Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1653 Henrik Punerus Henricus Henrici, Nylandus 998. Vht: helsinkiläinen porvari Henrik Jakobsson Puuna († 1650-luvulla) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1653 Punerus Henr. Henrici Nyl _ 49. — Katselmuskirjuri (1661). Mainitaan käräjäasiamiehenä Viipurissa vielä 1675.

/ Merkintä "Student i Upsala 2.1666" Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa on virheellinen ja se kuuluu Henrik Carsteniukselle 1045. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 4.–5.12.1668 s. 184 (Capit:s Wälb: Otto Herman Adamkovitz Uthskickade Hindrich Punnerus), Viipurin pitäjän käräjät 16.–17.12.1669 s. 78 (Capitein Otto Härman Adamkovitz Fullmächtighe Hendrich Punerus framträdde och anklagade Simon Wäckäwä); KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 9.–11.3.1669 s. 35 (Henriccus Punnerius bekände sigh hafwa tagit aff Vice Pastore Wählärdhe H:r Andreæ Arvidi (katso 3227), till opkiöppa Humbla för, 15 dahl:r kopp: My:tt Hwilka han säger sigh nedsatt i Helssinghfårs. Dömes altså Punnerius desse 15 dahl:r att restituera, emedan han sin lofwen, medh Humblas opkiöpande icke fullgiordt hafwer. Hwilket Cronones Befallningzman hafwer att Ställa i execution), Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 30.9.–2.10.1669 s. 96 (Capit: Adamkovitz Fullmächtige Hendrich Punnerus); KA mf. ES 1837 (jj 16) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 5.–7.9.1670 s. 175 (Hendricus Punerius dömes att betala till Simon Mickelsson Rämä 7½ dahl:r kopp:r m:tt sedan 6 m: äre aff räknadhe för dhe 6 Capp:r Spanmåhl som Rämä till Punerium haf:r oppå sin Hussbondes Fendrikens Lars Silvij wägna Lefwererat och Hussbonden sedan icke hafwer welat bonden bestå. Hwilket remiteres till wederbörligh Execution); KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 14.–16.3.1672 s. 63 (Emedan såssom Sigfredh Larsson Lentzu hafwer, effter Capit:s Wälb: Otto Herman Adamkovitz betientes Hendrich Punnerj Skrifftelige tillståndh aff den 26 Julij 1670 Åhrswäxt oppå Christer Påsas ödes Jordh), Viipurin pitäjän käräjät 5.–6.2.1672 s. 23 (inlade Wälb: Anthonius Rosenbröijer (katso 4266), genom dess Fullmächtige Henricum Punerum een Supplication till Rätten), Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.5.1672 s. 69, 89; KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 10 (Då lät Ryttmästaren Wälb: Abraham Pistohlkors genom sine fullmechtige Henricum Punerium inläggia en Handskrifft); KA mf. ES 1838 (jj 20) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.2.1675 s. 6 ([Erich] Qwarnheimbs Uthskickade Hendrich Punerus), Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.6.1675 s. 39 (Capitein: Wälb: Otto Herman Adamkowitz föredrogh genom sinn Fullmechtige Henricum Punerum sine klagemåhl emot sinn förrige Amptman Salomon Weilandt), Viipurin pitäjän käräjät 25.–27.11.1675 s. 63 (Rådmannen Wäl: Swen Moderus, genom sinn Uthskickade Henricum Punerum); KA mf. ES 1239 (g 1) Helsingin RO 4.2.1628 (Kom för retta Hans Jacopsson Puna och kärde til Madz Hindersson, att han emott honom i sitt eghit hus kniiff uthdragit haffuer), Helsingin RO 6.5.1637 (Hendrih Jacobsson Puna); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 8.3.1647 (Hanss Mattsson Puuna ... till wittnes iempte sins barns Præceptorem Samuelem Laurentij 423), Helsingin RO 6.10.1648, Helsingin RO 5.11.1648 (Framhades Hanss Mattsson Puuna och afhördes i den saaken om sitt Syskonebarns Erich Bertillssons dödzwållande), Helsingin RO 4.4.1649 (Framkallades för Retten Puuna Bertills Enckia Margretha Sigfridzdotter b:d ... hennes Son [Sahl:] Erich Bertillsson); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin KämnO 17.11.1651 (Beswärar sigh Hindrich Jachobsson Puuna öfwer tiäru Compagnietz Factorens tiänare Hindrich Persson), Helsingin RO 9.2.1652, Helsingin RO 21.6.1656 (Contrafeijaren Jacob Reesse anklagade af Henrico Punero för det han hade bekommit eet paar Pistollar af hans Sahl: Fader, och låfwat derföre tree Conterfeij, hwilka hans Sachl: Faar i sin Lijfztijdh icke kunna blifwa mechtig, nu kan han hwarken få sine Peningar igen eller Pistålarne, hwarföre war hans begeran at be:te Jacob Reesse måtte till ährkändt blifwa restituera Pistolarne. Der till Swarade Contrafeijaren at denne saach är af hulpen igenom Kemner Rettens doom, emot hwilken ingen laglig appellation är skedd, der före håller han sig wijdh samma resolution, och will den fullgiöra. Kemner Rättens doom i denne saak approberas aldenstundh der emot ingen Laglig appelation ähr skedd); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 15.6.1661 (Fältes Munsterskrifuarna Anders Matson och Hindrich Hindrichson Puna hwardera till sina 6 m:r för swärdz blotjande effter 12 Cap: i Sårm: b:n medh willia); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 19.6.1665 (Hindrich Punerus inladhe uthi Rätten een Attest af dhen sidstledne 15 Martij), Helsingin RO 18.2.1666 (Uplystes 1 g. en Sölf:r skeedh till Hindrich Punerum pantsatt för 5 d:r k:m:t), Helsingin RO 14.1.1667 (Henricus Punerus, som nu är staddh på sin ressa till Wijborgh, katso 1222); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 3.10.1691 s. 205 (Såssom Accijs skrif:n Hans Jöransson är sinnadt till sigh handla Sahl: upbördzskrif:s Hans Poneri Gårdh här i Staden, hwilcken gårdh å Cronans wägnar är tagen i säkerheet för den Rest han hefftar); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 19.1.1666 s. 4 (Dömbdes h:o Sara Möllersdotter (katso 247) at betala 5 D: K: m:t till Hindrich Punerus, hwar medh dee ähre åthskillde och der emoot skall Punerus restituera een Silfwerskeedh), Helsingin KämnO 6.4.1666 s. 21 (Hindrich Hindrichsson Punerus och Johan Michellsson förlijktes medh handstrechning in för Rätten sålunda, at Johan Michellsson ännu betalar till Sahl: Hindrich Jacobssons Erfwingar 16 D: K: M:te hwar medh all deras twist ähre uphäfwen, hwilken förlijkning dömbdes stadig och fast). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595 (19.4.1654); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #51.

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Punerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=998>. Luettu 10.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Punerus, Henr. Henrici Nyl. p. 49 || Nämd i prot. 19.4.1654. Student i Upsala 2.1666.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 63.

Tallenna tiedot muistiin