Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1652/53 Tomas Florinus Thomas Martini, Tavastensis 960. Vht: Lammin kirkkoherra Mårten Florinus (Martinus Thomæ, † 1669) ja Karin Kristoffersdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53 [Florinus] Thomas [Martini _ 4X]. Oraatio 13.5.1655. — Apulaispappi (coadjutor) Lammilla (1667). Lammin kappalainen (1673), kirkkoherra 1692, sai viransijaisen vanhuuden takia 1703, ero 1709. † Lammilla 1722.

Pso: noin 1668 Maria Johansdotter Svanstrupe.

Appi: Jämsän kirkkoherra Johan Svanstrupe U83 († 1665).

Veli: Kymin kirkkoherra Johan Florinus 959 (yo 1652/53, † 1675).

Vertaa: Lammin kirkkoherra Erik Florinus 2468 (yo 1676, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 60b; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 29.12.2010 (katso 3637); KA valtakunnanregistratuura 8.2.1692 f. 62 (Till Consistorium i Wijborg, om Thom. Florini befordring ... Wij hafwe bekommit Eder underd. Skrifuelse daterat d. 21 passato, och see däruthur, hurusom Kyrkioheerden i Lampis församblingh H. Joseph Auricola (katso 2498), förmedelst dess Ålderdombs swagheet är så wanföhr och af sig kommen, at han wijdare intet förmår Gudztiensten wederbörligen uppehålla. Och som I fördenskull till Successionen af samma Pastorat underdånigst föreslåen Capellanen därsammastädes Thomas Florinus, såsom den där förmedelst dess långlige tiänster, icke allenast har giort sig wärdig till en sådan befordring, uthan och igenom dess gode gåfwor wackra lärdom och gudelige lefuerne lärer kunna skaffa god fruckt och vpbyggelse i församblingen), 8.2.1692 f. 63 (Kyrkioheerde fullmackt för H. Thomas Florinus ... icke allenast igenom dess i samfälte 26 åhrs tijdh till Åhörarnes gode nöije och vpbyggelse giorde flijtige vpwacktningh, uthan och förmedelst dess wackre Studier, gode gåfwor, wampt ährbahre och Gudelige lefwerne till en sådan befordring har giordt sigh meriterad och wählförtiänt), 23.12.1697 f. 828 (Collect för Lampis Sochn ... deras Kyrkia på wänstra Gafwelen skall wara heel och hållen sprucken och redan begynner på att skilia sig ifrån öfriga Muren), 8.3.1703 f. 203 (Kyrckioherde fullmacht för Erich Florinus 2468 ... Kyrckioherden wid Lampis försambling uti Tafwastland Thomas Florinus för dess ålderdoms swagheet skull intet mächtar widare behörigen förestå dess beställning, och hos oss till dess besättiande underdånigst föreslås Capellanen därsammastädes wällärd Erich Florinus); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hollolan käräjät 27.2.1666 f. 859 (som ehn Prästman Dominus Thomas Florinus skall medh honom weta betyga), Hollolan käräjät 3.–4.7.1666 f. 904v (igenom sin Fullmächtige Dominum Thomam Florinum), Hollolan ja Tennilän käräjät 6.–7.11.1666 f. 950v, Hollolan käräjät 7.–8.6.1667 f. 1031v, 1032, Lammin käräjät 21.6.1667 f. 1051, Lammin käräjät 4.11.1667 f. 1078v, 1079v (Coadjutoren D:nus Thomas Florinus), Hollolan käräjät 17.–18.2.1668 f. 1103v (Förekom Wällärde H:r Thomas Florinus och præsenterade ett Köpebreff dato 3 februarij 1668 oprättatt emellan Kyrkioherden j Lampis H:r Martinum Florinum och Carl Markuson j lill Sattiala och Tännilä Sochn, angående 6 öres land där sammastädes); KA mf. ES 1784 (ee 10) Lammin käräjät 8.–9.7.1670 s. 83, 90, Lammin käräjät 3.–4.7.1671 s. 85 (Cappellan i Lampis H:r Thomas Florinus lät förste gångon oplysa ett Ryttare hemman i Willkillä om 1 ½ örs Landh som Jören Thomasson honom för 260 D: Kopp:r m:tt försåldt. Myös 26.–27.10.1671 s. 192 ja 4.–5.3.1672 s. 44), Hollolan ja Tennilän käräjät 18.–19.7.1671 s. 153, Lammin käräjät 18.–19.7.1672 s. 115, Lammin käräjät 25.