Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1653 Jöran Leikman (myös Leckman) Georgius Thomæ, Karislojoensis 997. * noin 1630. Vht: Sammatin Leikkilän Mannin talollinen Tomas Mattsson († 1677) ja hänen 1. puolisonsa Maria Månsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1653 Leitmannus‹¿› Georg. Thomæ Karisloj _ 49. — Pappina Sammatissa (1672), pitäjänapulainen, sitten kappalainen 1683. † Sammatissa 21.1.1703.

Pso: 1:o (jo 1672) Brita Larsdotter (Enqvist) († 1679); 2:o ~1680 Elisabet Jespersdotter († 1692); 3:o 1692 Anna Abrahamsdotter von Lund († 1698).

Poika: apulaispappi Johan Leikman, myöh. (1698) Lekman 4222 (yo 1696, † 1715).

Tyttärenpoika: ylioppilas Johan Lunderberg 7013 (yo 1744, † 1753).

Langon poika: Karjalohjan kirkkoherra Johan Lunderberg 3779 (yo 1691, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 114b; KA valtakunnanregistratuura 10.2.1683 f. 110 (Fendrichz Fullmackt för Feltwebelen Jacob Enequist under Öfwerste Sass Regemente och Capiten Bogenschöldz Compagnie ... både för sin egen skickeligheet, så wähl som och i nådig reflexion till Öfwerstens för honom giorde underdånige recommendation), 23.10.1691 f. 555 (Lieutenants Fullmackt för Jacob Enquist ... såsom förmedelst Hindrich Johan Rosenleus sökte och erhållne afsked, Lieutenants beställningen under Wårt Nylandz Infanterie Regemente och Capitain Jacob Johan Stael von Holsteins Compagnie är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 7.–8.1.1670 f. 9 (dhe andra Syskonän såsom i synnerheet den eena broderens Lars Jacobssons Enckia hustru Brijtha Ståhlhane. Lohilammen ja Sjösängin Enqvist-suvun perintökysymyksiä käsitellään myös (ll 7) 11.–12.3.1681 s. 172 ja (ll 21) 6.–8.10.1704 s. 407); KA mf. ES 1883 (ll 6) Karjalohjan käräjät 30.6.1675 s. 150 (Anbelangande Sadellmakarens på Outamo Clemet Matssons fordran till Thomas Matsson i Leikilä ... Så emedan Thomas Matsson å book sworit hafwer det Clemet Matsson hafwer tagit samma peningar ifrån honom, och sändt dem för 27 åhr sedan medh Thomasses Son nu warande Coadjutor här i Församblingen H:r Georgio Leikmanno till Åbo och Kara Sigfredh, att köpa åth sigh ifrån Stochollm een Brännewijns panna), 155 (Anbelangande den twist som är emellan Måns Jörensson [Kiikalan Yltäkylän Lääpän isäntä] från Ylldäkylä by och Kijkala Capell i Uskela Sochn, och hans hallfbroder Johan Thomasson, om Manni Hemmans i Leikilä by och Karis Loijo Sochn tillträdande och besittiande, så emedan bådhe Måns och Johan så wäl som Thomas Matsson, hwillken är Månsses Stiuf- och Johans Kötzlige Fader, icke allenast den 20 Januarij sistledne när både lööst och fast i be:te Hemman bleef inventerat, uthan och nu för Rätta tillstå, att be:te Manni hemman hafwer warit Sal: Hust: Karin Månsdåtters fasta Fädernes arf, hwillken Hust: Karin hafwer warit twegift och medh den första Mannen Jöran Sigfredsson aflat denne Måns, som nu å Hemmanet klandrar sampt tree döttrar, Margeta, Karin och Lissbeta, trät sedan efter Jörans dödh i annat gifte medh Thomas Matsson, och aflat medh honom trij barn Johan, H:r Jören och Anna; dy föllier der af att Måns Jörensson, som är sin Moders älldste Son och af den förste Mannen besitter efter sedhwanligheeten och allmenne praxin Hemmanet ... Och ändoch Måns Jörensson hafwer gift sigh i Uskela Sochn och Ylldäkylä by, hwarest han sigh allt sedan 1651 hoos sitt Swärfållk oppehållit hafwer ... Thomas Matssons andra Hustrus som ännu lefwer Wallborgh Michellsdåtters. Katso myös (ll 11) 4.–5.6.1694 s. 269–271); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 61 (Caplan Jöran Läikman); KA mf. ES 1886 (ll 12) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 13.–14.6.1695 s. 395; KA mf. ES 1888 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–22.10.1698 s. 613 (Rusthållaren Casper von Lund i Läijlä, fordrade å sine egne, å sine Systrars sampt Syster Barns wegnar, effter Fullmachter af dem d: 26. förl: Julij, 9. Octob: och 24. Aug: sidstl:ne Arf effter deras Syster Capplanens i Karis Loijo Wyrdige och Wällärde H:r Jöran Leckmans Framl: Hustru Sahl: Annika Abrahamsdotter, hwilken förl: April månadt Barn Löös döödh blefwet); KA mf. ES 1889 (ll 19) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.–31.10.1702 s. 528. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 268, 455; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #50. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 400, 401; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 221 (TKO 19.3.1644: Mainitaan Thomas Mattsson Karjalohjan Lekilän kylästä); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 174 (TKO 19.12.1660).

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Leikman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=997>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Leitmannus, Georg. Thomæ Karisloj. p. 49 || Möjl. Georg. Leikman, sockneadj. och 1683 kpl i Karislojo (Sammatti); död 1703.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62.

Tallenna tiedot muistiin