Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1653) Jöran Mustalinus Georgius Æschilli, Achasensis 963. Kotoisin Akaasta, sukunimestä päätellen Mustueen kylästä. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 13.2.1653. — Padasjoen ja Kuhmoisten yhteinen kappalainen (1661), vuodesta 1673 vain Kuhmoisten kappalainen. Elossa 1678. † (1682).

Pso: Karin.

/ Toinen Georgius Æschilli oli Pyhtään kappalainen 1655–73. /

Viittauksia: KA mf. ES 1783 (ee 8) Padasjoen käräjät 26.–27.7.1661 f. 147v (Angaf Caplanen H:r Jören, Henrich Brusiusson i Kauratte, för det han honom med skamlöösa ord schall öfuerijlat hafwa), Padasjoen käräjät 8.–9.7.1664 f. 489v (Dömbdes Johan Jöransson i Maakeskis betala till Capellanen H:r Georgium Eschilli 15 D:r 24 ö: Kåp:r m:t som han honom efter liquiderat Rächning wedh Tingz bordet skiäligen skyldigh blifwer); KA mf. ES 1784 (ee 8) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 19.–20.10.1668 f. 1157v (Capellan H:r Jöran j Padasjocki); KA mf. ES 1784 (ee 9) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 29.–30.10.1669 s. 188 (till Cappellan H:r Georgium Eschillj Mustalinum); KA mf. ES 1784 (ee 10) Padasjoen käräjät 21.–22.2.1670 s. 47 (Ehuru wäll Dom:us Petrus Uronius 1452 månde i går som war den 21 hujus ähr hålla efter tillfrågan af Nembden och då tillstädes warande Tingz Laget det Wittnesbördh, at han sigh i alla måto Ostraffeligen her i Sochnen förhållit haf:r doch Förekom han Uronius nu för Rätta och beskylte Sacellanum H:r Georgium Eschillj at han hafwer brukat wijdhskjpelsse och Löfwerij Nembl: Lässit på Salt, och med blåsande stämbt blodh som och förra Ländzman Hartwijk Manninen widh sidst håldne Extraordinarie Lagmans Tinget för Advocat Fiscalen Wäll:tt Laurentio Vigelio skall hafwa bekändt. Frågandes huru Uronius sådant till mälle kunde bewijssa, Swarade at åthskillige för honom det hade berättat, men wiste ingen annan än Manninen nembna, doch bekiände Nembden och heela Tingz Laget, at dhe alldrig hafua hördt slijk Gallenskap af sin Cappellan wara föröfuat, uthan gofwo honom ett gåt Loford, her hoos kunde wäl afsägas at mehrbem:te Uronius war något drucken, så at man icke weet denne gångon huru hans Ord äre tillförståandes), Padasjoen ja Kuhmoisten kesäkäräjät [11.–12.7.]1670 s. 104 (Företrädde pastor her sammastädes wördige och Wällärde H:r Abraham Nicolaj 264 och gaf Rätten klageligen tillkänna huru som i synnerheet hans egen Klåckare Anders Andersson, haf:r lätt färdeligen på honom opdichtat Lögn, och kommit honom i Ohörligit rychte, Nembl: at Cappellan her sammastädes H:r Georgius Eschillj skalla hafwa honom på nytt omdöpt, sådant uthsprijdandes den ene tijden efter den andre ibland Gemene Man. Jutun käsittely jatkuu 18.–19.10.1670 s. 181 acta och dhomen ... för detta till den Högl: Kongl: Håffrätt äre öfwersände wordne ja 22.–23.2.1671 s. 22–27 Efter Såssom Kyrckeherdens i Padasjokj wällärde H:r Abrahami Nicolai Mågh Dom:us Petrus Uronius månde Offentligen och för sittiande Rätt wid Sommar Tinget som höltz medh Padasjokj och Chumois Sochnar den 11 och 12 Julij förledne Åhr 1670 ijfrigh och myket drucken förwijthe Cappellan der sammastädes H:r Jöran Eschilli, det han hade brukat Signerij och wijdskipelse ... Altså blif:r bem:te H:r Jören i detta måhl frij ährkändt), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 18.–19.10.1670 s. 170, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 6.–7.7.1671 s. 113, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.–10.7.1672 s. 84, 88 (Kom för Rätta nu som någre Gångor till förende, Cappellan i Padasjokj Sochn wällärde H:r Georgius Eschillj Mustalinus och opwijste den Högl: Kongl: Rättz Resolution Dat: d: 25 Maij 1671 emellan honom och förre Lentzman her sammastädes Hartwijk Michkelsson Manninen, angåande at Höghbem:te den Kongl: Rätt approberar herädzdhomen uthi Cappellans befrijande för wijdhskipelse och Sijgnerij); KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 17.–18.2.1673 s. 39 (Cappellan H:r Georgius Eschilli Mustalinus i Padasjoki Sochn), 44, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 7.–8.7.1673 s. 110 (Företrädde Dom:us Petrus Uronius och Jnlade det höghwördige Consistorij i Wijborg honom gifne Fullmacht af d: 12 Maij förlidne hwilket förmedelst han förordnas til Cappellan i Padasjokj Sochn, och den förra Dom:us Georgius Eschillj skulle sig låta benöija med Sacellania i Chumois ... Än tillspordes Nembden om och H:r Georgius Eskillj haf:r i dhe 16 Åhr han her warit bygdt något huus på Cappellans bohlet, dher til dhe alle nekadhe), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 18.–19.2.1675 s. 17; KA mf. ES 1721 (bb 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 20.–21.2.1682 s. 33 (Kom för rätta Hendrich Brussiusson ifrån Kaurala by och Padas Joki Sochn, andragandes huruledes Studiosus i Åbo Stadh Mickel Beingtsson 2129 nu i denne Winter hafwer dersammastedes låtit afpanta honom hesten såssom för dhen gieldh som fadren Bårgaren Sahl: Härie Beingt af Capelan i Cuchmos Sahl: H:r Jören Escilli honom befullmehtigat att infordra. Men ... efter Nembdens och Lendzmans Sigfred Erssons Eedelige intygan befinnes hafwa all den gield allena opburit); KA mf. ES 1722 (bb 11) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 6.–7.12.1686 s. 195 (Capelans i Cuhmos Sahl: Georgij Eschilli d: 12 Junij 1675 extraderade attest). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 545, 546, 547. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 422; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 125.

Päivitetty 26.8.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Mustalinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=963>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Georgius Aeschilli Achasensis. – Från Akkas. Stämd genom anslag på akademins dörr 13.2.1653 „sub poena relegationis“. Afhöres ej vidare.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 49.

Tallenna tiedot muistiin