–26.10.1672 s. 172; KA mf. ES 1785 (ee 10) Lammin käräjät 25.–26.2.1673 s. 57 (Förekom Cappellan i Lampis hederlig och wällärde H:r Thomas Florinus, och opwijste Maj:ns Öfwer nu werfwade dragoner Niels Grotz Skrift af d: 2 Maij 1672 der med han honom oplåter, att Under Dragune tienst och förswar optaga till Höga Öf:rheetens wijdare behagh et hemman i Ånniwåriby, som Clemet Jörenson Längst för detta åbodt om 3 öre Land, hem:n 1 och 2/3 Gierde Manthal), Lammin käräjät 17.–18.7.1673 s. 136, Lammin käräjät 12.–13.2.1674 s. 15 (Förekom Cappellan her sammastädes wördige och wällärde H:r Thomas Florinus, begierandes een Laga Attest, om dett hemmanetz i Yllänäijs och Lampis Sochn beskaffenheet den han numehra optagit hafwer, och berättade Nembden, at Clemet Johanson fordom detta hemman Åbodt); KA mf. ES 1721 (bb 10) Lammin käräjät 18.–19.7.1678 f. 6v (Capelan H:r Thomas Florinus), Lammin käräjät 26.–27.9.1678 f. 26v, Lammin käräjät 4.–5.2.1681 f. 6, Lammin käräjät 26.–28.9.1681 f. 75, Lammin käräjät 27.–28.2.1682 s. 45 (Framstelte sigh för retta Capelan wördige och wällärde H:r Thomas Florinus, andragandes att wara sinnat höghwelborne H:r Landzhöfdingen om frijhetz åhrens prolongation i ödhmiukheet anlijta opå det dragone ödhes hemmanet uthi Ånniwori by och Lampis Sochn som Clemet Jöransson åbodt och han 1673 af ödhe optagit om 3 öre Landh och 2/3 Mantal), Lammin käräjät 13.11.1682 s. 142, Lammin käräjät 29.3.1683 s. 106 (Capelanen her wedh Lampis församblingh H:r Thomas Florinus); KA mf. ES 1722 (bb 11) Lammin käräjät 25.–26.9.1685 s. 179 (Efter Welborne Herrens Landzhöfdingens d: 5 Augusti nestledne hijt til Heredz Retten ankåmbne skriftelige imposition blef noga Ransakat om Capelan H:r Thomas Florinus må hafua Mundteringen för Kuricka Ryttarehemman pro 1681 och 1682 widh H:r Öfwerstens besichtningh præsterat), 183; KA mf. ES 1785 (ee 11) Lammin käräjät 2.–3.9.1689 s. 135; KA mf. ES 1723 (bb 13) Lammin käräjät 15.–16.9.1692 s. 227 (aff Kyrckioheerden H:r Thoma Florino); KA mf. ES 1724 (bb 14) Lammin käräjät 2.–3.3.1693 s. 161; KA mf. ES 1724 (bb 16) Lammin käräjät 1.–2.3.1695 s. 97, Lammin käräjät 3.–4.7.1695 s. 226; KA mf. ES 1725 (bb 18) Lammin käräjät 29.–30.1.1697 s. 85; KA mf. ES 1725 (bb 19) Lammin käräjät 26.–27.1.1698 s. 62; KA mf. ES 1728 (bb 26) Lammin käräjät 28.6.1706 f. 84v, Lammin käräjät 11.11.1706 f. 119, 121v (Inlades i Rätten af Kyrkioherden i Lampis Ehrewyrdige H:r Thomas Florinus een testaments skrift af d: 4 Martii 1704 under des sahl: Swärmoders Madam Anna Carstenias nampn); KA mf. ES 1728 (bb 27) Lammin käräjät 8.1.1707 f. 6v, 7, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 10.–12.1.1707 f. 12 (en gäldz saak); KA mf. ES 1729 (bb 30) Lammin käräjät 4.–5.10.1710 f. 114v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 184, 187, 348, 355, 449. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 448, 451; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 389 (Florinus I. Tab. 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2342D, 2662D, 4266D; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 112; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 57; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1260.

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=960>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Florinus, Thomas Martini. p. 47 || Föregåendes bror. En Th. Martini Florinus, Tavastus, höll en orat. De veritate sectanda, Ab. 1655. Låg vid akad. in på 1660-talet. Trol. den Th. Florinus, som från kpl (1680) blef kh i Lampis 1692 och dog efter 1703.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56.

Tallenna tiedot muistiin