Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1653 Anders Forsmannus (Forsman) Andreas Johannis, Nylandus 996. Vht: helsinkiläinen räätäli Hans Mårtensson ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1653 Forsmannus And. Joh:is Nyl _ 49. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Gallen rykm.) saarnaaja 1659. Muolaan kirkkoherra 1662. † Muolaassa 1669.

Pso: Maria Mattsdotter tämän 2. avioliitossa († 1670).

Poikapuoli: Säämingin kirkkoherra Matias Mollenius 1693 (yo 1664, † 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1662 f. 292 (Collation på Måhla Pastorat för Her Andrea Johannis [Helsingforsensis]), 8.7.1669 f. 120 (den eena aff bem:te Lectoribus skall behålla Jäskiss allena, och den andra bekomma ett annat giäldh, nembl. Måhla hwilket förmedelst dess fördetta Kyrkioheerdes dödeliga frånfälle nyligh ähr vacant wordet, och Wijborgs Gymnasio till præbendegiäldh till slagit, katso 592), 10.2.1671 f. 5 (Nådeåhrs prolongation); KA mf. ES 1835 (jj 9) Äyräpään kihlakunnan käräjät 1.–3.12.1662 s. 54 (Kyrckieheerden i Måhla Her Anders N. framträdde och berättade att emedan han är nyss kommen till Prästebolet och icke så egentligen weet dess ägor, dy beder han at honom måtte förordnas någre gamble Män af Sochnen som honom måtte uthwijsa råerne kringh Prästebordetz ägor); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.10.1663 s. 101 (ett hemman som Dn: Andreas Johannis för detta åbodt och ödelagt hafwer), Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.3.1663 s. 8 (Rådmannen Wäl:t Justinus Von Broken inlade een Obligation gifwen af förrige Kyrckioheerden i Måhla H:r Erico Georgi den 7 Junij 1659 oppå Sexhundrade Siuttio Dal:r K: M:t inom Fyra åhrs tijdh uthan interesse att betala. Här emot hadhe samma Kyrckioherdes Successor H:r Andreas Forssman inthet till neka, uthan sadhe sin hustro tillstå gälden och bedh Rådmannen giöra sigh betalat af dhe medell han finna kunde), Äyräpään kihlakunnan käräjät 7.–9.7.1663 s. 25, 31 (Sahl: Blasij Koningz ärfwingars Fullmechtige Mårthen Hansson Forsman); KA mf. ES 1836 (jj 12) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–21.1.1665 s. 8; KA mf. ES 1836 (jj 13) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.10.1666 s. 73; KA mf. ES 1836 (jj 15) Äyräpään kihlakunnan käräjät 21.–22.6.1669 s. 36 (Handelsmannens Wäl:tt Jacob Böissmans Tienare Johan Turoff giorde anspråck uppå een Giäldh hoos Sahl: H:r Anders Kyrkioheerden i Måhla Sochn om Fyrahundradhe Sextije Nije dahl:r 8 öre Kopp:r Myndt uppå bem:te sin Hussbondes wägnar; begärandes där å nu enteligen een doom. Men emedan ber:de Kyrckieherde ännu ligger obegrafwen och på Båhren, hustrun till sängh liggiandes ganska siukligh, som hwar och een Rättsinnigh Menniskia på denne Orthen wäl kunnigdt är, så att ingen Comparerade att swara i Saken Jämbwähl och äre ännu flere Creditorer; Så och giordhe Chronones Befallningzman inspråck här uthi på Chronones wägnar som alldra först böör uthfalla. Kan för den skuldh Rätten denne gången där till intet giöra); KA mf. ES 1837 (jj 16) Äyräpään kihlakunnan käräjät 4.–6.7.1670 s. 25 (Då Läth Handelsmannen i Wijborgh Jacob Böissman inläggia een Räkningh hwar uthi han fordrar aff fordom Pastoris i Måhla Sahl: H:r Andreæ Forsmans Erfwingar een Summa aff Fyrahundrade Fyratijo Fem dahl:r 8 öre Kopp:r M:tt. Här emot inlade een aff samma Erfwingar Wällärde H:r Mathias Erici [Mollenius] een Contra Räkningh ... Sahl: Herr Andreæ Forsmans och hans Sahl: Hustrus qwarblefne Egendom), 61 (förmedelst hwilken Attest, han [Vice-Pastor i Måhla Sochn Wällärdhe H:r Matthias Erici] tänker till sökia Wår Allernådigste Konungh och Höge Öfwerheet om någon prolongation uthi Nådhe Åhren), Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.10.1670 s. 77 (Borgharen i Wijborgh Wähl:tt Hendrich Schmidtz Uthskickadhe framlade een Räkningh, Daterat den 22 Octob: 1670 medh fordom Kyrkioherden i Måhla Sahl: H:r Andreâ Forssman, hwar uthinnan han giör ber:de Kyrkioherdhe skyldigh 89 dahl:r 16 öre Kopp:r M:tt); KA mf. ES 1837 (jj 17) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 57, Äyräpään kihlakunnan käräjät 26.