ericus Essevius, Laurent: Qwist, Carl Hoffreen, Jacob Holmius, Johan Holmius); KA mf. ES 2090 (ss 26) Närpiön käräjät 6.–8.2.1704 s. 94; KA mf. ES 2029 (rr 8) Närpiön käräjät 20.–21.2.1654 f. 396v, 399, Närpiön käräjät 13.–14.9.1654 f. 405v; KA mf. ES 2030 (rr 9) Närpiön käräjät 18.–20.1.1655 f. 212v (Probsten och Kyrkiohärden j Närppis S: Wördig och Wällärde H: Elias Petri, rätten tilkenna gaff, huru såssom den aldrahögste godh effter sin godhdoomeligh försyynn tächtes hädhan kalla ifrån denne jemmeldaall hans Swäär fålk förmedlast för 13 åhr sedhan hans Swärfader Elias Reickenbak och Anno 1653 om höst hans Swärmoder Agnetha Barckholt, och altså så snart hon hade afsompnadt haffuer Kyrkiohärden igenom H: Hans och H: Gabriel Låthit inventera hans godz och egendoom, på dett hans Swåger och Swågerskan intz skulle något otillbörligit tänkia myky minder beskylla, Altså emedan han hafuer een rund tijdh sine Swärfålk syytar och tillbörligh ophållit, mente wälb: Kyrkioherden derföre effter lagh af oskiffto något till wederlagh wara berättigat, huar före fram ropade sin Swåger Inwånnare j Christinæ Stadh Nicolaus Reickenback (katso 683) på det han sin menningh, om hans föräldres qwar lefde egendoom uthseja och förklara wille ... hans [Nicolai] broder Elias); KA mf. ES 2030 (rr 10) Närpiön käräjät 20.–22.1.1657 f. 20, Närpiön käräjät 20.–22.8.1657 f. 30 (Probsten och Kyrckieheerden, Wyrdig och Wällerde her Elias Petri, beswerade sig uthöfuer sine medgrannar j Kåtnäss), Närpiön käräjät 16.–19.1.1658 f. 525v (Desslijkest Bertill Arffwedzson j Calax beswärade sig öffwer Sochne Skriffwaren Johan Bylov, i det han hade honom i förleden Måndagh i Prästegården beskylt till Een tyff, hwilcket Johan bekende sig aff hastigo mode honom haffwa tillmält, aff orsaak, att j förleden Novembrj Månadh, då Prosten och Kyrkieheerden Wördig och Wällärde Her Elias Petri hölte sin Sons Dn: Jacobj heemkals öll, haffwa brudren hafft den Sölff Skååll; der aff medh Skedhen Swpit Berndwijn, och j medler tijdh Bertil bleff tillijka medh andra drucken, hafwer han stwkit Sölff Skeeden hooss sig ...); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kruunupyyn käräjät 4.–5.4.1704 s. 757 (Handelssman Anders Biörnströhm på sin Swärmoders Sahl:ge Rådmans Anders Kallms (katso 160) Enckias dygdesamme Anna Hollmiæ wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 14–15 (Jacobus Eliæ), 28 (Jacobus Eliæ), 144–145 (isä); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 144–145 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 16 passim (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 426 (12.3.1683), 455; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 256 (24.3.1684); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #95. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 35, 38; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3926D, 3926G, 4201D (Dn. Jacobus Eenhålm), 4413D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7103; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 57; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1019, 1020, 1021D, 1040, 1362.

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Holmius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=925>. Luettu 28.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jacobus Eliæ Nerpensis. Ob. 95 || Son af kh i Nerpes Elias Petri Holmius från Stockholm, som hade 16 barn († 1684). Nämd i prot. 6.12.1654, 23.4.1655. Höll en orat. i Åbo 1655. Prest i Nerpes 1659. Kpl i Korsnäs 1665. Kh i Nerpes 1694. Död 1697.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58.

Tallenna tiedot muistiin