–27.6.1672 s. 73; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 7.5.1662 (Dito upwijste Hans Sigfridson sin Swågers H: Anders Forssmans breff, där medh honom tillåtes för hyra inrömma sig i sin Swärfaders gårdh, hwarföre och honom Gården på sådan Condition inrömbdes), Helsingin RO 27.8.1662 (Förekom Sahl: Hans Skreddares Enkia hustru Sara Mårthensdotter och kärde till Johan Burtz (katso 2826), at han skulle förliden wintras någre gånger kommit till henne och welat besoffua henne); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 30.10.1661 (H:r Anders Forsman saakfeltes till sine 3 m:r för Stembningz försittiande emoot Johan Burtz (katso 2826) Skomakare, om det han skall hafwa slagit hans Son bloduger), Helsingin KämnO 10.12.1661 (Hendrich Sigfredss:n kärade till Hans Mårthenss:n om 7 D:r K: M:t han på 2½ T:a Korn hans Sahl: Fadher skall skyldigh blifwit, Såsom och för 20 fampner gerssgård han säger mehr hållit än honom borde, emellan deras Åckerteppor, 1 T: för hwarie fampn, Hans Mårthenss: tillstodh skulden på Kornet, men inlade der emoot sin Sons H:r Anders Forsmans skrift, hwar uthinnan han förmäler sigh hafwa at fordra af Hindrich Sigfredsson 3 R:D:r för hållen music på hans Bröllop, och begärer samma sin Fadhers skuldh affkorttas der uthj ... Sent: Effter som Hans Skredd:e tillstår skulden ...), Helsingin KämnO 8.8.1662 (Dito förekom Sahl: Hans Skreddars Enckia h:o Sara Mårthensdotter och beswärade sigh öf:r Johan Burtz Skomakare i det han igår enär hon sendt sin Stiufdotter till honom at kräfia humbla, skall hafwa skält henne för een lettferdigh hora, begärandes han måtte derföre plichta ... Anders Gullsmedh ef:r giordh laagligh eedh in för retta bekende, at Sahl: Hans Skredd:s Enckia h:o Sara Mårthenssd:r j förleden wintras j medler tijdh hennes man war bortta j Tafwastlandh ...), Helsingin KämnO 15.3.1664 (Sahl: Hans Sigfredsson Skreddare). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 109; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 177 (22.7.1662, Andreas Johannis Helsingforsensis ... han hafwer tillförenne wedh Militien och andra beställningar godh tiänst giort); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 183 (16.8.1669, Muolaan kirkkoherranvirka on äskettäin vapautunut kirkkoherran kuoleman kautta); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #48; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 161 (21.3.1671, Sahl. Pastoris H:r Andreæ Änckia i Måhla, Maria Mattz dr. be:d begr. i kyrckian). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 44; H. Soininvaara, Mollenius. Genos 44 (1973) s. 77 (Anders Johannis Forsman eli Helsingforsensis, k. 1669); J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 186; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1347, 1885, 3168D.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Forsmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=996>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forsmannus, And. Joh:is Nyl. p. 49 || Kh i Mola 1663. Död 1671.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62.

Tallenna tiedot muistiin